ယူနန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ရာတြင္ ခရီးသည္ အေယာက္(၂၇.၁၂၃)သန္းကုိ ဧည့္ခံၿပီး ခရီးသြားျခင္း၀င္ေငြ အယြမ္(၂၁.၅၉)ဘီလ်ံ ရရွိ

2019-10-09 09:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ယူနန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္းတြင္ ခရီးသည္ အေယာက္(၂၇.၁၂၃)သန္းကုိ ဧည့္ခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္းတစ္တည္းကာလထက္ (၂၁.၁)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ၿပီး တစ္ျပည္နယ္လံုး ခရီးသြားျခင္း ၀င္ေငြ အယြမ္(၂၁.၅၉)ဘီလ်ံ ရရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္းတစ္တည္းကာလထက္ (၂၂.၁)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ စီစဥ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ ေက်ာင္းပတ္ရက္အတြက္ ထူထပ္သည့္ အေျခအေနကုိ တုိးၿပီး ခရီး သည္တုိ႔၏ ေက်နပ္ျခင္း ႏွင့္ ရရွိျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။

တစ္ျပည္နယ္လံုမွ ျပည္နယ္ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕(၁၁)ခုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ အတြင္းတြင္ ခရီးသည္ အေယာက္(၁)သန္းေက်ာ္အား ဧည့္ခံၿပီး ကူမင္း၊ ဟြန္ဟယ္၊ ယုိရွီးသည္ ခရီးသည္အား ဧည့္ခံသည့္ အေရအတြက္သည္ ယူနန္ ျပည္နယ္ အေကာင္းဆံုး (၃)ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ယူနန္တစ္ျပည္နယ္လံုး ခရီးသြားျခင္းေစ်း သည္ တည္ျငိမ္း လ်င္ျမန္စြာ တုိးျမႇင့္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး ဝမ္ဆန္း၊ ခ်ဴက်င့္၊ ဟြန္ဟယ္၊ ဆူရႊန္ စသည့္ေနရာတြင္ ခရီးသည္ကုိ ဧည့္ခံသည့္ အေရအတြက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တစ္တည္းကာလထက္ (၂၀)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ပါသည္။ နက္တြင္ ဝမ္ဆန္းတြင္ ခရီးသည္ကုိ ဧည့္ခံသည့္ အေရအတြက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တစ္တည္းကာလထက္ အျမန္ဆံုး တုိးျမႇင့္ (၇၀.၅)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။

႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အဓိက ခရီးသြားျခင္း ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ (၂၂)ခုသည္ ခရီးသည္ အေယာက္(၁.၂၈၈)သန္းအား ဧည့္ခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တစ္တည္းကာလထက္ (၁၁.၅)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။ လစ္က်န္း ယုိလြန္းဆီးႏွင္းေတာင္၊ ကူမင္းဆီလင္၊ ယူနန္ အမ်ဳိးသား ေက်းရြာ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တြင္ ခရီးသည္မ်ားအား ဧည့္ခံသည့္ အေရအတြက္သည္ ယူနန္ ျပည္နယ္ အေကာင္းဆံုး (၃)ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ရာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ ၀င္ထြက္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ ေမာင္းသည့္ကားသည္ စီး(၁.၁၂၁၈)သန္း ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တစ္တည္းကာလထက္ (၆.၇)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။ ျပည္နယ္ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ဘက္တြင္ ဟြန္ဟယ္၊ ကူမင္း၊ ယုိရွီး၊ တလီ၊ ခ်ဴက်င့္၊ ဆူရႊံ၊ ေဘာင္ဆန္း၊ လစ္က်န္း စသည့္ေနရာကုိ ၀င္ထြက္သည့္ပားသည္ (၅)သိန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္