တရုတ္ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕က ျမန္မာ ကူညီျခင္း ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း

2020-04-22 16:51 Lancang-Mekong Party

1.webp

အေဝးရပ္က ကူညီပံ့ပုိးမႈေတြနဲ႔အတူ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပ်ံ႕ႏံွ႔ကူးစက္လာတာ နဲ႔အေလ်ာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္က ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အျမန္ဆံုး သြားေရာက္ကူညီခဲ့တယ္။ တည္တံ့ခုိင္ျမဲတဲ့ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေႏြးေထြးေစ ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားေတြ အတြက္ တရုတ္လူမ်ဳိး အထူးသျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္သူနယ္သားတုိ႔ဟာ ေမတၲာနဲ႔ ေစတနာေတြ ေဆာင္ၾကည္း လာပါတယ္။

640.webp (1)

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အေရာက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ဘက္က လွဴဒါန္းတဲ့ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္း Nucleic acid စစ္ေဆးျခင္း ကိရိယာ၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ပစၥည္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းနဲ႔ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးဝါး စတာေတြကုိလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သယ္ေဆာင္လာ ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း မ်ားျပားလွတဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အမႈထမ္းေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး အတူတကြ လုပ္ကုိင္ ၾကပါတယ္။

640.webp (3)

ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံရံုးက ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ဗီဒီယုိတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။ ရန္လီခြၽမ္၊ ဟန္ကြမ္ရင္း၊ တူေရွာင္ဟြာနဲ႔ ရွယ္က်ိန႔္ စတဲ့ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တုိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ တရုတ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ျမန္မာျပည္ေရာက္ တရုတ္လူမ်ဳိးေတြ၊ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ေစသနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမေတြကုိ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဗဟုိသုတနဲ႔ အသိေပးခ်က္ေတြကုိ အေလးထား ရွင္းလင္းေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျပားတဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ မုိးရာသီမွာ ကပ္ေရာဂါအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးရဲ႕ ကပ္ေရာဂါခုခံတုိက္ဖ်က္ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အေပၚ ကြၽမ္းက်င္စြာ ေျဖဆုိေပး ခဲ့ပါတယ္။

640.webp (6)

ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြဟာ ရန္ကုန္အေထြေထြေဆးရံုနဲ႔ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံု စတဲ့ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ေဆးကုသမႈ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအသံုးျပဳမႈ၊ အေရးေပၚ လူနာေဆာင္၊ ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း စတာေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ကူးစက္ေရာဂါဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းမွာ အလုပ္ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္နဲ႔ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ မွ်ေဝေပး ခဲ့ပါတယ္။

640.webp (8)

ဧၿပီလ ၁၄ရက္ေန႔ မႏၲေလး

တရုတ္နိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသရဲ႕ ကုိရိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) ခုခံတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈကုိ စူးစမ္းေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။ ၎ပညာရွင္ေတြဟာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး စတဲ့ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ မႏၲေလးျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆုိင္ရာဌာန (PHL)က လက္ရွိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းကုိ ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆးတကၠသုိလ္မွာ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းေတြကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။

640.webp (9)

ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔ မႏၲေလး

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ မႏၲေလးေဆးတကၠသုိလ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ PowerPoint ျဖင့္ ေဆးကုသမႈ အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ ၎ျမန္မာပညာရွင္ေတြ နဲ႔အတူ မွ်ေဝ ေပးခဲ့ပါတယ္။

640.webp (10)

ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဗီဒီယုိျဖင့္ တရုတ္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ကုိ ေမးျမန္း ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ရန္လီခြၽမ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သြားေရာက္စံုစမ္းေလ့လာမႈနဲ႔ ျမန္မာဘက္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနေတြကုိ မိတ္ဆက္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ကပ္ေရာဂါခုခံတုိက္ဖ်က္ေရး၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆးကုသကယ္ဆယ္ေရး၊ ေဆးရံုကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနဲ႔ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးျဖင့္ ကုသျခင္း စတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ တင္ျပ ခဲ့ပါတယ္။

640.webp (12)

ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ ေဝဘာဂီေဆးရံုကုိ သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ၎ေဆးရံုက ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအမႈထမ္းေတြ နဲ႔အတူ အတည္ျပဳလူနာနဲ႔ ၎တုိ႔ရဲ႕ ေဆးကုသနည္းေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ပါတယ္။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အမႈထမ္းေတြကုိ လူနာထိေတြ႕ျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာင့္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းပုိ႔ခ် ေပးခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ယင္းေဆးရံုကုိ ကပ္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ပါတယ္။

640.webp (13)

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ ေဖာင္ႀကီးေဆးရံု (ယာယီ)ကုိ သြားေရာက္ၿပီး ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပး ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေဆးရံုက သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ပါတယ္။

640.webp (14)

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္-ကူမင္း

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ တာဝန္ေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါတယ္။

640.webp (15)

၁၄ ရက္တာအခ်ိန္ကာလမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ စတဲ့ ေနရာေတြကုိ သြားေရာက္စူးစမ္း ခဲ့ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ေလ့လာ ၿပီးေနာက္ ေဒသရဲ႕ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကုိ တိတိက်က် ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ တင္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြဟာ နားလည္တတ္ကြၽမ္းၿပီး ေစတနာရွိတဲ့ မွ်ေဝမႈေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အမႈထမ္း၊ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။

640.webp (16)

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး ခ်န္ဟုိင္။။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ အေဝးရပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အျမန္ဆံုး လာေရာက္ ကူညီပံ့ပုိးပါတယ္။ ဂုဏ္ယူသင့္တဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ေတြပါ။ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ေအးအတူပူအမွ် ကံၾကမၼာအသုိင္းအဝန္းကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပ ေနပါေတာ့တယ္။

640.webp (17)

ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေထြး။။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကပ္ေရာဂါ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာမွာ အခ်ိန္မီ ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္း နဲ႔အတူ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးတဲ့ ေဆြးမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ လက္ဆင့္ကမ္း လုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ တရုတ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕က တင္ျပတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ က်င့္သံုးပါမယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

640.webp (18)

ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္တာနက္စာဖတ္ပရိသတ္ လင္းေဆာင္ေထြး။။

တရုတ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုး အခက္အခဲမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ပါေစ။ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကမၻာတည္သ၍ အဓာန႔္ရွည္ပါေစ။

တရုတ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကုိ အတူ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ အိမ္အျပန္ကုိ ႀကိဳဆုိလုိက္ၾကရေအာင္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္