ကူမင္းၿမိဳ႕ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ အေရအတြက္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပထမဆံုးျဖစ္

2020-05-28 15:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပည္ပၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ အၾကားမွ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာ၍ ၿမိဳ႕(၂၄)ၿမိဳ႕ႏွင့္ တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ ခ်ဳပ္ဆုိပါၿပီ၊ ကူမင္း၏ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း ၿမိဳ႕ျပ အေရအတြက္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနရာ၌ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ပုိင္းေဒသ၌ တတိယ ျဖစ္၍ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ အေရအတြက္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပထမဆံုးျဖစ္ပါသည္။

၁၈၈၁ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ထိန္ေဇၿမိဳ႕ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳစားအားထုတ္ ျခင္းအားျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ တစ္ကမၻာလံုး တုိက္ႀကီး ၅ ခုထဲမွ ၿမိဳ႕ ၂၄ ၿမိဳ႕ႏွင့္ တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ပါၿပီ၊ ၄င္းအနက္၊ အာရွတုိက္ ၁၃ စံု၊ ဥေရာပတုိက္ ၅ စံု၊ အေမရိကတုိက္ ၃ စံု၊ အုိရွင္းနီးယားတုိက္ ၂ စံု၊ အာဖရိကတုိက္ ၁ စံု ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ တက္ႂကြစြာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ ႏုိင္ငံ ၁၅ ႏုိင္ငံမွ ၿမိဳ႕ ၁၉ ၿမိဳ႕တုိ႔ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း ၿမိဳ႕ျပ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ ပါၿပီ။ ၎အနက္၊ ခရုိင္ခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ ၂ စံု (က်င့္နင္ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ခါေလာ္ခရုိင္၊ ခ်မ္ကုမ္ႏွင့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ အဝူနာေဘာ္လစ္ၿမိဳ႕) ရွိပါသည္။ ကူမင္း၏ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း ၿမိဳ႕ျပ အေရအတြက္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနရာ၌ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ပုိင္းေဒသ၌ တတိယ ျဖစ္၍ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ အေရအတြက္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပထမဆံုးျဖစ္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ လႊမ္းျခံဳရန္ အေျခခံအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါၿပီ။ ကူမင္းခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ပသုိ႔ တံခါးဖြင့္ျခင္း၊ ကူမင္းေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဗဟုိၿမိဳ႕ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ အတြက္ ဝန္ေဆာင္ေပးသည္ စသည့္ ေနရာမ်ား၌ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၍ တစ္ၿမိဳ႕လံုးသည္ ျပည္ပသုိ႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးပါေသာ bond ျဖစ္လာပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္