တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ယူနန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းျပပြဲသည္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ ကြင္းဖြင့္မည္

2019-08-07 15:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

182663

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ယူနန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္မွ ၁၂ရက္အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာ၌ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ ျပပြဲသည္ ျပတုိက္(၇)ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ လႈပ္ရွားမႈအခု(၂၀)ကုိ စီစဥ္မည္။ ယူဖန္ ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္၌ ေနရာခြဲကုိ ေထာင္လုိက္၍ ဘက္စံု၊ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ယူနန႔္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္၏ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ျပသမည္။

ဤယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းျပပြဲသည္ “ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈသည္ တန္ဖုိး တုိးျမႇင့္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဓိက က်င္းပရာေနရာ၌ ျပတုိက္(၇)ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ ယဥ္ေက်းမႈ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း ျပတုိက္၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ျပတုိက္၊ ယူနန႔္ပန္းႏွင့္ ေျမထည္ျပတုိက္၊ ကာတြန္းႏွင့္ရုပ္ေျပာင္ E-sports ျပတုိက္၊ ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕) အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း ျပတုိက္၊ ကူမင္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း ျပတုိက္၊

ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈျပတုိက္ ပါဝင္မည္။ အဓိက က်င္းပရာေနရာ အျပင္၊ လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ယူဖန္ ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္၊ တလီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ အုိက္ေဝပန္းခ်ီျပတုိက္၊ တုပ္နန္၊ 871 အလုပ္ရံုတုိ႔၌ ေနရာခြဲကုိ ခြဲျခားေထာင္လုိက္၍ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

182664

ျပပြဲတြင္ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်ား မွလာေသာ ေျမထည္လက္မႈဆရာ အေယာက္(၂၀)သည္ မိမိ၏ ကုိယ္စားလွယ္ျပဳႏုိင္သည့္ ေျမထည္လက္ရာမ်ားကုိ ကုိင္လာ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပသ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေျမထည္ဆရာႏွင့္ တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားသည္ မိမိ၏ ကုန္ထြက္ရာေဒသတြင္ ေျမထည္အႏုပညာ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနကုိ မိတ္ဆက္ေျပာဆုိ၍ ယူနန႔္ ေျမထည္အႏုပညာလုပ္ငန္း တီထြင္သည့္လမ္း၊ လက္ရာ အကဲျဖတ္႐ႈစားျခင္း၊ အႏုပညာ ထူးျခားခ်က္ ေလ့လာျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ဗဟုိျပဳ၍ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ယူနန႔္ေျမထည္ အႏုပညာေစ်းကြက္၏ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ေစ၍ အနာဂတ္တြင္ ယူနန႔္ ေျမထည္အႏုပညာ၏ တီထြင္ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဆင့္အတန္း တုိးျမႇင့္၍ ယူနန႔္ေျမထည္၏ အမွတ္တံဆိပ္ သရုပ္ တုိးျမႇင့္၍ က်န႔္ေဆြ ခရမ္းေရာင္ေျမထည္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ထိခုိက္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ ယူနန႔္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္း၊ ယူနန႔္ ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးမည္။

182666

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ယူနန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းျပပြဲသုိ႔ သြားခ်င္လွ်င္ က်င္းပရာေနရာသုိ႔ လက္မွတ္ဝယ္ယူႏုိင္မည္၊ သုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္ အားျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္မည္။ ၎အနက္၊ က်င္းပရာေနရာသုိ႔ သြားဝယ္လွ်င္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ အယြမ္(၃၀)ျဖစ္၍ အင္တာနက္ အားျဖင့္ ဝယ္ယူလွ်င္ အယြမ္(၂၀)သာ လုိမည္။ အထူးသျဖင့္၊ ဤလက္မွတ္ျဖင့္ နံပါတ္၁၊ ၂၊ ၅၊ ၆၊ ၇ ျပတုိက္သုိ႔သာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မည္၊ နံပါတ္၃ႏွင့္ ၄ ျပတုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ လက္မွတ္ကုိ ျပန္လည္ ဝယ္ယူရမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္