ေလေၾကာင္းမွ တရုတ္ရုိက္ကူးျခင္းဟူေသာ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ကားသည္ ယူနန္အလွအပမ်ား ျပသ၍ လစ္က်န္း႐ႈခင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္

2020-06-17 15:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလေၾကာင္းမွ တရုတ္ရုိက္ကူးျခင္းဟူေသာ မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ကား၏ တတိယအႀကိမ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေသာ အတူတူ ပ်ံသန္းျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းကုိ အထူသျဖင့္ တင္ျပခဲ့ပါသည္၊ ပထမအပုိင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ေကာင္းကင္ယံ႐ႈခင္းအလွကုိ ျပသခဲ့ပါသည္။ ဤအပုိင္းထဲတြင္ ယခင္၌ ရုိက္ကူးျပသခဲ့သည့္ လစ္က်န္း႐ႈခင္းကုိ အတူတူ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ပါ။

ယိလံုနာဆီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခရုိင္ စီကုိၿမိဳ႕နယ္ အေကြ႕

139090649_15905442224981n

139090649_15905443718311n

ဤအေကြ႕သည္ လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ၄၅ ကီလုိမီတာ ကာေဝးသည့္ စီကုိၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိေန၍ က်င္ဆာျမစ္သည္ ဤေနရာ၌ ဒီဂရီ ၁၈၀ ေက်ာ္ ခ်ဳိးေကြ႕ေသာေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ“လီေပါင္းတစ္ေသာင္း ရွည္လွ်ားသည့္ ယန္စီျမစ္မွ အႀကီးဆံုးေသာ အေကြ႕”ျဖစ္လာပါသည္။ ဤေနရာကုိ နာဆီဘာသာစကားျဖင့္ “စိဘာ”ဟု ေခၚ၍ အနက္အဓိပၸယ္မွာ “က်ားသည္ အသံရွည္ျဖင့္ ျမည္ေႂကြးသည့္ ေနရာ”ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေကြ႕သည္ ေတာေတာင္ေရေျမ ဝဲရစ္၍ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္မ်ားမွာ ပန္းခ်ီအလွေဆးျခယ္သထားဘိ သကဲ့သုိ႔ “က်န္းနန္ငယ္”အမည္ေကာင္း ရွိပါသည္။ ၎သည္ လစ္က်န္း၏ အေရးႀကီးေသာ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ျဖစ္ရံုသာမက ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ႏွင့္“ျမစ္သံုးေၾကာင္း အတူတူ စီးဆင္းျခင္း” ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တုိ႔သုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

လူကူကန္

139090649_15905443063821n

139090649_15905443653261n

139090649_15905443949531n

139090649_15905444414581n

ကုန္းျပင္ျမင့္မွာ အေရာင္ေတာက္ပေသာ ပုလဲဟု တင္စားေခၚေဝၚသည့္ လူကူကန္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္းျပင္ျမင့္ေရကန္ ၉ ခုထဲမွ ၁ ခု ျဖစ္၍ ယူနန္ ျပည္နယ္အဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ခရီးသြားအပန္းေျဖေနရာ၊ ႏုိင္ငံ AAAA အဆင့္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ေဒသလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လူကူကန္ေဘးနား၌ ေနထုိင္ေနၾကသည့္ မုိစူးလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ “ေယာက်ာ္းသည္ မိန္းမယူ၊ မိန္းမသည္ မေပးစား၊ ႀကိဳက္သလုိ တကြဲတျပားစီကြဲကြာၾကရျခင္း” ျဖစ္ေသာ “နံနက္မလင္းခင္ အမ်ဳိးသားက အိမ္မွ ထြက္ခြာရေသာ(ယူနန္ျပည္နယ္ မုိစူးလူမ်ဳိးတုိ႔၏ လက္ထပ္ဓေလ့ထံုးစံ)” လက္ထပ္မႈဓေလ့ကုိ ယခုအထိ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေနပါသည္၊ “အေရွ႕ပုိင္း အမ်ဳိးသမီး တုိင္းျပည္” အမည္ေကာင္း ရွိပါသည္။

လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕

139090649_15905445118421n

139090649_15905445333491n

139090649_15905446443601n

139090649_15905446155401n

လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သည္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ား ေပါမ်ားေသာအရပ္ ျဖစ္၍ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမုိင္းဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ နာမည္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ AAAAAအဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ယဥ္ေက်းေသာ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ ေဒသခံ လူမ်ဳိးဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိပါသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ နာဆီလူမ်ဳိး၏ ေရွးေဟာင္းရုိးရာ ဂီတ၊ တံုးပါးအခမ္းအနား၊ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၏ အရက္ဗားႏွင့္ နာဆီလူမ်ဳိး၏ မီးတုတ္ပြဲ စသည္တုိ႔ ထူးျခားလွပါသည္။လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သည္ ေရွးေခတ္တုန္းက တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပ တည္ေဆာက္ပံု၏ အေရးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ထင္ဟပ္ျပသ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ အရပ္သားေနအိမ္မ်ဳိးမ်ား ထဲတြင္ ထင္ရွားေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟန္အမူအရာမ်ား ရွိသည့္ အမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္

139090649_15905446925761n

139090649_15905447201651n

139090649_15905451538511n

139090649_15905448376271n

ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္သည္ ေနရာအႏံွ႔ ေငြျဖဴအေရာင္ ျဖစ္၍ ေတာင္အထြတ္အထိပ္ ၁၃ လံုး မျပတ္မလပ္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္၏ ေက်ာက္ေဆာင္ အမ်ဳိးအစားသည္ ထံုးေက်ာက္ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ မီးေတာင္ေခ်ာ္နက္တုိ႔ အဓိကျဖစ္ၿပီး အျဖဴႏွင့္အမည္း ထင္ထင္ရွားရွား ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ “အျဖဴအမည္း ဆီးႏွင္းေတာင္”ဟုလည္း ေခၚလ်က္ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ ခရီးသြား သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ၍ ႐ႈခင္းသည္ ဆီးႏွင္း-ေရခဲျမစ္ ႐ႈခင္း၊ ကုန္းျမင့္ ေျမနိမ့္အရပ္ ႐ႈခင္း၊ သဘာဝသစ္ေတာရုိင္း ႐ႈခင္း၊ ဆီးႏွင္းေတာင္၏ ေရ႐ႈခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္သည္ နာဆီလူမ်ဳိးႏွင့္ လစ္က်န္းၿမိဳ႕၏ လူမ်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ ရင္ထဲမွ မြန္ျမတ္ေသာ ေတာင္တစ္လံုး ျဖစ္၍ နာဆီလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ကာကြယ္နတ္ “စန္ေတာ္”သည္ ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္၏ ကုိယ္ခြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းႀကီးမားေသာ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္မ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာ ဥဒါန္းစကားမ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္ကုိ စိတ္ဝင္စား လ်က္ရွိသည္။

လားစိဟုိင္သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္

139090649_15905449404581n

139090649_15905449809711n

ဤသဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္သည္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ေရကန္၊ Ciconia nigra၊ Grus nigricollis၊ Mergus squamatus စသည့္ ရွားပါး သုိ႔မဟုတ္ လံုးဝပေပ်ာက္ေတာ့မည့္ သဘာဝေတာရုိင္း တိရစၧာန္မ်ား၊ အေလ့က်ေပါက္ေသာ ရုကၡပင္မ်ား ႏွင့္ ၎တုိ႔သည္ အသက္ရွင္သည္ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကုိ အဓိက ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ လ်က္ရွိသည္။ ထူးျခားေသာ ဇီဝလကၡဏာစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ သတၲဝါ အမ်ဳိးအစားရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ လားစိဟုိင္သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးပါေသာ စုိစြတ္ေျမစာရင္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္း ခံခဲ့ပါသည္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး သဘာဝေတာရုိင္း တိရစၧာန္မ်ား ေပၚျပဴလာသိပၸံ ပညာေပး အေျခခံစခန္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝေတာရုိင္း တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ေရာဂါ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ စုိစြတ္ေျမ ပတ္ဝန္းက်င္ ပညာေပး အေျခခံစခန္းတုိ႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံခဲ့ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ထဲတြင္ သတၲဝါ အမ်ဳိးအစား ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ၍ ယခုအထိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ငွက္မ်ဳိးမ်ားမွာ ၁၇၄၄ Families၊ ၂၃၅ မ်ဳိး ရွိ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရငွက္မ်ဳိး စာရင္းထဲသုိ႔ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ ေရငွက္မ်ားသည္ ၉၆ မ်ဳိး ရွိပါသည္။

ေလာင္ကြၽင္းေတာင္

139090649_15905450848591n

139090649_15905451039511n

ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥယ်ာဥ္သည္ လီမင္ရပ္ကြက္၊ ၉၉ လံုထန္ရပ္ကြက္၊ က်င္းစ္ခ်မ္ရပ္ကြက္၊ လစ္ဇူ ယူနန႔္ေရႊျခည္ေမြးေမ်ာက္ ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္၊ ရွင္းဇူသဘာဝရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္ ရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္ ၅ ခုကုိ ခြဲျခားလ်က္ရွိသည္။

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္