ကူမင္း ပတ္လည္နားမွ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား မွည့္ပါၿပီ

2020-04-11 17:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

446429

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခ်ဳိခ်ဥ္ေသာ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကုိ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ပါၿပီ။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပတ္လည္နားမွ ဖုမင္၊ အန္နင္၊ ယန္ဇံုဟုိင္၊ က်င့္နင္ စသည့္ ေနရာမ်ား၌ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားသည္ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ မွည့္ပါၿပီ၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားသည္ သစ္သီးျခံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ဆြတ္ခူး၍ လယ္သမားအိမ္ေထာင္စု ထဲမွ အစားအစာကုိ ျမည္းစမ္း ႏုိင္ပါသည္။

ဖုမင္ စိက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္

အခုရက္မ်ားတြင္ ဖုမင္ခရုိင္ စိက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ခ်ယ္ရီသီး မွည့္ပါၿပီ ရွိပါသည္။ ဤေနရာ၌ ခ်ယ္ရီပင္ အမုိ ၃ ေထာင္ စုိက္ပ်ဳိး ေနပါသည္၊ ယိဖ်င္၊ က်ဴမီလီ၊ ဖူေခ်ာင္၊ ဖ်င္သိ ေက်းရြာေကာ္မတီ ၄ ခု၌ အဓိကပ်ံ႕ႏံွ႔ ေနပါသည္။ ရာသီဥတု စသည့္ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ ဤတြင္ ခ်ယ္ရီသီး ထြက္မ်ား၍ ခန႔္မွန္းခ်က္ အရ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ အတန္ ၃၀၀ ေရာက္ရွိႏုိင္၍ အရည္အေသြး ေကာင္းပါသည္။ အခု သီးသစ္ျခံသုိ႔ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား ဆြတ္ခူးပါလာလွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။ ပုိမ်ားေသာ ခ်ယ္ရီသီး မွည့္လာျခင္း ႏွင့္အမွ် ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း အယြမ္ ၃၀ မွ ၄၀ အထိသုိ႔ ေလွ်ာ့က် လာႏုိင္မည္။ ခန႔္မွန္းခ်က္ အရ ဤႏွစ္ စိက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ခ်ယ္ရီသီး မ်ားမ်ား ေရာင္းခ်ခ်ိန္သည္ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္၍ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ေနာက္သုိ႔ ဆက္လက္ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္။

သစ္သီးျခံ ဝင္ခသည္ လူတစ္ေယာက္လွ်င္ အယြမ္ ၂၀ ျဖစ္၍ တစ္ကီလုိဂရမ္၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၅ ယြမ္မွ အယြမ္ ၅၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဤႏွစ္ စိက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္္သည္ JDႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ အင္တာနက္ျဖင့္ ဝယ္ယူ ႏုိင္ပါသည္။

အန္နင္ ခ်င္းလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္ၾကားေရွာင္ယြန႔္

ခ်င္းလံု၌ ခ်ယ္ရီသီးျခံ အမုိ ၃၀၀ ခန႔္ ရွိ၍ ဆြတ္ခူးေနရာသည္ ဟုိင္ေျမာက္ရြာ၊ က်က္ေပရြာႀကီး၊ က်က္ေပရြာငယ္၊ ယီဘုိင္ထ်န္ရြာ၊ ဘုိင္ထာရြာ၊ ေရွာင္တ်န႔္ရြာ တုိ႔၌ အဓိက ပ်ံ႕ႏံွ႔ ထားပါသည္။ အခု ခ်ယ္ရီသီးမွည့္ၿပီး ေစ်းတြင္ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္၍ မိတ္ေဆြ ၃ ၄ ၅ ေယာက္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ဆြတ္ခူးသည့္ ေပ်ာ္စရာကုိ အတူတူ ခံစား ႏုိင္ပါသည္။

452548

အန္နင္ၿမိဳ႕ ဝမ္ၾကားေရွာင္ယြန႔္

အန္နင္ၿမိဳ႕ ဝမ္ၾကားေရွာင္ယြန႔္သည္ အမုိ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္၍ သစ္သီး အမ်ဳိးမ်ဳိး စုိက္ပ်ဳိး ေနပါသည္၊ ၎အနက္၊ ဤရာသီတြင္ မွည့္သည့္ ခ်ယ္ရီသီး အမုိ ၃၀၀၊ အပင္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္၊ ဤႏွစ္ သစ္သီးျခံထဲမွ ခ်ယ္ရီသီးကုိ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္။ အေကာင္းဆံုး ဆြတ္ခူးခ်ိန္သည္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤႏွစ္ ခ်ယ္ရီသီး ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ပုိမ်ားပါသည္။ ျခံဝင္ခ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္ ၂၀ ျဖစ္၍ ဆြတ္ခူးပါသြားခ တစ္ေတာင္း အယြမ္ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

ယန္ဇံုဟုိင္ ခ်ီးတ်န႔္နယ္ေျမ

ယန္ဇံုဟုိင္ ခ်ီးတ်န႔္နယ္ေျမ၌ ခ်ယ္ရီသီး အမုိ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိး၍ မာလန္ကြန္ျမဴနီတီ၊ စံုးေမာက္ကြန္ျမဴနီတီ၊ ဟူက်ားဇုန္းကြန္ျမဴနီတီ စသည့္ ေနရာမ်ား၌ အဓိက ပ်ံ႕ႏံွ႔ ေနပါသည္။ ဧၿပီလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ မ်ားမ်ား စတင္ေရာင္းခ်၍ ဆြတ္ခူးခ်ိန္သည္ ၁၅ ရက္မွ ၂၀ ရက္ ျဖစ္ပါသည္။

က်င့္နင္ ဝူးလံုရြာ

ဝူးလံုရြာေကာ္မတီမွ ခ်ယ္ရီသီး၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ ၄၅ ယြမ္မွ အယြမ္ ၅၀ ျဖစ္၍ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ ကြာျခားခ်က္ မႀကီးပါဘူး။ ေနာက္ေနာင္ ခ်ယ္ရီသီး မ်ားမ်ား ေရာင္းခ်လွ်င္ ေစ်းသည္ ေလွ်ာ့က်လာ ႏုိင္မည္။

448019

ရွီးဇူနယ္ေျမ

ရွီးဇူနယ္ေျမ ယီလ်ဴကြန္ျမဴနီတီ၊ ဝါကံုကြန္ျမဴနီတီတုိ႔၌ စုိက္ပ်ဳိးေနသည့္ ခ်ယ္ရီသီးသည္ နည္းနည္း နာမည္ေက်ာ္၍ အခု ဆြတ္ခူးရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၃၀ မွ ၄၀ အထိ ျဖစ္၍ ေမလဆန္း အထိ ဆြတ္ခူး ႏုိင္မည္။ ၎အနက္၊ ယီလ်ဴကြန္ျမဴနီတီမွ ခ်ယ္ရီပင္သည္ သမုိင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ၊ ဤမွ ခ်ယ္ရီသီး၏ အေရာင္ နီလြင္လြင္ ျဖစ္ၿပီး အရသာ ေကာင္းၿပီး စားလုိ႔ ေကာင္း၍ ရွန႔္ဝါဇူေက်းရြာ၊ လူစီတာေက်းရြာ၊ ခ်န္က်င္ေက်းရြာ တုိ႔၌ အဓိက ပ်ံ႕ႏံွ႔ ထားပါသည္၊ အခု စုိက္ပ်ဳိးသည့္ အက်ယ္အဝန္း အမုိ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

ဝူတင့္ စီဇီၿမိဳ႕နယ္

ဝူတင့္ခရုိင္ စီဇီၿမိဳ႕နယ္ ကူဘုိင္ေက်းရြာေကာ္မတီ စန္းက်ဴးရြာမွ ခ်ယ္ရီသီးျခံ ထဲတြင္ နီလည္းနီၿပီး လင္းလည္းလင္းေသာ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားသည္ ခရီးသည္ မ်ားမ်ား ဆြဲေဆာင္၍ ႐ႈစားျခင္း၊ ဆြတ္ခူးျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ လာပါသည္။ ျခံဝင္ခ အယြမ္ ၂၀ ျဖစ္၍ ဆြတ္ခူးလွ်င္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၄၀ ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းတြင္ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ေန

တစ္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ ေမလ အထိ ခ်ယ္ရီသီး ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အခုတေလာ ယူနန္ သစ္သီးေစ်းကြက္တြင္ နယ္ခံ ခ်ယ္ရီသီးမ်ား စတင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ် ေနပါသည္၊ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ဧၿပီလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ အမ်ားဆံုး ေရာင္းခ်မည္။ အခု ကူမင္းသစ္သီးေစ်းကြက္ မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ခ်ယ္ရီသီး၏ ေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၄၀ မွ ၅၀ အထိ ျဖစ္၍ ဤခ်ယ္ရီသီးမ်ားသည္ အန္နင္ၿမိဳ႕၊ ခ်ဴရႊန္ၿမိဳ႕၊ ယိရွီးၿမိဳ႕၊ ဖုမင္ခရုိင္ စသည့္ ေနရာမ်ားမွ လာသည္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္