မီးတုတ္ပြဲေတာ္သည္ ယီ၊ ဘုိင္၊ နရွီ၊ လာဟူ စသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ရုိးရာပြဲေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယီလူမ်ဳိး မီးတုတ္ပြဲေတာ္ကုိ ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငအဆင့္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ယူနန္တြင္ မိတုတ္ပြဲေတာ္ကုိ ဤကဲ့သို႔ သဘင္ဆင္ႏႊဲထားပါသည္……