(၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ျပပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ စတင္မည္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔ အခမဲ့ လည္ပတ္ႏုိင္

2019-08-14 14:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) သတင္းေထာက္သည္ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ သိၿပီး (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ျပပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔မွ ၉ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း တ်ိန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးျပသေရး စင္တာတြင္ က်င္းပမည္ အ၀င္လက္မွတ္ အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။

အႀကိမ္ျပပြဲ ျပေနရာ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ(၉)ေသာင္း ရွိၿပီး စံျပျပေနရာ အခု(၃၆၀၀)စီစဥ္ၿပီး လုပ္ငန္းဌာန အခု (၂၅၀၀) ပါ၀င္ပါသည္။ အဓိက ျပေနရာ ျပခန္း(၉)ခု စီစဥ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ မတ္ေကာက္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္ျပခန္း၊ ယူနန္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာတံဆိပ္ ျပခန္း၊ ကမၻာ အခံြမာအသီး ျပခန္း၊ ကူမင္း ၿမိဳ႕ေခတ္မီ စုိက္ပ်ဳိးေရး ျပခန္း၊ ျပည္တြင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး စံျပျပခန္း၊ ဉာဏ္ပညာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေအာင္ျမင္မႈ ျပခန္း၊ ေက်းရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း ျပခန္း၊ က်န္းမာေသာ ဘ၀ ျပခန္း၊ အစားအစာေကာင္း ျပခန္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကူမင္းေသာ္နန္ ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္လုပ္ငန္း ဌာနတြင္ ပန္းမန္ ျပသေရာင္းခ်ပြဲ သီးျခားျပပြဲခြဲ စီစဥ္ထားပါသည္။

ျပပြဲရာတြင္ ဖြင့္လွျခင္း အခမ္းအနားကုိ က်င္းပသည့္ အျပင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေက်းရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း ဖုိရမ္၊ လယ္ထြက္ကုနပစၥည္းေကာင္းကုိ ျဖန႔္ခ်ီေရး၊ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ ဆြဲေဆာင္ျခင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈ၊ သီးျခား ကုန္သည္ ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္း ျဖန႔္ခ်ီျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပပါသည္။ အခ်ိန္တစ္တည္းကလာ ျပည္တြင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး စံျပျပခန္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာျပသေရာင္ခ်ပြဲကုိ က်င္းပပါသည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ မတ္ေကာက္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္ျပခန္းတြင္ စံျပျပေနရာ (၃၇၄)ခု စီစဥ္ၿပီး ထုိင္း၊ ကုိရီယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယ၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ရွာမနီ၊ ရုရွား၊ မြန္ဂုိလီယား စသည့္ ႏုိင္ငံ(၁၉)ခုမွ လုပ္ငန္းဌာန နာမညစာရင္းတင္သြင္းၿပီး ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ဇီ၀ေဆးပစည္း၊ လက္မႈအႏုပညာပစည္း၊ လယ္ထြက္ကုန္ပစည္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပပြဲတြင္ ျပသပါမည္။ ျပပြဲရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ မတ္ေကာက္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္ျပခန္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အေရာင္းအဝယ္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပမည္ ျပပြဲအားျဖင့္ ယူနန္သည္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ မ်က္ႏွာမူျခင္း၏ ေနရာအေကာင္းက်ဳိးကုိ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သည္တုိ႔အား ဆြဲေဆာင္ၿပီး ယူနန္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ မဟာမဲေခါင္းေဒသခြဲ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ အရည္အခ်င္းေကာင္းသည့္ ေဒသခံထြက္ကုန္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ ကုန္ထြက္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ သိပံနည္းပညာ ဖလွယ္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆြဲေဆာင္ျခင္း ျဖန႔္ခ်ီျခင္း ႏွင့္နည္းပညာသစ္၊ ေအာင္ျမင္မႈသစ္ဘက္တြင္ ျဖန႔္ခ်ီၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းဌာန ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းမႈကုိ နက္႐ႈိင္းပါသည္။ ယခုတြင္ မဟယမဲေခါင္ေဒသခြဲ ႏုိင္ငံ(၅)ခုမွ အစုိးရဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းအဖြဲ႕အား ဖိတ္ၾကားၿပီး မိမိႏုိင္ငံ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းဌာနကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္