ကူမင္း၏ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္ ျပည္နယ္အစုိးရရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕ (၅)ၿမိဳ႕ထက္ ေက်ာ္လြန္

2020-03-25 13:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

388040

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ကူမင္း၏ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္ အယြမ္ (၆၄၇.၅၈၈)ဘီလ်ံ ရွိ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္နယ္အစုိးရရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕ (၂၇)ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ၁၂ေနရာေျမာက္ စီတန္း၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁၇ေနရာေျမာက္ထက္ ေရွ႕သုိ႔ ၅ေနရာ ခ်ီတက္၍ စိမ္ယန္ အယြမ္ (၆၄၇.၀၃)ဘီလ်ံ၊ ခ်မ္ခြၽင္း အယြမ္ (၅၉၀.၄၁)ဘီလ်ံ၊ စီက်ားကြၽန္း အယြမ္ (၅၈၀.၉၉)ဘီလ်ံ၊ နန္ခ်မ္း အယြမ္ (၅၅၉.၆၁၈)ဘီလ်ံ၊ ဟားအယ္ဘင္ အယြမ္ (၅၂၄.၉၄)ဘီလ်ံထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါသည္။

388059

ကူမင္းသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စီးပြားေရးကိန္းဂဏန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အရည္အေသြး ျမင့္မားစြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ သည့္ သစ္လြင္ေသာ ပန္းခ်ီကားလိပ္ကုိ ေရးဆြဲ ခဲ့ပါသည္။ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္တင္ျပသည့္ ကိန္းဂဏန္းအရ ကူမင္း၏ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အထိ ပ်မ္းမၽွျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ ၈.၃ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာ၍ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္နယ္ရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕ (၂၃)ၿမိဳ႕ထဲတြင္ သတၲမ တန္းစီခဲ့ပါသည္။ ကူမင္းသည္လည္း ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ သစ္လြင္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။

388061_670x670

ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကာင္းမြန္စြာ ေနေရးထုိင္ေရး အညႊန္းကိန္း အေကာင္းဆံုးေသာၿမိဳ႕ (၁၀)ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ကူမင္း၌ ေနထုိင္လွ်င္ ႏွစ္တုိင္းေဆာင္းရာသီတြင္ အေဝးမွ လာေသာ စင္ေရာ္မ်ားႏွင့္ အေဖာ္လုပ္ လ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္တုိင္း ႏုိဝင္ဘာလမွ လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလအထိ၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ စင္ေရာ္မ်ားသည္ ကူမင္းသုိ႔ လာေရာက္၍ ေဆာင္းကူး၍ ကူမင္း၌ အေႏြးဆံုးေသာ ေနာက္ခံကားခ်ပ္ ျဖစ္လာလ်က္ရွိသည္။ စင္ေရာ္သည္ ကူမင္း၏ ေကာင္းမြန္လွပေသာ အမည္ကတ္ျပား တစ္ေစာင္ ျဖစ္လာပါျပီ၊ ေႏြဦးၿမိဳ႕သည္လည္း စင္ေရာ္မ်ားသည္ အေႏြးဆံုး အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေနအိမ္ၿခံေျမ ျဖစ္လာပါၿပီ။

388065

ကူမင္း၌ ေနထုိင္သည့္ လူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ေကာင္းကင္ကုိ ၾကည့္ရမည္။ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကူမင္းသည္ “ေကာင္းကင္ျပာ ကာကြယ္ေရးအလုပ္” ကမကထျပဳ၍ ၿမိဳ႕ျပပါတီေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပအစုိးရ၏ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ကူမင္း၏ ေကာင္းကင္ျပာကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ လွပေသာ ႐ႈခင္းကုိ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္မွ ဆင္းသက္ လ်က္ရွိသည္။

388066_670x670

388067

ကူမင္းသည္ ဂုဏ္ႏွင့္ျဒပ္ကိုက္ညီေသာ အဆုတ္ေဆးၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ကူမင္း၏ ေလအရည္အေသြးသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးထဲတြင္ ၁၅ ေနရာေျမာက္ စီတန္း၍ ျပည္နယ္အစုိးရရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕မ်ား ထဲတြင္ ပဥၥမေနရာ စီတန္း၍ ေလအရည္အေသြး ထူးခြၽန္သည့္ရက္ (၁၈၈)ရက္ ရွိ၍ တစ္ႏွစ္လံုး ေလအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ထူးကဲႏႈန္း ၉၈.၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္ ၃၆၅ရက္ထဲတြင္ အဆုတ္ေဆးသည့္ရက္ (၃၆၁)ရက္ ရွိပါသည္ဟု စာရင္းအရ သိရွိရပါသည္။

388084_670x670

ကူမင္း၌ ေနထုိင္လွ်င္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ ဘဝကုိ ခံစား၍ မ်ဳိးစံုေသာ အစားအေသာက္ကုိ ျမည္းၾကည့္ ႏုိင္ပါသည္၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈလည္း အလြန္ ျမင့္မားပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္အႏွစ္တြင္ ကုမင္း၏ ၿမိဳ႕ျပ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စြမ္းအားသည္ အဆက္မျပတ္ တုိးျမႇင့္လာ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အထိ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္ျခင္း ခရီးတာ စုစုေပါင္း ကီလုိမီတာ(၇၃၀) ရွိပါၿပီ၊ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ကုန္ အထိ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္ျခင္း ခရီးတာ ကီလုိမီတာ(၁)ေထာင္ ရွိရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။

388087_670x670

လူအတြက္ အစားအေသာက္သည္ မုိးျဖစ္၍ အရသာေကာင္းေသာ အစားအေသာက္သည္ က်န္းမာလွပေသာ လူကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါသည္။ ကူမင္း၏ ကုန္းျပင္ျမင့္၊ ေတာ္တန္း မ်ားျပားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ဂဏန္းႏွင့္ မေဖာ္ျပနိုင္သည့္ ေတာေတာင္မွ ထြက္ရွိေသာ အဖုိးတန္ရွားပါးသည့္ အစားအစာမ်ားကုိ ေမႊးျမဴလ်က္ရွိသည္။

388089_670x670

ကူမင္း၌ ေနထုိင္လွ်င္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ မုိးဆန္းပန္းမ်ား ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္တြင္ ကူမင္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ ပန္းျခံၿမိဳ႕ျပ ၿပိဳင္ပြဲမွ ၿမိဳ႕ျပ အျမင့္ဆံုးဆု ရရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံတကာ ပန္းျခံၿမိဳ႕ျပ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားသည္ အျပင္ထြက္လွ်င္ မီတာ(၃)ရာ ေလွ်ာက္ၿပီး လူမ်ားသံုး ျမက္ခင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ မီတာ(၅)ရာ ေလွ်ာက္ၿပီး ဥယ်ာဥ္ျခံေျမသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ဤတြင္ အာရွတုိက္ အႀကီးဆံုးေသာ မုိးဆန္းပန္း ေလလံတင္ေရာင္းေစ်း ရွိ၍ တစ္ႏွစ္ မုိးဆန္းပန္း အကုိင္း(၈.၂)ဘီလ်ံ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

388091

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား တစ္ေယာက္၏ ေစာင့္ေမွ်ာ္သည့္ အသက္သည္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ (၇၉.၀၁)ႏွစ္ျဖစ္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးထက္ (၂.၃၁)ႏွစ္ မ်ားျပား ခဲ့ပါသည္။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား တစ္ေယာက္၏ ေစာင့္ေမွ်ာ္သည့္ အသက္သည္ တစ္ႏွစ္ အသက္(၀.၃)ႏွစ္ မ်ားလာ ခဲ့ပါသည္။ နဂါးေလွေလွာ္ျခင္း၊ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ တုိ႔သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား၏ ေခတ္မီ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္လာပါၿပီ။

388097_670x670

အစိမ္းေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ ရာသီေလးပါးမွ ပန္းတုိ႔သည္ ကူမင္း၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အမည္ကတ္ျပား ျဖစ္လာပါၿပီ၊ ကမၻာ ေႏြဦးၿမိဳ႕ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဇီဝလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ေရးမွ စံျပၿမိဳ႕ႏွင့္ သာယာလွပေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ စံျပၿမိဳ႕တုိ႔ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္မည္။

388100_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္