ယူနန္ျပည္နယ္၌ ရုကၡပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ

2019-08-16 14:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

138305727_15657010423431n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရုကၡပင္ သယံဇာတပစၥည္း အႂကြယ္ဝဆံုးေသာ ေဒသ ျဖစ္၍ “ရုကၡပင္ဘုရင့္ႏုိင္ငံ” အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံ လ်က္ရွိသည္။ ဤမွ ရုကၡပင္မ်ားသည္ တရုတ္ ရုကၡပင္မ်ဳိး၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ မတူေသာ ရုကၡပင္မ်ဳိးသည္ မ်ဳိးစံုေသာ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား အမ်ဳိးအစားကုိ ဖြဲ႕စည္း လုိက္ပါသည္။ အခုတေလာ၊ မ်ဳိးေစ့ရုကၡပင္ မ်ဳိးရင္း(၂၀၀)၊ မ်ဳိးစု(၂၀၀၀)၊ အမ်ဳိး(၁)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ (၇၆)မီတာမွ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ(၆၇၄၀) သုိ႔ ျမင့္တက္လာ ေသာေၾကာင့္ ရုကၡပင္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား တုိ႔သည္ ထင္ရွားေသာ ကြာျခားခ်က္ ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ တရုတ္ဖေယာင္းပန္း၊ ဇလပ္နီပန္း၊ ေႏြဦးႀကိဳပန္း စသည့္ ပန္းမ်ားသည္ မ်ားျပားလွပါသည္။

138305727_15657010424491n

138305727_15657010425451n

138305727_15657010426251n

138305727_15657010427081n

138305727_15657010428031n

138305727_15657010429101n

138305727_15657010430171n

138305727_15657010431071n

138305727_15657010431991n

138305727_15657010432961n

138305727_15657010433711n

138305727_15657010434521n

138305727_15657010435391n

138305727_15657010436201n

138305727_15657010437101n

138305727_15657010437931n

138305727_15657010438821n

138305727_15657010439731n

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္