ယူနန္ ကြန္နန္-နစာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ၂၄နာရီတြင္ တရားဝင္ လမ္းေပါက္မည္

2020-06-29 15:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

565133_600x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကြန္နန္-ရွင္းေက်း အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမွ ကြန္နန္-နစာ လမ္းေထာက္၏ အတုိေကာက္အမည္သည္ ကြန္နန္-နစာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး ျဖစ္၍ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ၂၄နာရီတြင္ တရားဝင္ လမ္းေပါက္မည္။

ကြန္နန္-နစာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းသည္ စုစုေပါင္း ၄၉.၆ ကုိလုိမီတာ ရွည္ၿပီး လုိဏ္ေခါင္းႏွင့္ တံတားမ်ားသည္ လမ္းေပါက္မည့္ ခရီးတာ၏ ၄၉.၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိ၍ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးသည္ ေဝစန္းျပည္နယ္ခြဲ ကြန္နန္ခရုိင္တြင္း တည္ရွိေနၿပီး လ်န္ခ်မ္၊ က်ဳပ္ေမာ္၊ ဝူဇူး၊ နစာ ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္ ၄ ခုကုိ ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္၊ အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ ၈၀ စီစဥ္၍ တံတား ၅၁ ခု၊ လုိဏ္ေခါင္း ၁၂ ခု ပါဝင္၍ ဝူဇူး၊ က်ဳပ္ေမာ္၊ ကြန္နန္ ျဖစ္ေသာ ဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္ ၃ ခုကုိ စီစဥ္ထားပါသည္။

565134_600x670

ဤလမ္းမႀကီးသည္ ေျမာက္ဘက္၌ ကြန္ရွီးျပည္နည္ ရွီးလင္ခရုိင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာင္ဘက္၌ ႏုိင္ငံေတာ္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး G5615 မွ ထ်န္ေပါင္-ဟုတ္ေခ်ာင္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ကြန္နန္ခရုိင္မွ ေဝစန္းၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ပင္မလုိင္းျဖစ္ၿပီး ယူနန္ႏွင့္ ကြန္ရွီး ျပည္နယ္ ၂ ခုတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ေဝစန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ အဓိက ကားလမ္းကြန္ရက္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

565135_600x670

လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ေဝစန္းၿမိဳ႕မွ ကြန္နန္ခရုိင္သုိ႔ ကားေမာင္းလွ်င္ လုိသည့္ အခ်ိန္သည္ ယခင္က ၂ နာရီႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ၾကာမွ ၁ နာရီခြဲသုိ႔ အတုိခ်ဳိ႕၍ ကြန္နန္ခရုိင္မွ နစာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ယခင္က ၁၀၀ မိနစ္ၾကာမွ ၄၀ မိနစ္ၾကာသုိ႔ အတုိခ်ဳိ႕၍ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ေဒသတုိ႔၏ စီးပြားေရး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ေစရန္ ႏွင့္ စီးပြားေရး လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္စြာ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ