ကြၽန္ေနာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရာင္းရင္းဖက္ ေရာက္လာတာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဟု ျမန္မာ့ ဓနအင္အား ႀကီးမားေလးနက္ေသာ သံတမန္ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္ေျပာ

2020-03-27 14:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ ကြၽန္ေနာ္က ပီကင္း တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံရံုးကုိ သြားေရာက္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္း ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဟုိအခါ တရုတ္သမၼတ က်န္းဇယ္မင္က ကြၽန္ေနာ္ကုိ လက္ခံေတြ႕ဆံုတဲ့ အမွတ္တရဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။”

“၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ ကြၽန္ေနာ္က တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံရံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး (၅၃)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳဖုိ႔ ေထာပနာျပဳပြဲ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဟုိအခါ ပြဲဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။”
အသက္ ၇၀ အရြယ္ ေက်ာ္ေသာ သက္ႀကီးတစ္ေယာက္သည္ ထူးျခားေသာ ဓာတ္ပံုနံရံ တစ္ဘက္ေရွ႕တြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပေန ခဲ့ပါသည္၊ ဓာတ္ပံု တစ္ေစာင္သည္ သူ၏ သံေယာဇဥ္ေလးနက္သည့္ ျပန္ေတြးျခင္းကုိ ဝန္ေဆာင္ထားပါသည္။

သူသည္ ျမန္မာ့ ဓနအင္အား ႀကီးမားေလးနက္ေသာ သံတမန္ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္ ျဖစ္၍ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ခုႏွစ္အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ “ကြၽန္ေနာ္က ကြၽန္ေနာ့္အိမ္ ေရာက္ဖူးတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ဓာတ္ပံုထဲက ပံုျပင္မ်ား ေျပာျပပါတယ္၊ ကြၽန္ေနာ္က တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ေရစက္ဆံုျခင္းကုိ ေျပာျပပါသည္။” ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ ဤအခ်ိန္ကာလကုိ အထူး တန္ဖုိးထားပါသည္။

“တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ ကြၽန္ေနာ္က ဒီဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ သက္ဝင္အား အျပည့္အဝ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံကုိ ပုိမုိ နားလည္ ခဲ့ပါတယ္။” ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေနရာအႏံွ႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္၊ တစ္ေနရာ ေရာက္ခ်ိန္ မတူေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ မီကင္းမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕ျပ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ၾကည့္၍ ယူနန္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၾကည့္၍ ေမာ့ေကာင္းခူးမွတစ္ဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းကုိ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

တရုတ္တြင္ အၾကားအျမင္မွာ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ အလြန္မ်ားျပားစြာ ထိေတြ႕ခံစားမိ ေစပါသည္၊ သူသည္လည္း ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရုိးရာေသာ ေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္မႈကုိ ပုိမုိ အျမတ္တႏုိးထား အေလးဂရုျပဳ ေစပါသည္။ “ႏွစ္ႏုိင္ငံငံ ျပည္သူလူထုက ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ကူးလူးဆက္ဆံေစဖုိ႔ ကြၽန္ေနာ္က ဒီအသင္းကုိ ထူေထာင္ၿပီး ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ပါတယ္။ ” ၂၀၀၃ခုႏွစ္၊ ပီကင္းမွ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္သည့္ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ တရုတ္အတြက္ ႀကီးမားေလးနက္ေသာ သံေယာဇဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းကုိ ထူေထာင္ရန္ စတင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ အေရးႀကီးမႈကုိ နက္နက္နဲနဲ သိရွိနားလည္၍ အျပဳအမူအားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစရန္ အတြက္ အင္အား ေပးလွဴခဲ့ပါသည္။

“ဒီႏွစ္ ကြၽန္ေနာ္က အသက္(၇၈)ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ကြၽန္ေနာ္က ရာထူးမ်ားက ႏုတ္ထြက္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေသးပါတယ္။” အခုအထိ၊ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကူးလူးဆက္ဆံသည့္ ေနရာအသီးသီး၌ တက္တက္ႂကြႂကြ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ ရွိပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ သူ၏ မျပတ္မလပ္ အလုပ္မ်ားေသာ ကုိယ္ေနဟန္ထားကုိ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ မၾကာခဏ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ လူငယ္မ်ား အၾကားမွ အကြာအေဝး ပုိနီးေစရန္ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပညာေတာ္သင္မ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္၍ ဖလွယ္ရန္ အထူးေထာက္ခံပါသည္၊ သူသည္ ျမန္မာပညာေတာ္သင္ အေယာက္(၂၀၀)ေက်ာ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာသင္ရန္ ေရွ႕ေနာက္ ကူညီပါသည္။ “မင္းတုိ႔က ပညာသင္ၿပီး ျပန္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစ ရံုသာမက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္မယ္။”ဟု ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ ျမန္မာပညာေတာ္သင္ စလံုးကုိ ေျပာျပပါသည္။

ဤႏွစ္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံအဆက္အသြယ္ျပဳျခင္း အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ဆက္ဆံေရး၏ ေနာက္ေနာင္မွ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ ရွိပါသည္။ “သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က ၂၀၂၀ခုႏွစ္ဆန္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပထမအႀကိမ္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ပါတယ္၊ အနက္အဓိပၸာယ္ မ်ားျပားပါတယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈ ႀကီးမ်ားလွပါတယ္။” ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ သေဘာတူ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကုိ နက္႐ႈိင္းလာ ေစပါသည္ ဟု ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ ယူဆပါသည္။ “ကြၽန္ေနာ္က ဒီေရးသားေဖာ္ျပတုိက္တဲ့ အခါကုိ ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါအတြက္ ကြၽန္ေနာ္က ဝမ္းသာလွပါတယ္။” ဟု ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ ဂုဏ္ယူမိစြာ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာ-တရုတ္ သံအဆက္အသြယ္ျပဳျခင္း အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ကုိ ေထာပနာျပဳဖုိ႔ ကြၽန္ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းက ထူးျခားတဲ့ စီမံျပင္ဆင္ ခဲ့ပါတယ္။” အသင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီးမ်ား ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာရန္ မိတ္ေခၚ၍ အလုပ္လုပ္ဖူးသည့္ ေနရာကုိ ထပ္မံၾကည့္၍ ေရာင္းရင္းဖက္ႏွင့္ စကားေျပာေစရန္ စီမံကိန္းခ်ပါသည္။ ဟု ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ျမန္မာ-တရုတ္ ဆက္ဆံေရးက သစ္လြင္တဲ့ ေခတ္ကာလကုိ ဝင္ေရာက္ေစဖုိ႔ ကြၽန္ေနာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရာင္းရင္းဖက္မ်ား ေရာက္လာတာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနပါတယ္။” ဟု ဦးစိန္ဝင္းေအာင္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္