ယူနန္ျပည္နယ္သည္ မတ္ေကာက္တြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီလႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပ

2019-10-23 09:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မတ္ေကာက္ ႏုိင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျပပြဲ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပၿပီး "တံခါးဖြင့္ေသာ ခံစစ္စခန္းေရွ႕တန္း ဗဟုိခ်က္မမွ ျဖာထြက္ေသာ ဗဟုိ" အားသာမႈကုိ ျပသၿပီး မတ္ေကာက္၊ ေပၚတူဂီ စကားေျပာေသာ ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီလႈပ္ရွားမႈသည္ ယူနန္ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း ေခါင္းစဥ္ ျဖန႔္ခ်ီေရးကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရး၊ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရး၊ တရုတ္(ယူနန္) လြတ္လပ္ေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ကုိ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရး၊ ယုိရွီးေခါင္းစဥ္ကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရး၊ လုပ္ငန္းဌာနကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါ၀င္သည္။ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆုိင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူသည္ ယူနန္ေနရာအားသာမႈ၊ လုပ္ငန္းအားသာမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ မူဝါဒ၊ အေရာင္းအဝယ္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လြတ္လပ္ေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ စသည့္ တံခါးဖြင့္ေသာ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း အေျခအေန ႏွင့္ ယူနန္၊ မတ္ေကာက္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အေၾကာင္းကုိ အဓိက မိတ္ဆက္သည္။ ယုိရွီးၿမိဳ႕သည္ တင္ဒါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္း(၆)ခုကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ယဥ္ထူး တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္