တ႐ုတ္(ယူနန္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ေအာက္ရွိ တက္ဟုန္းေဒသတြင္ "ေပါက္ေဖာ္ကတ္"ကို ပထမဦးဆံုးအသုတ္ ျဖန႔္ေဝ

2020-06-04 12:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္(ယူနန္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ေအာက္ရွိ တက္ဟုန္းေဒသ၌ "ေပါက္ေဖာ္ကတ္" ပထမဦးဆုံးအသုတ္ကို ျဖန႔္ေဝ ခဲ့ပါသည္။ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕၌ေနထိုင္ၾကေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားသည္ ဤကတ္ကို အသုံးျပဳ၍ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ငွားျခင္း၊ ဆရာဝန္ျပျခင္းႏွင့္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

"ေပါက္ေဖာ္ကတ္"သည္ ID ကတ္ႏွင့္ အ႐ြယ္အစားတူေသာ ခ်စ္ပ္ကတ္ ျဖစ္ပါသည္၊ မ်က္ႏွာအသိအမွတ္ျပဳစနစ္၊ ID အခ်က္အလက္၊ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဝင္ေပါက္သည့္ အခ်က္အလက္၊ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး သက္ေသျပခ်က္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္း ပါဝင္ပါသည္၊ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳရန္ လိုအပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ သြားလာခြင့္ လက္မွတ္၊ က်န္းမာေရး လက္မွတ္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံျခား နယ္စပ္ေဒသ ေနထိုင္သူမ်ားယာယီေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမီ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္မႈ လက္မွတ္ စသည့္ လက္မွတ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္