ေရႊကူအေကာက္ေတာ္ဌာနသည္ အထူးေပါက္ေရာက္ရာလမ္းကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ ပုိးအိမ္မ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေစ

2020-07-20 11:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းအေကာက္ေတာ္ဌာန ေအာက္ရွိ ေရႊကူအေကာက္ေတာ္ဌာနသည္ “မတူေသာ ကုမၸဏီအတြက္္ မတူေသာ ေပၚလစီသံုးျခင္း” ဟူ၍ တိက်မန္ကန္စြာ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ ေပၚလစီကုိ တင္ျပ၍ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကုိင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေကာင္းမြန္လာ၍ အထူးေပါက္ေရာက္ရာလမ္းကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ ပုိးအိမ္မ်ားကုိ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ တင္ပုိ႔ေစ၍ ေဒသခံ စီးပြားေရးကုိ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အားေကာင္းစြာ တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တိရစၧာန္မ်ား၊ ရုကၡပင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တျခား ေရာဂါခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သြင္းယူရာတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ခ်ဳပ္ထိန္းၿပီးမွ သြင္းယူခြင့္ျပဳႏုိင္ျခင္းဟူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္၍ ျမန္မာ့ပုိးအိမ္မ်ားသည္ သြင္းယူခြင့္ျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းစာရင္းထဲတြင္ မပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပုိးအိမ္ သြင္းယူရန္ တားဆီးခံ၍ လံုခြၽမ္းခရုိင္၌ ရွိသည့္ တယ္ဟံုဇိန႔္ရွင့္ကုမၸဏီသည္ ကုန္စည္စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္ၾကမ္းမလံုေလာက္သည့္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ ေရႊကူအေကာက္ေတာ္ဌာနသည္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စံုးစမ္းေလ့လာ၍ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရဌာနမ်ားသုိ႔ ပုိးအိမ္ကုန္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရန္ ကုမၸဏီကုိ တက္ႂကြစြာ ေထာက္ခံေပး၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရ အၾကားမွ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ မ်ားလာေစၿပီး ျမန္မာ့ပုိးအိမ္မ်ားကုိ တရုတ္သုိ႔ တင္ပုိ႔ခြင့္ျပဳရန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္စြာ တြန္းအားေပး ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ တရုတ္အေကာက္ေတာ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာေရာဂါခ်ဳပ္ဌာနႏွင့္ ပုိအိမ္မ်ားကုိ ေရာဂါခ်ဳပ္ျခင္း စာခ်ဳပ္လႊာမူၾကမ္းကုိ သေဘာတူ ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ပုိအိမ္မ်ားကုိ ေရာဂါခ်ဳပ္သြင္းယူ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ကာလတြင္ ပထမအသုတ္ အဖုိး အယြမ္ ၂၁၉.၉၇ ေသာင္း ရွိသည့္ ပုိးအိမ္ ၄၃.၁၃ တန္ကုိ ေရႊကူအေကာက္ေတာ္ဌာနမွ အဆင္ေျပ သြင္းယူခဲ့ပါသည္။ အခုအထိ၊ ကူမင္းအေကာက္ေတာ္ဌာန ေအာက္ရွိ အေကာက္ေတာ္ဌာန အသီးသီးမွ အဖုိး အယြမ္ ၇၇၈.၉၈ ေသာင္း ရွိသည့္ ပုိးအိမ္ စုစုေပါင္း ၁၄၆.၈ တန္ကုိ သြင္းယူခဲ့ၿပီး  အခြန္ေတာ္ အယြမ္ ၄၆.၅၄ ေသာင္း ေလွ်ာ့ေပါ႔ေပးပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္