ယူနန္ ပထမအႀကိမ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျပပြဲကုိ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၌ က်င္းပခဲ့

2020-08-19 15:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္)လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈေရးဖလွယ္မႈစင္တာအျဖစ္ ထုလုပ္ေစရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္)လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း “ယူနန္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျပသျခင္း”ဟူေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျပပြဲကုိ ကူမင္းအေထြေထြအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္္နယ္(စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္)၌ တရားဝင္ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပ၍ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ အျပင္သုိ႔ အခမဲ့ဖြင့္လွစ္မည္။

1

“ယူနန္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျပသျခင္း”သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမအႀကိမ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျပပြဲ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤအႀကိမ္ျပပြဲတြင္ မေလးရွား ပင္းျပည္နယ္္၊ က်ီသာျပည္နယ္ စသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ ၇ ခုတုိ႔မွ အႏုပညာရွင္ စုစုေပါင္း အေယာက္ ၆၀ ေက်ာ္၏ ေကာင္းမြန္လွေသာပန္းခ်ီ အခ်ပ္တစ္ရာေက်ာ္ကုိ စုစည္းျပသ၍ လက္ရာမ်ားအနက္ တရုတ္ရုိးရာတုိင္းရင္းပန္းခ်ီ၊ ဆီေဆးပန္းခ်ီ၊ ေရေဆးပန္းခ်ီႏွင့္ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီ စသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ပါဝင္၍ မတူေသာေနရာမ်ားမွ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနမ်ားကုိ ျပသ၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သီးျခားေသာ အႏုပညာျပပြဲကုိ တင္ျပမည္။

2

3

ကူမင္းေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေအာင္ခဲ့သည့္ ပန္းခ်ီေက်ာင္းသူ ခ်မ္က်င္သည္ ဤျပပြဲတြင္ နာမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ပါဝင္ခဲ့ပါသည္၊ ျပပြဲျပသထားသည့္ လက္ရာမ်ား၏ ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္း႐ႈေထာင့္ ထူးျခားၿပီး စတုိင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစံုစံု ရွိ၍ တရုတ္ႏွင့္ မေလးရွား ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမ႐ႈခင္းကုိ ေဖာ္ျပ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ထူးခြၽန္ေသာ လက္ရာမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရံုသာမက ပန္းခ်ီဆြဲနည္းမ်ားကုိလည္း သင္ၾကားႏုိင္ပါသည္ ဟု သူသည္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

4

ဤအႀကိမ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျပပြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေထြေထြအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္နယ္ထဲ၌ ပထမအႀကိမ္က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပပြဲ အျဖစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္စနစ္ျဖင့္ သြင္းယူလာၿပီး တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္)လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း အေထြေထြအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္နယ္၏ ေပၚလစီအားသာခ်က္မ်ားကုိ မွီခုိ၍ အႏုပညာ လက္ရာမ်ားသည္ ဇုန္နယ္မွ ထြက္ခြာရန္ မလုိသည့္အျပင္ မ်ားျပားေသာ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ဗီေအတီမ်ားကုိ ေကာက္ယူရန္ မလုိပါႏွင့္၊ အခြန္ေတာ္စည္းၾကပ္ေရး အခ်ိန္ႏွင့္ အခြန္ေငြ မ်ားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေစၿပီး ျပပြဲကုန္က်စရိတ္ကုိလည္း မ်ားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေစပါသည္၊ ၎သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အႏုပညာယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္တြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္သည့္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း၊ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၏ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳေရး စနစ္သစ္ကုိ ထူေထာင္သည့္ အက်ဳိးရွိသည့္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။

5

ထုိ႔ျပင္၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျပပြဲကုိ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ လူမႈေရးေလာကအသီးသီးသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံ အႏုပညာလက္ရာမ်ား ဂုိေဒါင္တြင္ သုိေလွာင္ထားျခင္းအေျခအေနႏွင့္ အလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစနစ္၏ ကုန္သြယ္ေရးကိန္းဝပ္စြမ္းအား ျပသ၍ သက္ဆုိင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ဇုန္နယ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေစၿပီး သက္ဆုိင္သည့္ ေပၚလစီမ်ား အဆန္းထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ေရွ႕သုိ႔၍ တြန္းတင္ကာ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူမႈေရးဖလွယ္ျခင္းစင္တာ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ခုိင္ခံ့ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေပးမည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ