ကူမင္းတိရစၧာန္ရံုသည္ ရံုဝင္ခ်ိန္ကုိ ျပန္လည္စီစဥ္

2020-07-20 14:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ကပ္ေရာဂါခုခံတုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားကုိ တင္းက်ပ္စြာ ျပည့္မီေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ႀကိဳတင္လုိအပ္ခ်က္ကုိ မွီခုိ၍ ကူမင္းတိရစၧာန္ရံု စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္၍ ရံုဝင္ခ်ိန္ကုိ ျပန္လည္စီစဥ္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းတိရစၧာန္ရံုမွ သတင္းေထာက္သိရွိခဲ့ပါသည္။

ယခင္က တိရစၧာန္ရံု ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ဖြင့္္၍ ညေန ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ လက္မွတ္ေရာင္းျခင္းကုိ ရပ္ခဲ့ပါသည္။ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔ မွစ၍ တိရစၧာန္ရံု၏ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ိန္သည္ ၈ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအျဖစ္ ျပန္လည္စီစဥ္၍ ညေန ၆ နာရီတြင္ လက္မွတ္ေရာင္းျခင္းႏွင့္ ရံုဝင္ျခင္းကုိ ရပ္ၿပီး ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ရံုပိတ္ၿပီးေနာက္ ခရီးသည္မ်ားရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ပုိးသန႔္ေစျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ကပ္ေရာဂါခုခံတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္၍ ခရီးသည္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ကူမင္းတိရစၧာန္ရံု တစ္ေန႔ အမ်ားဆံုးဧည့္ခံႏုိင္သည့္ ခရီးသည္အေရအတြက္သည္ ရံုအမ်ားဆံုးဝန္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ခရီးသည္ပမာဏ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မေက်ာ္ႏုိင္ပါႏွင့္။ အမ်ားဆံုးဝန္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ခရီးသည္ပမာဏသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ခရီးသည္အေရအတြက္ကုိ ကန႔္သတ္မည္။ ထုိ႔ျပင္ တိရစၧာန္ရံုသုိ႔ မဝင္ခင္ ယူနန္က်န္းမာေရး QR Code စစ္ေဆးၿပီး ကုိယ္ပူခ်ိန္ တုိင္းတာၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရး QR Code အစိမ္းေရာင္ျဖစ္၍ ကုိယ္ပူခ်ိန္ ပံုမွန္ေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိပါ၏။

လက္မွတ္ဝယ္သည့္အခါ QR Code စစ္ေဆးၿပီး ေငြေပးရန္ အဆိုျပဳ၍ ေျမျပင္ေပၚမွ အမွတ္အသားအရ အကြာကြာေဝးၿပီး လက္မွတ္ စနစ္တက်ဝယ္ၿပီး ရံုသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရမည္။ အခမဲ့လက္မွတ္မူဝါဒႏွင့္ ကုိက္ညီေသာခရီးသည္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ေသာ ေထာက္ခံစာမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ တိရစၧာန္ရံုသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ စမတ္ဖုန္း မရွိေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ကတ္ျပား သုိ႔မဟုတ္ အျခား သက္တမ္းရွိ ေထာက္ခံစာျဖင့္ စစ္မွန္အမည္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ပါသည္၊ QR Code မစစ္ေဆးသည့္သူႏွင့္ သက္တမ္းရွိေထာက္ခံစာ မရွိသည့္သူမ်ားသည္ ရံုသုိ႔မဝင္ႏုိင္ပါ။

ခရီးသည္မ်ားသည္ လံုျခံဳစြာ သြားလာႏုိင္ေစရန္ အာမခံေပးသည့္အတြက္ ကူမင္းတိရစၧာန္ရံု၏ အေရွ႕တံခါး၊ ေျမာက္တံခါး၊ အေနာက္တံခါး ဖြင့္လွစ္၍ အေနာက္ေျမာက္တံခါး ဆက္ပိတ္ပါသည္။ အေရွ႕တံခါးအျပင္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝင္း၌ ကားရပ္ႏုိင္၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အစီအစဥ္အရ ကားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ စနစ္တက်ရပ္ထားပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္