ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ က်င္းပ

2019-08-12 14:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယူနန္ျပည္နယ္ ရင္းရင္းျမႇဳပ္ႏံွမႈ တြန္းအားေပးေရး ဌာနသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ေလာေလာဆယ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င္းပပါသည္။ အေမရကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်န္ပန္၊ ထုိင္း စသည့္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေနရာ(၁၈)ခု ျပည္တြင္း ျပည္နယ္(ရပ္ကြန္၊ ၿမိဳ႕) မွ လုပ္ငန္းဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္(၂၆၀)ေက်ာ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရ သက္ဆုိင္ေသာ ဌာန၊ ျပည္နယ္ခြဲ (ၿမိဳ႕) (၁၆)ခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တြန္းအားေပးေရး ဌာနတုိ႔ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ တက္ေရာက္ပါ၀င္ပါသည္။

ယူနန္ ရင္းႏွီးျမႇဳႏံွမႈ တုိးတက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သည္တုိ႔ႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ တံခါးဖြင့္ျခင္း တုိခ်ဲ႕ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတူတူ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ရင္းရင္းျမႇဳပ္ႏံွမႈ တြန္းအားေပးေရး ဌာန တာဝန္ရွိသူသည္ အစည္းအေဝတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တံခါးဖြင့္ျခင္း အေကာင္းက်ဳိး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ျပည္စံုစြာ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပါသည္။

အႀကိမ္ မိတ္ဆက္ျဖန္ကခ်ီပြဲအတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရင္းရင္းျမႇဳပ္ႏံွမႈ တြန္းအားေပးေရး ဌာနသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အဆင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဌာန ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕) (၁၆)ခုကုိ စီစဥ္ၿပီး အဓိက လုပ္ငန္၊ တံဆိပ္(၃)ခု၊ကုိ စုိင္းၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ အဓိက လုပ္ငန္း အခု(၁၂၀)ကုိ စီစဥ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သည္တုိ႔အား ေသခ်ာစြာ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ သက္ဆုိင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အယြမ္ (၂၅၁.၈၁၈)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲတြင္ သီးျခားေသာ ေဆြးေႏြးေရးေနရာကုိ စီစဥ္ၿပီး ပြဲက်ဳ ပါ၀င္သည့္ ကုန္သည္၊ လုပ္ငန္းဌာန ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕) တုိက္ရုိက္စြာေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ဆက္သြယ္သည့္ ျပင္ညီစင္ကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္