ေက်ာင္းထံုး သစန္းေပါင္း၌ Grus nigricollis သည္ ေျမာက္ပုိင္း မ်ဳိးပြားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပ်ံ႕သန္း

2020-04-08 13:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

417716_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ သစန္းေပါင္း Grus nigricollis ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာန အမႈထမ္းသည္ Grus nigricollis (၃၈၄)ေကာင္ မတ္လ ၂၅ရက္ ႀကီးၾကပ္တုိင္းတာ ခဲ့ပါသည္။ သစန္းေပါင္း၌ ေဆာင္းရာသီကူးသည့္ Grus nigricollis အေကာင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ထဲမွ အမ်ားႀကီးသည္ ေျမာက္ပုိင္း မ်ဳိးပြားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပ်ံ႕သန္း ခဲ့ပါၿပီ။

417718_670x670

417719_670x670

သစန္းေပါင္း Grus nigricollis ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္တုိင္းတာျခင္း အရ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ သစန္းေပါင္း၌ ေဆာင္းရာသီကူးသည့္ Grus nigricollis အမ်ားဆံုးခ်ိန္ (၁၃၈၃)ေကာင္ ရွိေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဤႏွစ္ မတ္လ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္း မွစ၍ ေနသာ၍ အပူခ်ိန္ ျပန္တက္လာ၍ ယူနန္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၌ ေဆာင္းရာသီကူးသည့္ Grus nigricollis သည္ သစန္းေပါင္းသုိ႔ စုစည္းလာ၍ ေျမာက္ပုိင္း ေဇာ့အယ္ကုိင္ျမက္ခင္းျပင္ မ်ဳိးပြားေနရာသုိ႔ စတင္ ေျပာင္းေရႊ႕ပ်ံ႕သန္း ခဲ့ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ အမႈထမ္းသည္ Grus nigricollis (၃၈၄)ေကာင္ကုိ မတ္လ ၂၅ရက္ မနက္ပုိင္း ၉နာရီတြင္ ႀကီးၾကပ္တုိင္းတာ၍ စာရင္းေကာက္ယူ ခဲ့ပါသည္၊ ၎အနက္၊ သဟုိင္ေဇ (၃၁၇)ေကာင္၊ ခ်မ္ေဟြ႕ခုတ္ (၁၃)ေကာင္၊ ေရွာင္ဟုိင္ပ (၅၁)ေကာင္၊ လိမ္လီဇုိင္ (၃)ေကာင္ ပါဝင္ပါသည္၊ သစန္းေပါင္း၌ ေဆာင္းရာသီ ကူးလာသည့္ Grus nigricollis အမ်ားႀကီး ေျမာက္ပုိင္း မ်ဳိးပြားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပ်ံ႕သန္း သြားသည္ကုိ သက္ေသျပဳ ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္ အမႈထမ္းမ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္တုိင္းတာ၍ လည္ပတ္ကာကြယ္ေရး စြမ္းအား ဆက္လက္ ျဖည့္ထည့္မည္၊ ထုိ႔ျပင္၊ က်န္သည့္ Grus nigricollis သည္ သစန္းေပါင္းမွ လံုလံုျခံဳျခံဳ ထြက္ခြာရန္ စိတ္ခ်ရေစမည္။

417720_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္