ျမန္မာ့ ေလ့က်င့္သင္တန္းသားက တုပ္ဖုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး စံျပ ကြန္ျမဴနီတီ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့

2019-08-25 13:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ ညေနတြင္ ျမန္မာ့ အဓိက မီဒီယာ သတင္းေထာက္ အဆင့္ျမင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းသား မ်ားသည္ ဝူဟြာနယ္ေျမ ရွီးက်ဴလမ္း တုပ္ဖုိကြန္ျမဴနီတီသုိ႔ ၾကည့္႐ႈသင္ၾကား၍ ဤကြန္ျမဴနီတီ၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး စံျပ ကြန္ျမဴနီတီ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ စူးစမ္း ခဲ့ပါသည္။

တုပ္ဖုိကြန္ျမဴနီတီသည္ ဝူဟြာနယ္ေျမ ရွီးက်ဴလမ္း အေနာက္ေတာင္ပုိင္း၌ တည္ရွိေန၍ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသဧရိယာ (၂၂)စတုရမ္းမီတာ၊ စုိက္ေျမဧရိယာ (၇၉၉)မုိ၊ သစ္ေတာေျမဧရိယာ (၁၁၅၁၅)မုိ၊ သစ္ပင္ဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ အရပ္သူအရပ္သားအဖြဲ႕ (၅)ဖြဲ႕ကုိ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အိမ္ေထာင္(၃၉၀)၊ (၁၄၈၅)ေယာက္ ရွိ၍ ဘုိင္၊ ေျမာင္၊ ယီ စသည့္ တုိင္းရင္းသား (၅၅၉)ေယာက္ ရွိၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိ၍ ၎အနက္ ဘုိင္တုိင္းရင္းသား (၄၉၃)ေယာက္ ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု၏ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ စံျပ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ ကြန္ျမဴနီတီ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း အမ်ားအျပားတြင္ ကြန္ျမဴနီတီသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ဘက္စံု အေလးအနက္ ထာဝစဥ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး လူမႈေရးတစ္ခုလံုး၏ တရုတ္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးတူအဖြဲ႕ အယူဝါဒ တည္တံ့ၾကံ့ခုိင္ ေစပါသည္။ “ပန္းေရႊငါးပြင့္” စီမံကိန္းကုိ ဖြဲ႕စည္းေဖာ္ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး စံျပ ကြန္ျမဴနီတီ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ အစြမ္းကုန္ ေရွ႕သုိ႔ တြန္းတင္ပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး တုိးတက္ေရး စံျပအုပ္စု၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဒီမုိဂေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး စံျပေက်းရြာ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေပၚျပဴလာသိပၸံ စံျပေက်းရြာ၊ ယူနန္ျပည္နယ္အဆင့္ ဒီမုိဂေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး စံျပေက်းရြာ စသည့္ ဘြဲ႕ထူးမ်ားကုိ ေရွ႕ဆင္ေနာက္ဆက္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

တုပ္ဖုိကြန္ျမဴနီတီသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး စံျပ ကြန္ျမဴနီတီ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လွပေသာ ေက်းရြာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ အျဖစ္ ေက်းရြာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းကုိ အစြမ္းကုန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္၍ ရြာသူရြာသား မ်ားသည္ ဇာတိျပန္လာၿပီး အလုပ္ရျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း စတင္တည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းကုိ ဖန္တီးပါသည္။ “တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကလာပ္စည္းခြဲ လမ္းျပျခင္း၊ အသင္း ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လယ္သမားမိသားစု ဝင္ေငြတုိးလာၿပီး ခ်မ္းသာလာျခင္း” ျဖစ္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေတြးေရစီးေၾကာင္း အရ ကြန္ျမဴနီတီ၏ တုိင္းရင္းသား ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္း စီးပြားေရးကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္ၿပီး ႀကီးမားေစပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး စံျပ ကြန္ျမဴနီတီ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ တုပ္ဖုိကြန္ျမဴနီတီသည္ “ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာ ေက်းရြာ” “သာယာလွပေသာ ေက်းရြာ” ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး တည္ေဆာက္၍ အရပ္သူအရပ္သား မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေစရန္ အျပည့္အဝ တြန္းအားေပး၍ လွပေစျခင္း၊ အစီမ္းေရာင္ေစျခင္း၊ ထြန္းလင္းေစျခင္း၊ သန႔္ရွင္းေစျခင္း၊ သန႔္စင္ေစျခင္းႏွင့္ လွပတင့္တယ္ေစျခင္း ျဖစ္ေသာ (၆)ဘက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဘက္စံု အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္