ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔တြင္ မန္ဇီသုိ႔ ကစားစရာမ်ား၍ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ၿပီး သလဲသီးႏွင့္ မီးရွည္စားႏုိင္မည္

2019-08-23 17:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 198948

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေရာင္စံုယူနန္၊ ရွင္သန္ေသာ စြမ္းအားရွိသည့္ မန္ဇီ” ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မန္ဇီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၃ရက္တြင္ ဟံုဟယ္အားကစားကြင္း၌ က်င္းပမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔တြင္ “တရုတ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္ေရး ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္ လယ္သမားမ်ား သီးထြက္ေကာင္းျခင္း ပြဲေတာ္၊ သတၲမအႀကိမ္ တရုတ္ မန္ဇီ ေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္ ပဲြေတာ္၊ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ မန္ဇီ သလဲသီးပြဲေတာ္ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ကုိ လည္း က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ မန္ဇီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ တာထြက္ခ်ိန္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃ရက္ နံနက္ခင္း ၈နာရီ ျဖစ္၍ လူအေယာက္ (၁.၅)ေသာင္းသည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။ မာရသြန္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္၊ (၁၀)ကီလုိမီတာ၊ မီနီမာရသြန္ အစီအစဥ္(၄)ခု ေထာင္လုိက္၍ ရဲမ်ား မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲပုိင္ မာရသြန္ အဖြဲ႕လုိက္ ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ပါဝင္မည္။ ၎အနက္၊ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၃)ေထာင္ ပါ၀င္၍ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၃)ေထာင္ ပါ၀င္၍ (၁၀)ကီလုိမီတာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူေအယာက္ (၂)ေထာင္ ပါ၀င္၍ မီနီ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၇)ေထာင္ ပါ၀င္မည္။ အခုတေလာ၊ ၿပိဳင္ပဲြ၏ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေန၍ နာမည္စာရင္း မေပးသြင္းသည့္ အားကစားသမား မ်ားသည္ မိမိ၏ အေျခအေနအရ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္ေပၚတြင္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္မည္။

198949

မန္ဇီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပ၍ ဤႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္အသင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစား ဦးစီးဌာန တုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲ ပညာေရး အားကစား ဦးစီးဌာန၊ မန္ဇီၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ၊ မန္ဇီၿမိဳ႕ “ရွင္သန္ေသာ စြမ္းအားရွိသည့္ မန္ဇီ” ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္လုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ တုိ႔သည္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္၍ မန္ဇီၿမိဳ႕ ပညာေရး အားကစား ဦးစီးဌာန၊ မန္ဇီၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၊ မန္ဇီၿမိဳ႕ “ရွင္သန္ေသာ စြမ္းအားရွိသည့္ မန္ဇီ” ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္လုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ရံုး တုိ႔သည္ ကူပံ့ က်င္းပမည္။ အခုတေလာ၊ ၿပိဳင္ပြဲ၏ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးၿပီးေျမာက္၍ ဤႏွစ္ A1 အမ်ဳိး “ ေရႊတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ” စံခ်ိန္အရ ေဆာင္ရြက္မည္။

မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ အျပင္၊ ဤႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔တြင္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္ လယ္သမားမ်ား သီးထြက္ေကာင္းျခင္း ပြဲေတာ္၊ သတၲမအႀကိမ္ တရုတ္ မန္ဇီ ေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္ ပဲြေတာ္၊ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ မန္ဇီ သလဲသီးပြဲေတာ္တုိ႔ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ရက္အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟံုဟယ္ ဟာနီလူမ်ဳိး ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ အစုိးရရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕- မန္ဇီၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္။ အဓိက က်င္းပရာေနရာသည္ မန္ဇီ ေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္ ၿမိဳ႕နယ္ေသး၊ ဟံုဟယ္ဇာတ္ရံုႀကီး၌ တည္ရွိမည္။ မန္ဇီၿမိဳ႕ တရုတ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္ေရး ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂ရက္ ညတြင္ ဟံုဟယ္ဇာတ္ရံုႀကီး၌ က်င္းပမည္။ ထုိညတြင္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေရာင္စံုယူနန္၊ ရွင္သန္ေသာ စြမ္းအားရွိသည့္ မန္ဇီ” ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မန္ဇီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြ (အားကစားသမားမ်ား၏ အသံ) ညအႏုပညာ ပေဒသာကပြဲကုိလည္း ဟံုဟယ္အားကစားကြင္း၌ က်င္းပ၍ အေျပးႏွစ္သက္သူ မ်ားသည္ မန္ဇီၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ၿပီး မန္ဇီၿမိဳ႕အသံကုိ ခံစားေစမည္။

198950

ေအာက္တုိဘာလ ၁ရက္မွ ၇ရက္အထိ၊ ေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္၏ အမွတ္တံဆိပ္ဆုိင္ မ်ားကုိ မန္ဇီၿမိဳ႕တစ္ခုလံုး၌ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ျဖဴး၍ ေလးဘက္ေလးတန္မွ လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ အရသာေကာင္းေသာ အစားအစာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျမည္းၾကည့္ၿပီး ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ မန္ဇီ ေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္မ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္၍ စားျခင္း၊ ေနထုိင္ျခင္း၊ သြားလာျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ျခင္း၊ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈ တုိ႔၏ ေပ်ာ္စရာမ်ားကုိ အားရပါးရ ခံစားေစမည္။ အစစ္မွန္ဆံုးေသာ ေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္ကုိ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္ ရံုသာမက အရုိးရာဆံုးေသာ ေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္ ျပဳလုပ္နည္းကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား၍ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ “မန္ဇီေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္” ယဥ္ေက်းမႈကုိ အျပည့္အဝ အေလးအနက္ သိရွိနားလည္ႏုိင္မည္။ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပသည့္ မန္ဇီ သလဲသီးပြဲေတာ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္တြင္ က်င္းပမည္၊ ဤအႀကိမ္ သလဲသီးပြဲေတာ္တြင္ တရုတ္သလဲအသင္း၊ သလဲသီး အဓိကထြက္ရာေဒသ အသီးသီးမွ အတုိင္းအတာႀကီးေသာ လုပ္ငန္း စသည့္ သလဲသီး ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မွ ပါရဂူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကုိ မိတ္ေခၚၿပီး ဖလွယ္ပြဲကုိ ပါဝင္၍ သလဲသီး၏ သမုိင္း၊ လုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္စံု ေဆြးေႏြးဖလွယ္၍ မန္ဇီသလဲသီးလုပ္ငန္း၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ အတူတူ ေဆြးေႏြးေလ့လာ၍ မန္ဇီၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ သည့္အတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးမည္။

ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရး ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း မန္ဇီၿမိဳ႕ ေကာ့ေခ်ာင္မီးရွည္ၿမိဳ႕နယ္ေသး၌ က်င္းပ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္စည္ျပသေရးေဒသ၊ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပသေရးေဒသ၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစီမ္းေရာင္ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ျပသေရးေဒသ၊ လက္ဖက္အႏုပညာ၊ သစ္ကုိင္းပန္းပု၊ ထူးဆန္းေသာေက်ာက္ ျပသေရးေဒသ၊ ထူးျခားၿပီး နာမည္ေက်ာ္ေသာ သေရစာ ျပသေရးေဒသ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဓာတ္ပံု၊ ယူနန္-ဗီယက္နမ္ မီးရထားလမ္း၏ သမုိင္း ပါဝင္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ယဥ္ေက်းမႈ ျပသေရးေဒသ ပါဝင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္