ယူနန္ျပည္နည္ က်င့္နင္ခရုိင္ စားတီရြာထဲမွ “ေရာင္စံုစပါးစုိက္ခင္း”သည္ ေက်းရြာ၏ လွပသာယာေသာ ႐ႈခင္းကုိ ထင္ဟပ္ျပသ

2020-06-05 13:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေႏြေခါင္ေခါင္ကာလတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င့္နင္ခရုိင္ က်င့္ခ်မ္ၿမိဳ႕နယ္ စားတီရြာသုိ႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ အနက္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ စသည့္ ေရာင္စံုစပါးမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးေနသည့္  “ေရာင္စံုစပါးစုိက္ခင္း” အမုိ ၆၀ သည္ ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးေရးယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ အဆန္းထြင္ ပန္းခ်ီကားလိပ္ကုိ ထင္ဟပ္ျပသေနပါသည္၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖင့္ ရုိက္ကူးသည့္ ႐ႈခင္းသည္ အလြန္လွပပါသည္။

အခုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င့္ခ်မ္ၿမိဳ႕နယ္ စားတီရြာသည္ ေက်းရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစျခင္းကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ေဒသခံ ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ားကုိ တင္ဟပ္ျပသႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအား အစြမ္းကုန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစၿပီး ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳ ခဲ့ပါသည္၊ “ေရာင္စံုစပါးစုိက္ခင္း” ႐ႈခင္းကုိ ထုလုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ “ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္ တံငါးရြာ” ျဖစ္ေသာ ထူးျခားသည့္ အမည္ကတ္ျပားကုိ ထုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

139113168_15912344111091n

139113168_15912344358181n

139113168_15912344664931n

139113168_15912344821221n

139113168_15912345002691n

139113168_15912345170251n

139113168_15912345303861n

139113168_15912345444031n

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္