ယီလ်ံ ဘဲကင္ အစားအစာပြဲ ၿပီးဆံုးၿပီး လူအေယာက္၁၄.၂သိန္း ဘဲကင္စား

2019-10-10 15:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

235294

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ယဥ္ထူး) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ "တရုတ္ ေတာင္သူလယ္သမား သီးထြက္ေကာင္းျခင္းပြဲ" ႏွင့္ ယီလ်ံ ဘဲကင္ အစားအစာပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ဤအႀကိမ္ "တရုတ္ ေတာင္သူလယ္သမား သီးထြက္ေကာင္းျခင္းပြဲ" ႏွင့္ ယီလ်ံ ဘဲကင္ အစားအစာပြဲကုိ က်င္းပရန္ ရွန္းယားေရကန္တြင္ အဓိကျပေနရာ စီစဥ္ ယြိန္က်င္ ၿမိဳ႕   ျပရင္ျပင္၊ ကန္က်ားယင္ ေက်းရြာအုပ္စု ဟယ္ဝုိင္းရြာ၊ က်ဴရွန္း ရွန္းမုိက္တိဆြမ္းရြာ၊ က်ဴရွန္း ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ယူေဟာင္ ဖန္တီးခ်က္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးစမ္းသပ္ျခင္း စံျပရပ္ကြက္တြင္ ျပေနရာခြဲကုိ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈ (၃၄)ခု ရွိပါသည္။ အႏုပညာအဖြဲ႕ (၂၃)ခု မွ အႏုပညာရွင္အေယာက္(၁၀၀၀)ေက်ာ္သည္ လာေရာက္ကျပေဖ်ာ္ေျဖသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘဲကင္စားျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ဘဲဖမ္းျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္လုပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လူအေယာက္(၁)ေသာင္းေက်ာ္အား ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါ၀ငခဲ့သည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ရိတ္သြမ္းျခင္း၊ ေရႊဖရံုေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ဝါးျပားမ်ားရက္ျခင္းအားျဖင့္ လယ္သမားတုိ႔ သီးထြက္ေကာင္းျခင္း၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ အတူတူ ခံစားခဲ့သည္။

ယီလ်ံခရုိင္အစုိရးသည္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားေပၚတြငအဆု ရရွိေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊အ ဖြဲ.အစည္းမ်ား၊ ပါ၀င္္သူမ်ားအတြက္ ဆုေပးခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ "တရုတ္ ေတာင္သူလယ္သမား သီးထြက္ေကာင္းျခင္းပြဲ" ႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယီလ်ံ ဘဲကင္ အစားအစာပြဲကုိုိ (၂၉)ရက္ၾကာ က်င္းပၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပြဲေတာ္နက္တြင္ အခ်ိန္ အရွည္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၄.၂)သိန္းအား ဧည့္ခံၿပီး ခရီးသြားျခင္း ေပါင္းစပ္ေသာ ၀င္ေငြ အယြမ္ (၆၉.၈)သန္း ရရွိၿပီး တင္ဒါေခၚယူျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဆြဲေဆာင္၍ လုပ္ငန္း(၁၆)ခုကုိ ေအာင္ျမင္စြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး အယြမ္ (၄.၀၉)ဘီလ်ံကုိ သေဘာတူညီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွပါသည္။


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္