၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ယူနန႔္ပထမအႀကိမ္ Tricholoma matsutake ကုန္စည္ျပပြဲကုိ စတင္က်င္းပ

2020-08-05 16:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

600393

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ Tricholoma matsutake ကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ Siku Cultural & Creative Group Corporation တုိ႔သည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ယူနန႔္ပထမအႀကိမ္ Tricholoma matsutake ကုန္စည္ျပပြဲ သတင္းရွင္းလင္းပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းဟုိင္ေကစည္းေဝးခန္းမ၌ ေအာင္မင္စြာ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္၊ စားသံုးသူမ်ားသည္ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Tricholoma matsutake မ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္လာရန္ မိတ္ေခၚပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေထာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ Tricholoma matsutake ကုန္သည္မ်ားအသင္းသည္ Tricholoma matsutake မ်ားတင္ပုိ႔သည့္ ကုမၸဏီ အခု ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ယူနန႔္ပထမအႀကိမ္ Tricholoma matsutake ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ပထမဦးဆံုးကမကထျပဳ၍ ကပ္ေရာဂါခုခံတုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔သည့္အျပင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ အဆင့္အတန္းအျမင့္ဆံုးေသာ Tricholoma matsutake ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်မည္။

600394

ဤအႀကိမ္ကုန္စည္ျပပြဲ၏ အတုိင္းအတာႀကီးၿပီး သီးျခားကြၽမ္းက်င္မႈ ျမင့္ၿပီး ဖံုးလႊမ္းမႈအသုိင္းအဝုိင္း က်ယ္ဝန္း၍ အေၾကာင္းအရာ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝၿပီး ပံုစံနည္းနာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစံုစံုရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ့္ ေတာမႈိကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသည္ က်န္းက်န္းမာမာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစသည့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ျပပြဲတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ လတ္ဆတ္ေသာ Tricholoma matsutake မ်ား၊ Tricholoma matsutake ပစၥည္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္သည့္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၃ မ်ဳိးကုိ အဓိကေရာင္းခ်ပါသည္။ ျပပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေနရာအသီးသီးမွ သီးျခားမိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ အဓိက E-Commerce Platform မ်ားမွ အင္တာနက္မွတဆင့္ ျပသျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အဓိကေတာမႈိေစ်းကြက္ အသီးသီးမွ သီးျခားျပသေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပါဝင္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေနရာအသီးသီးမွ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ အခု ၃၀၀ ေက်ာ္သည္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ယူနန႔္ပထမအႀကိမ္ Tricholoma matsutake ကုန္စည္ျပပြဲ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ယူနန္ Tricholoma matsutake ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီသည္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း တင္ျပ၍ Tricholoma matsutake ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ လတ္ဆတ္ေသာအေျခအေန တူညီေစ၍ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ ရွိေစပါသည္။ စားသံုးသူမ်ားသည္ တရားဝင္ Mini Program၊ တရားဝင္ Taobao shop စသည့္ E-Commerce Platform မ်ားမွတဆင့္ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္အျပင္ က်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဖုန္းဆက္ၿပီး ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

600395

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ Tricholoma matsutake မ်ား၏ အဓိကထြက္ရာေနရာ ျဖစ္၍ Tricholoma matsutake ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး စုစုေပါင္း ထြက္ကုန္အေရအတြက္၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိ၍ တီခ်င့္၊ တာ့လီႏွင့္ ခ်ဴရံွဴ စသည့္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕မ်ားမွ အဓိကထြက္လာၿပီး ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ ၉ ခု၊ ခရုိင္ အခု ၂၀ ေက်ာ္၊ ဆြတ္ခူးသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆ သိန္းေက်ာ္၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁ သန္းေက်ာ္၏ ဝင္ေငြတုိးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ကံုလံုႂကြယ္ဝ ျဖစ္လာျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ Tricholoma matsutake မွာ နာမည္ေက်ာ္ၿပီး အဖုိးတန္ေသာ္လည္း လူနည္းစုႏွစ္သက္ခံသည့္ အစားအစာကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စားသံုးသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အေျမႇာင္အကပ္သမားမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းလုိက္စားခံ လ်က္ရွိပါသည္၊ တစ္ႏွစ္ ပုိ႔ကုန္ပမာဏ အတန္ ၅၀၀ မွ ၇၀၀ အထိရွိ၍ ယူနန႔္ Tricholoma matsutake ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ အဓိက တင္ပုိ႔လ်က္ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္