ယူနန္-လာအုိသည္ ဆိပ္ကမ္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္မည္

2019-10-23 09:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေလာေလာဆယ္တြင္ ကူမင္း အေကာက္ေတာ္ဌာန လက္ေအာက္တြင္ မြန္လွ အေကာက္ေတာ္ဌာန ႏွင့္ လာအုိ မုိတင္း အေကာက္ေတာ္ဌာနသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ မြန္လွ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ဖက္ႏွစ္သီးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခအေနကုိ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အေကာက္ေတာ္ဌာန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အ၀င္အထြက္ လြယ္ကူေရး၊ တရုတ္-လာအုိ ရထားလမ္း တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ပစည္းသည္ အ၀င္အထြက္ လွ်င္ျမန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေမွာင္ခုိကုန္ကူျခင္းကုိ အတူတူ တုိက္ခုိက္ေရး၊ သတင္းကုိ အျပန္အလွန္လဲလွဲေရး စသည့္ဘက္တြင္ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုန္ပစည္း အ၀င္အထြက္ လြယ္ကူေရး၊ တရုတ္-လာအုိ ရထားလမ္း တည္ေထာင္ေရး၊ အ၀င္အထြက္ေသာ ကားကုိ ထိမ္းသိန္းေရး၊ သတင္းကုိ အျပန္အလွန္လဲလွဲေရး၊ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈးကုိ က်င္းပေရးဘက္တြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ သေဘာတူညီပါသည္။

မုိဟန္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ မုိတင္းဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္-လာအုိ နယ္စပ္ဘက္ အေရးပါေသာ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တည္ေထာင္ျခင္းကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွစ္ဘက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုိ တြန္းအားေပးျခင္းအတြက္ ပုိမုိအေရးပါေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ မုိဟန္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ၀င္ထြက္ေသာကုန္ပစည္း တန္ဖုိး အယြမ္(၇.၇၉၆)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တစ္တည္းကာလထက္ (၃၄.၈)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္သည္။ တရုတ္-လာအုိ ရထားလမ္း တည္ေထာင္ျခင္း ပစည္း တန္ခ်န္ (၁.၁၇)သိန္းကုိ တင္ပုိ႔ၿပီး အယြမ္(၄၇၇)သန္း တန္ဖုိး ဆိပ္ကမ္း အေရာင္းအဝယ္ တုိးျမႇင့္ျခင္း၏ စြမ္းအားျဖစ္လာပါသည္။ လယ္ထြက္ပစည္း တင္ပုိ႔သြင္းယူျခင္း လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ယူနန္၊ လာအုိႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ လာအုိမွ တရုတ္သုိ႔ တင္ပုိ႔သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အသီးစသည့္ လယ္ထြက္ပစည္းအတြက္ အစိမ္းေရာင္ လမ္းေပါက္ ဖြင့္ၿပီး မုိဟန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ အသီး တင္ပုိ႔ျခင္း အမ်ားႀကီး တုိးျမႇင့္သည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ မုိဟန္ဆိပ္ကမ္းမွ အသီးတန္ခ်ိန္ (၃.၅၂၆)သိန္းကုိ တင္ပုိ႔သြင္းယူၿပီး အယြမ္(၃.၈၂၄)ဘီလ်ံ တန္ဖုိးၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခိန္တစ္တည္ကာလထက္ (၁.၁)ဆ၊ (၁.၂)ဆ အသီးသီး တုိးျမႇင့္လာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ယဥ္ထူး တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္