ယူနန္ျပည္နယ္ ဆဌမအႀကိမ္ လက္ဖက္ အႏုပညာရွင္မ်ား ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ က်န႔္ေဆြခရုိင္၌ က်င္းပမည္

2019-08-13 16:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

179467

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ယူနန္ျပည္နယ္ ဆဌမအႀကိမ္ လက္ဖက္ အႏုပညာရွင္မ်ား ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ ယူနန္ အမ်ဳိးသား လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ရက္မွ ၂၅ရက္အထိ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲ က်န႔္ေဆြခရုိင္၌ က်င္းပမည္။ “လက္ဖက္ေျခာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ အကဲျဖတ္ျခင္း” ဖုိင္နယ္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္မွ ၂၄ရက္အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ႀကိဳတင္က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခ်ိန္သည္ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အနက္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ အကဲျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ၿပိဳင္ပဲြ၏ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခ်ိန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္အထိ ေရာက္မည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ လက္ဖက္ေျခာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ အကဲျဖတ္ျခင္း စသည့္ ဖုိင္နယ္ပြဲကုိ က်င္းပသည့္အျပင္ ယူနန္ အမ်ဳိးသား လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပ၍ ယူနန္ အမ်ဳိးသား လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္မည္။

179468

က်င္းပေရးေကာ္မတီသည္ တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႕လုိက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ကေလးၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ဖက္ရည္စားပြဲခံု ဒီဇုိင္းဆြဲၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ ၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ ၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ဖက္ရည္ အကဲျဖတ္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား (၈)ခုကုိ စီစဥ္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ စီစဥ္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား၏ ၿပိဳင္ပြဲဝင္၏ အသက္အရြယ္ကုိ ကန႔္သတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎အနက္၊ ကေလးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ အသက္အရြယ္ ၅-၁၃ ႏွစ္လည္ ျဖစ္ရမည္။ လူလားေျမာက္လာေသာ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ အသက္အရြယ္ ၂၃-၅၅ ႏွစ္လည္ ျဖစ္ရမည္။ လူလားေျမာက္လာေသာ အမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ အသက္အရြယ္ ၁၈-၃၅ ႏွစ္လည္ ျဖစ္ရမည္။ လက္ဖက္ရည္စားပြဲခံု ဒီဇုိင္းဆြဲၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အဖြဲ႕လုိက္ၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္လွ်င္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်ား-မ မကန႔္သတ္ပါဘူး။

ဤအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လက္ဖက္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ လက္ဖက္ အႏုပညာ၊ လက္ဖက္အတတ္ပညာ၊ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ အရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမႇင့္၍ သက္ေသခံလက္မွတ္ ကုိင္သည့္ လက္ဖက္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ သီးျခား လက္ဖက္အႏုပညာ သင္ေပးျခင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ လက္ဖက္အႏုပညာ သင္ေပးျခင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဌာန အသီးသီး၏ လက္ဖက္အႏုပညာ အဆင့္အတန္းကုိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္း၊ အေထြေထြစံုစမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္၍ ယူနန္ လက္ဖက္လုပ္ငန္း အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ပံုလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္