ယူနန္ ေနရာ ၁၁ ခုသည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေႏြရာသီ အပန္းေျဖရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕ အခု ၁၀၀ ထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းခဲ့

2020-05-11 17:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

490107_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုရက္မ်ားတြင္ "၂၀၂၀ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေႏြရာသီ အပန္းေျဖရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕ အခု ၁၀၀" နာမည္စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕၊ အယ္ယြန္ခရုိင္၊ ေဟြ႕ဇယ္ခရုိင္၊ က်င္ဟံုၿမိဳ႕၊ ထိန္ခ်ံဳၿမိဳ႕၊ စီဖ်င္ခရုိင္၊ ရႊန္းက်န္း လာဟူလူမ်ဳိး ဝလူမ်ဳိး ပူလန္လူမ်ဳိး တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္၊ တလီၿမိဳ႕၊ ယီလ်ံခရုိင္၊ ဟံုဟယ္ခရုိင္၊ လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ ျဖစ္သည့္ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕ ၁၁ ခုသည္ ထည့္သြင္းေပး ခဲ့ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕၊ အယ္ယြန္ခရုိင္တုိ႔သည္ ေရွ႕၁၀ ေနရာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

490113_670x670

490114_670x670

ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕

ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း၊ ခ်င္းဟုိင္း-တိဗက္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ဟင္တန႔္္ ေတာင္တန္းေဒသ၏ အတြင္းပုိင္းေဒသ၌ တည္ရွိေန၍ ယူနန္၊ စီခြၽမ္၊ တိဗက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲ ၃ ခု၏ နယ္နိမိတ္ျခင္း ဆက္စပ္သည့္ ေနရာ ျဖစ္၍ ကမၻာသဘာဝ အေမြအႏွစ္ "စန္းက်န္းဘင့္လ်ဴ (San Jiang Bing Liu)" ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၏ တည္ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

490116_670x670

490117_670x670

အယ္ယြန္ခရုိင္

အယ္ယြန္ခရုိင္သည္ အယ္ဟုိင္ေရကန္သည္ ဤေနရာမွ ျမစ္ဖ်ားခံေသာေၾကာင့္ ဤနာမည္ကုိ ရယူ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ တလီဘုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ၏ ေျမာက္ပုိင္း၌ တည္ရွိေန၍ ယူနန္အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းမွ တလီ- လစ္က်န္း- ရွန္ဂရီလာ ခရီးစဥ္ေပၚမွ အေရးႀကီးေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ လူမ်ဳိး ၂၆ မ်ဳိးသည္ ေနထုိင္၍ ၄င္းအနက္ ဘုိင္လူမ်ဳိး၏ လူဦးေရသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သယံဇာတပစၥည္း မ်ားျပားႂကြယ္ဝ၍ ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚမွ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအုိင္ ေပါမ်ားေသာ အရပ္၊ ေရပူစမ္း၏ ဇာတိ၊ တရုတ္ဆီးသီး၏ ဇာတိ၊ ႏုိ႔စားႏြား၏ ဇာတိ စသည့္ နာမည္ေကာင္းမ်ား လ်က္ရွိပါသည္။

490119_670x670

490120_670x670

ေဟြ႕ဇယ္ခရုိင္

ေဟြ႕ဇယ္ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၌ တည္ရွိေန၍ ျပည္နယ္အဆင့္ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ နာမည္ေက်ာ္ေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ေဟြ႕ဇယ္ခရုိင္၏ သမုိင္းသည္ ၾကာရွည္ေလးျမင့္ၿပီးေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္း သမုိင္းဝင္ေနရာ မ်ားျပား၍ အခု ဘံုေက်ာင္း၊ ဘုရာေက်ာင္း အခု ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ခရုိင္းထဲတြင္ ေတာင္တန္းမ်ား လွပသာယာၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ ကူႏူဇုိင္ေတာင္၊ ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ က်န္က်ားကုတ္ ရႊံမ်ားေက်ာက္မ်ား ေရာပါ စီးၿပိဳက်ျခင္း၊ တဟုိင္လ်ံဇီမွ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသာ လူအင္အားျဖင့္ ျဖစ္လာသည့္ ျမက္ျပင္ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ ယီလီျမစ္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ေမာင္က်ားခြၽင္ေရကာတာ၊ ခ်မ္ဟုိင္ဇီ၊ တေခ်ာင္ Grus nigricollis သဘာဝ ကာကြယ္ေရးဇုန္တုိ႔ ရွိပါသည္။ ေဟြ႕ဇယ္ခရုိင္သည္ နာမည္ေက်ာ္ၿမိဳ႕၊ နာမည္ေက်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နာမည္ေက်ာ္သူ၊ နာမည္ေက်ာ္ေတာင္၊ နာမည္ေက်ာ္ျမစ္ေခ်ာင္း၊ နာမည္ေက်ာ္ငွက္၊ နာမည္ေက်ာ္အစားအစာ မွီခုိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ခ်ီးက်ဴးခံ လ်က္ရွိသည္။

490123_670x670

490124_670x670

က်င္ဟံုၿမိဳ႕

တုိင္လူမ်ဳိး၏ ဘာသာစကားထဲတြင္ က်င္ဟံု၏ အနက္အဓိပၸာယ္သည္ မုိးေဝလီေဝလင္းအခ်ိန္ထဲမွ ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ပါသည္။ ထူးခြၽန္ေသာ သဘာဝ အေျခအေန ရွိၿပီး ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ တိရစၧာန္ႏွင့္ ႐ုကၡပင္မ်ား ကိန္းေအာင္းထား ေသာေၾကာင့္ က်င္ဟံုသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တန္ဖုိးရွိသည့္ ဇီဝအမ်ဳိးအစား က်င္းဗီဇတုိက္ ျဖစ္လာေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ က်င္ဟံုသည္ တိရစၧာန္ႏွင့္ ႐ုကၡပင္ ဘုရင့္ႏုိင္ငံ၊  ႐ုကၡပင္ ရတနာသုိက္၊ သစ္ေတာဇီဝျပတုိက္ အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံပါသည္။

490126_670x670

490127_670x670

ထိန္ခ်ံဳၿမိဳ႕

ထိန္ခ်ံဳၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း၌ တည္ရွိေန၍ ဤေနရာတြင္ အႏွစ္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ေသာ ေဟာ္စန္းဇက္ဟုိင္ ေရပူစမ္းမ်ား၊ အႏွစ္ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ေရွးေဟာင္းဆန္ေသာလမ္း၊ အႏွစ္ ၁ ရာေက်ာ္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုန္ေစ်း ရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေတာင္တန္းေရေျမ လွပတင့္တယ္ၿပီး သမုိင္း ၾကာရွည္ေလးျမင့္ၿပီး လူမႈေရး အၫြန႔္အဖူးမ်ားစုၿပီး ရွိပါသည္။ ေျပျပစ္ေသာ လူေနပတ္ဝန္းက်င္၊ သာယာလွပေသာ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ မ်ားျပားေသာ အမ်ဳိးသား၏ ဓေလ့ထံုးစံတုိ႔သည္ လူေတြကုိ အဆက္မျပတ္ ဆြဲေဆာင္လာပါသည္။

490130_670x670

490131_670x670

စီဖ်င္ခရုိင္

စီဖ်င္ခရုိင္သည္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ စာတမ္း၏ၿမိဳ႕ျပ၊  လိေမၼာ္ခ်ိဳ၏ ဇာတိ၊ ေဘဘာရီ၏ ဇာတိ၊ ငါးမ်ားဆန္စပါးမ်ား ေပါမ်ားသည့္ေဒသ၊ တိုဖူးမ်ားသည့္ေဒသ၊ အဆုိအက မ်ားသည့္ေဒသ တုိ႔အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံပါသည္။ အဓိက ႐ႈခင္းသာရပ္ကြင္သည္ စီဖ်င္႐ႈပ္စန္းႏွင့္ ယိလံုကန္ ပါဝင္ပါသည္။

490133_670x670

490134_670x670

ရႊန္းက်န္း လာဟူလူမ်ဳိး ဝလူမ်ဳိး ပူလန္လူမ်ဳိး တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္

ရႊန္းက်န္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ မုန္ခုတယယ္လက္ဖက္၏ ပင္ရင္းကုန္ထြက္ရာေဒသ ျဖစ္၍ ဤလက္ဖက္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လက္ဖက္ပင္မ်ဳိးေကာင္း ေကာ္မတီသည္  တရုတ္ ရုိးရာ လက္ဖက္ပင္မ်ဳိးေကာင္း အျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ ခဲ့ပါသည္။

490136_670x670

တလီၿမိဳ႕

တလီၿမိဳ႕သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ခရီးသြားၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြား သယံဇာတပစၥည္းမ်ားသည္ ထူးျခားမ်ားျပား၍ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးစု၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စုစည္းထားပါသည္။ တလီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ နန္ေဇာက္အေျခအေနျပကြၽန္း၊ ဟူတီခြၽန္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ဇန္းက်ားပန္းျခံ စသည့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္မ်ား ရွိပါသည္။

490139_670x670

ယီလ်ံခရုိင္

ယီလ်ံခရုိင္သည္ ယူနန္အလယ္ပုိင္း၏ ရိကၡာဂိုေဒါင္၊ ပန္းမ်ားေရမ်ားသည့္ၿမိဳ႕၊ ဘဲကင္၏ ဇာတိ ျဖစ္ေသာ နာမည္မ်ား ရွိပါသည္။ အဓိက ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္မ်ား က်ဳပ္ရွန္း ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ယန္ခ်န္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္၍ တရုတ္ ပန္းမန္ပ်ဳိးပင္ငယ္မ်ားေသာၿမိဳ႕ျပ စသည့္ ဘြဲ႕ထူးမ်ား ေရွ႕ဆင္ေနာက္ဆက္ ရယူ ခဲ့ပါသည္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာမ်ားေသာ ခရုိင္ၿမိဳ႕ အျဖစ္ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ပါသည္။

490141_670x670

490142_670x670

ဟံုဟယ္ခရုိင္

ဟံုဟယ္ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၌ တည္ရွိေန၍ ဆိတ္ျငိမ္ေျပျပစ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္၍

ယူနန္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေန၏ အေသးစားခ်ဳံ႕ထားေသာ႐ုပ္ပုံငယ္ ျဖစ္၍ သာယာလွပေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ထားၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမ်ား ေဒါင္လိုက္အလ်ားလိုက္ ေရာေတြးယွက္တင္ၿပီး အိမ္ရာ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးရပ္ကြင္တြင္ စည္ကားၿပီး သဘာဝဥယ်ာဥ္တြင္း သစ္ပင္ မ်ားမ်ား ရွိပါသည္။

490144_670x670

490146_670x670

လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္

လစ္က်န္း၏ ေလးဘက္ေလးတန္တြင္ ေတာင္တန္းမ်ား ဝုိင္းဝန္၍ ေဆာင္းရာသီတြင္ ျပင္းထန္သည့္ အေအးဒဏ္ မရွိၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ပူအိုက္လွေသာေႏြကာလ မရွိၿပီး ေနေရာင္ထုိးျခင္း ျပည့္ဝပါသည္။ ဘယ္အခ်ိန္ လာလွ်င္ ဤေနရာ၌ ၾကာရွည္ေန ခ်င္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားထဲမွ လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ရွိပါသည္။ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ထဲတြင္ အလြန္ ေကာင္းမြန္လွပပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ သဘာဝရာသီဥတုသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ျဖစ္လာေစပါသည္၊ တစ္ႏွစ္ ရာသီေလးပါးတြင္ ပန္းမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးၿပီး သစ္ပင္မ်ား စိမ္းစုိေဝဆုိင္း၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနထုိင္မႈအေျခအေနကုိ ျဖစ္လာေစပါသည္။

490145_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္