၂၀၁၉ခုႏွစ္ SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ နာမည္စာရင္း ၾသဂုတ္လ ၁၉ရက္ မွစ၍ ေပးသြင္း

2019-08-19 15:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ SCO (ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕) ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ကူမင္းတိန္ခ်ီးကန္ေဘး၌ က်င္းပမည္။ တရားဝင္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းခ်ိန္သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ၁၀ နာရီမွ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ ၂၃ နာရီ အထိ ျဖစ္ပါသည္၊ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားသည္ SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္ www.sco-marathon.com မွတ္တမ္းတင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မာရမာရ APP ကုိ အခ်က္အလက္ ကူးခ်ျခင္း အားျဖင့္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္မည္။ မဲဆြဲရလဒ္ကုိ စက္တင္ဘာလ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္။ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီ၏ သတင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မေရြး အာရံုစုိက္၍ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းခ်ိန္ကို လက္လြတ္မရဘူး။

196786 (1)

ဤႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ား ေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္ခ်က္ကုိ ဖန္တီးရန္ အားေပးၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အရည္အခ်င္းျမင့္ေသာ အားကစားသမားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ ပါဝင္လာရန္ စီစဥ္သည့္ ဆုေငြ စုစုေပါင္း အယြမ္(၁၅၅)ေသာင္း ရွိမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ စီခ်ိန္ခ်ဳိးလုိက္သည့္ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားသည္ ဆုေငြ ေဒၚလာ(၁)ေသာင္း ရရွိႏုိင္မည္။

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ SCO အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူအေယာက္ (၂)ေသာင္းသည္ အတူတကြ ပါ၀င္မည္။ ၎အနက္၊ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၅)ေထာင္ ပါ၀င္၍ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၇)ေထာင္ ပါ၀င္၍ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူေအယာက္ (၅)ေထာင္ ပါ၀င္၍ SCO မိသားစု အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ မိသားစု အစု(၁)ေထာင္၊ လူအေယာက္ (၃)ေထာင္ ပါ၀င္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၿပိဳင္ပြဲသည္ လူထုေကာင္းစားေရး ဦးေရ အေယာက္(၂)ရာကုိ စီစဥ္၍ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားသည္ မဲမဆြဲလုိ၍ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ခြင့္ တုိက္ရုိက္ ရရွိႏုိင္မည္။

အထူးသျဖင့္၊ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚ၌ က်င္းပေသာေၾကာင့္ မာရသြန္ (၄၂.၁၉၅ ကီလုိမီတာ) ႏွင့္ ထက္ဝက္ မာရသြန္(၂၁.၀၉၇၅ ကီလုိမီတာ) အေျပးၿပိဳင္ပဲြ ပါဝင္လွ်င္ ထက္ဝက္မာရသြန္ သုိ႔မဟုတ္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြ၏ ၿပီးေျမာက္ၿပီျဖစ္ျခင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ရွိရမည္ (ဤသက္ေသခံလက္မွတ္သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္အတြင္း တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္အသင္းႏွင့္ အတူတူ က်င္းပသည့္ A အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ရမည္)။ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ SCO မိသားစု အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္သည့္ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားသည္ ေရရွည္ ေျပးတက္သည့္ အေလ့အက်င့္ ရွိရမည္။

ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ျခင္း ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား

၁။။ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြ ပါဝင္လွ်င္ အသက္(၂၀)ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ရမည္ (၁၉၉၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မတုိင္မီ ေမြးဖြားသည္)။

၂။။ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ရမည္ (၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မတုိင္မီ ေမြးဖြားသည္)။

၃။။ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ရမည္ (၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မတုိင္မီ ေမြးဖြားသည္)။

၄။။ SCO မိသားစု အေျပးၿပိဳင္ပြဲ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြ ပါဝင္လွ်င္ အသက္ မကန႔္သတ္ဘူး။

နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခ

၁။။ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ တရုတ္လူ (ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာင္၊ တုိင္ဝမ္ ပါဝင္) တစ္ေယာက္ အယြမ္(၂)ရာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားသည္ ေဒၚလာ(၅၀) ျဖစ္ပါသည္။

၂။။ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ တရုတ္လူ (ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာင္၊ တုိင္ဝမ္ ပါဝင္) တစ္ေယာက္ အယြမ္(၁၅၀)ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားသည္ ေဒၚလာ(၃၀) ျဖစ္ပါသည္။

၃။။ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ တရုတ္လူ (ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာင္၊ တုိင္ဝမ္ ပါဝင္) တစ္ေယာက္ အယြမ္(၁)ရာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားသည္ ေဒၚလာ(၂၀) ျဖစ္ပါသည္။

၄။။ SCO မိသားစု အေျပးၿပိဳင္ပြဲ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြ ပါဝင္လွ်င္ တရုတ္မိသားစု (ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာင္၊ တုိင္ဝမ္ ပါဝင္) တစ္ခု အယြမ္(၃)ရာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားသည္ ေဒၚလာ(၆၀) ျဖစ္ပါသည္။

၅။။ တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္အသင္း အားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္သည့္ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားသည့္ ႏုိင္ငံျခား လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားသည္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခ မလုိဘူး။ ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီသည္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းသည့္ အေျခအေနအရ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း လက္ခံမလားကုိ ဆံုးျဖတ္သည့္ အခြင့္ ရွိပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီသည္ အတည္ျပဳ၍ ၿပိဳင္ပဲြပါဝင္ခြင့္ ရရွိသည့္ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ား အတြက္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခ မျပန္ေပးဘူး။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္