ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ည လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ခဲ့

2019-08-12 15:56 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

191824

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) Kunming Information Hub သတင္းဌာန “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” စတုတၴအႀကိမ္ႏွင့္ “အင္တာနက္ေပၚမွ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္- တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ည” လႈပ္ရွားမႈကုိ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္တြင္ ကူမင္းနန္ခ်မ္လမ္း ၈၈ ဇာတ္ရံု၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ တူနီးရွားႏွင့္ ကုတ္ဒီဗြား (၇)ႏုိင္ငံ မွလာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၄)ေယာက္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ညကုိ အတူတူ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ၍ တရုတ္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၏ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ ထိေတြ႕ခံစား ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ Kunming Information Hub သတင္းဌာနသည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ယူနန္ ဟန္လူမ်ဳိး ရုိးရာအဝတ္တန္းဆာ အသင္း၊ နန္ခ်မ္လမ္း ၈၈ ဇာတ္ရံု၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ စာေပ အႏုပညာ ပူးတြဲအဖြဲ႕၊ ကူမင္း စာေပ အႏုပညာ သုေတသနအကယ္ဒမီ တုိ႔သည္ ကူပံ့က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ “တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ညတြင္ ပန္းထုိးအပ္ခ်ဳပ္အတတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ တရုတ္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံကုိ သိရွိနားလည္ေစ၍ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္ေန႔ ျဖစ္ေသာ တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ညသည္ တရုတ္ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔လည္း ျဖစ္သည္ကုိ သိျမင္ေစ ခဲ့ပါသည္။

191826

တရုတ္သကရာဇ္ သတမလ သတမရက္ညအားျဖင့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ သိရွိနားလည္ျခင္း

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မွလာေသာ Dino Constantin သည္ လႈပ္ရွားမႈ မက်င္းပမီ တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ည အတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ညသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ျဖစ္သည္ဟု သူသည္ ယူဆ ခဲ့ပါသည္။

191827

191830

191828

တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ မွလာေသာ အမ်ဳိးသမီး Amina Ahmed သည္ ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈသည္ နက္ဝွမ္းႂကြယ္ဝလွေပ၍ အရာခပ္သိမ္းအား သိမ္းက်ံဳးေပါင္းရံုး၍ မဂၤလားေဒ့ရ္ွ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တူညီခ်က္ ရွိသည္ဟု သူမသည္ ယူဆ ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသား Michael သည္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အံ့ၾသဖြယ္ႏွင့္ ဝါသနာ မ်ားမ်ား ရွိပါသည္။ သူသည္ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္ျခင္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ ခဲ့ပါသည္။

191815

ဟန္လူမ်ဳိး ရုိးရာအဝတ္တန္းဆာဝတၿပီး ဆံထုိးေဆာင္း၍ ရုိးရာအကကုိ စိတ္ပါဝင္စားမိျခင္း

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ ညတြင္ နန္ခ်မ္လမ္းေပၚတြင္ စည္ကားလွ၍ ဟန္လူမ်ဳိး ရုိးရာအဝတ္တန္းဆာ ဝတ္ထားသည့္ သြားလာသူ မ်ားလာ ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၄)ေယာက္သည္လည္း ယူနန္ ဟန္လူမ်ဳိး ရုိးရာအဝတ္တန္းဆာ အသင္းဝင္၏ ကူညီမႈျဖင့္ ယခင္မွစ၍ ေစာင့္စားသည့္ ဟန္လူမ်ဳိး ရုိးရာအဝတ္တန္းဆာကုိ ဝတ္ထား ခဲ့ပါသည္။ တူနီးရွားႏုိင္ငံသား Ilef ben abbes၊ Salma dabbar၊ Asma mestiri ႏွင့္ ကုတ္ဒီဗြားႏုိင္ငံသား Joelle abro တုိ႔သည္ တရုတ္ေရွးေခတ္သူ ကဲသုိ႔ ဆံရစ္၍ ထံုးၿပီးေနာက္ လွပေသာ ဆံထုိးေဆာင္း ခဲ့ပါသည္။

191817

ဇာတ္ရံုထဲတြင္ နားေထာင္လုိ႔ေကာင္းေသာ တရုတ္ ရုိးရာေတးဂီတသည္ နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ က်ယ္ေလာင္၍ တရုတ္အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ ဟန္လူမ်ဳိး ရုိးရာအဝတ္တန္းဆာဝတ္ၿပီး ရုိးရာအကမ်ား ျပသ၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္ပါဝင္စားေစ ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသား Michael သည္ ၾကည့္၍ အလြန္ေကာင္းသည္ ဟု အဆက္မျပတ္ ခ်ီးက်ဴး ခဲ့ပါသည္။ နားေဘးမွ နီေပါႏုိင္ငံသား Charles သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားမ်ားရုိက္၍ ဤလွပေသာ အေျခအေနမ်ား မွတ္တမ္းျပဳ ခဲ့ပါသည္။

191829

191818

တရုတ္ ရုိးရာ အႏုပညာအစီအစဥ္ ၾကည့္႐ႈသည့္အျပင္ Ilef ben abbes၊ Salma dabbar၊ Asma mestiri ႏွင့္ Joelle abro တုိ႔သည္ နန္ခ်မ္လမ္းမွ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း ေရာင္းေစ်းသုိ႔ အတူတူ လည္ပတ္ ခဲ့ပါသည္။ ဆံထုိး၊ ယပ္ေတာင္၊ ပါးဆုိးေဆးဗူး၊ နားဆြဲ စသည့္ တရုတ္ ရုိးရာ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း မ်ားကုိ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခင္းက်င္း၍ ရႊန္းရႊန္းတင့္တင့္ ေဝေဝဆာဆာရွိခဲ့သည္၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ကုန္ေအာင္ မၾကည့္ႏုိင္ ေစခဲ့သည္။

191820

ပဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားသည္ ပဂၤလားေဒ့ရွ္ အခ်စ္ေတးဆုိ ပန္းထုိးအပ္ခ်ဳပ္အတတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း

ၾကည့္၍ေကာင္းေသာ တရုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ပဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား Kabir Md Alamgir ႏွင့္ သူ႔ဇနီး Begum Ayesha တုိ႔သည္ ပဂၤလားေဒ့ရွ္ အခ်စ္ေတး Onek sadhonar pora ami ဆုိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ Kabir Md Alamgir သည္လည္း ကြၽမ္းက်င္ေသာ တရုတ္စကားျဖင့္ သူတုိ႔ အခုအေျခအေနကုိ မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါသည္။

191814

သူတုိ႔သည္ ယူနန္တကၠသုိလ္၌ ေဒါက္တာဘြဲ႕ က်ားကုတ္က်ားခဲ ေလ့လာေနပါသည္။ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ အလြန္ႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ (၈)လၾကာ ေနထုိင္ပါၿပီ၊ ၎မွာ သူတုိ႔သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ သင့္ေတာ္ေသာ ရာသီဥတု၊ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္း၊ ခ်စ္ခင္ေသာ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း ႏွစ္သက္ေစသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ ကေလးလုိက္ပါ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေနထုိင္ေရာက္လာ ခဲ့ပါသည္။

191821

အထူးသျဖင့္၊ Begum Ayesha သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ပန္းထုိးအပ္ခ်ဳပ္အတတ္ကုိ အတူတူ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ဆုရခဲ့ပါသည္။

191823

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္