ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္၌ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး ၂ တန္ကုိ စတင္ဆြတ္ခူးႏုိင္

2020-08-06 17:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 (ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ ဆဌမအႀကိမ္ ထန္ဟြာ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပ၍ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ခ်ဥ္ေစာ္ကားပင္ အပင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ေပၚတြင္ အသီး ၂ တန္ကုိ သီးေန၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ၾကည့္႐ႈၿပီး ဆြတ္ခူးလာမည္ကုိ ေစာင့္ေနပါသည္။ 

601428

 ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အထူးထြက္ကုန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္၌ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိသည့္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားပင္ အပင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေန၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ဥယ်ာဥ္မ်ားထဲမွ ခ်ဥ္ေစာ္ကားပင္ စုစည္းစုိက္ပ်ဳိးသည့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ တစ္ခုတည္း ျဖစ္၍ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးပြဲသည္လည္း ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္၏ ေဆြရာသီထဲမွ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈပြဲ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဤႏွစ္တြင္ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္သည္ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ရန္ ဥယ်ာဥ္ပိတ္ခ်ိန္အတြင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင့္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္၍ ထြက္သည့္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိမ်ားလာၿပီး ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ၂ တန္ ထြက္ႏုိင္မည္။ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပစီမံခန႔္ခြဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ အသင္းတုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေပၚျပဴလာသိပံၸ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအသင္း တုိ႔သည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္၍ ပြဲက်င္းပရာတြင္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈရွိသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ က်င္းပၿပီး ပြဲ၏ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ စီမံေဆာက္လုပ္ပါသည္။

၎အနက္ “ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး ၾကည့္႐ႈျခင္း” ဟူေသာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုလံုးထဲမွ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးမ်ား အစိမ္းေရာင္မွ ေရႊဝါေရာင္သုိ႔အထိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္၍ အေကာင္းဆံုး ၾကည့္႐ႈခ်ိန္သည္ ဇူလုိင္လ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္းမွ ၾသဂုတ္လ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္း အထိ ျဖစ္၍ အသီး၏ ေမႊးရနံ႔ကုိလည္း နမ္း႐ႈမိႏုိင္မည္။ “ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး ဆြတ္ခူးျခင္း” ဟူေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ ၾသဂုတ္လဆန္းတြင္ စတင္က်င္းပ၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ သစ္သီးျခံထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အသီးမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္။ “ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးရက္ ေသာက္ျခင္း” ဟူေသာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးရက္ကုိ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္ သည့္အျပင္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဥယ်ာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးရက္ကုိ သင္ၾကားျပဳလုပ္ႏုိင္ ႏုိ႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးသားျဖစ္သည့္ အရသာေကာင္းေသာ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးရက္မ်ားကုိ ဝယ္ႏုိင္မည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရွိသည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ စေနေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး ေရးဆြဲျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း အခမဲ့ ပါဝင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စကၠဴ၊ ကေလာင္၊ ျခယ္ေဆးမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားပါၿပီ။

အခုတေလာ အေကာင္းဆံုး ဆြတ္ခူးခ်ိန္သုိ႔ မေရာက္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဥယ်ာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးမ်ားကုိ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၃၀ ျဖစ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ဆဌမအႀကိမ္ ထန္ဟြာ ခ်ဥ္ေစာ္ကားဓာတ္ပံု စုစည္းၿပိဳင္ပြဲကုိလည္း က်င္းပ၍ ခ်ဥ္ေစာ္ကားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားရွိလွ်င္ ပုိ႔ေပးႏုိင္၍ ထူးျခားေသာ ဆုရႏုိင္မည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္ထဲ၌ Lycorisradiata အပင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ပြင့္ဖူးေန၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ၾကည့္႐ႈလာႏုိင္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ဇီဝဘာဘီက်ဴးေဒသ သည္လည္း ျပန္ဖြင့္ခဲ့၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးပြဲ၏ သာယာေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ေစရန္ ဤေဒသ၏ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္သည္ ည ၈ နာရီသုိ႔အထိ ပုိ၍ရွည္ၾကာေစပါမည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္