၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ယူနန႔္ A အဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ၁၃၇ ခုသုိ႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ အဝင္လက္မွတ္ခ ထက္ဝက္သာလုိ

2020-05-29 16:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

531464

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခု ဤႏွစ္တြင္း ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး၌ A အဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ၁၃၇ ခုသုိ႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ အဝင္လက္မွတ္ခ ထက္ဝက္သာလုိမည္။ ၎အနက္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ၁၀ ခု ရွိ၍ AAAAA အဆင့္ ျဖစ္သည့္ ရွီလင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ Kunming World Horticultural Expo Garden၊ AAAA အဆင့္ ျဖစ္သည့္ က်င္းတ်န႔္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ေဇေတာင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ တသြမ္းဥယ်ာဥ္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ က်ဳပ္ရွန္း ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ရွီးစန္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ AAA အဆင့္ ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ကူရွီလင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ယီလ်ံယန္ခ်န္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ဟင္လံုထန္ေရကန္ဥယ်ာဥ္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ျဖစ္ပါသည္။

AAAAA အဆင့္ ျဖစ္သည့္ ရွီလင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ Kunming World Horticultural Expo Garden တုိ႔၏ မူရင္း အဝင္လက္မွတ္ခသည္ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္ ၁၃၀ ႏွင့္ အယြမ္ ၇၀ ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ဤႏွစ္တြင္ ၆၅ ယြမ္ႏွင့္ ၃၅ ယြမ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။ AAAA အဆင့္ ျဖစ္သည့္ က်င္းတ်န႔္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ေဇေတာင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ တသြမ္းဥယ်ာဥ္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ က်ဳပ္ရွန္း ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ရွီးစန္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ တုိ႔ု၏ မူရင္း အဝင္လက္မွတ္ခသည္ လူတစ္ေယာက္ ၂၅ ယြမ္၊ ၃၅ ယြမ္၊ အယြမ္ ၂၀၊ အယြမ္ ၆၀၊ အယြမ္ ၃၀ ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ဤႏွစ္တြင္ ၁၂.၅ ယြမ္၊ ၁၇.၅ ယြမ္၊ ၁၀ ယြမ္၊ အယြမ္ ၃၀၊ ၁၅ ယြမ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။ AAA အဆင့္ ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ကူရွီလင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ယီလ်ံယန္ခ်န္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ဟင္လံုထန္ေရကန္ဥယ်ာဥ္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ တုိ႔၏ မူရင္း အဝင္လက္မွတ္ခသည္ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္ ၆၀၊ အယြမ္ ၂၀ ႏွင့္ ၁၅ ယြမ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ဤႏွစ္တြင္ ၂၅ ယြမ္၊ ၁၀ ယြမ္ႏွင့္ ၇.၅ ယြမ္ကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္