ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္တြင္ တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ည လႈပ္ရွားမႈ ပါဝင္လာရန္ ဖိတ္ေခၚ

2019-08-05 16:54 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

188944

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ညသည္ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္ ျဖစ္၍ ေရွးအခါမွစ၍ လူမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ဝန္တင္ထားပါသည္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ရက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာ္စီသည္ ဤပြဲေတာ္ေန႔ကုိ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား စာရင္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္း ခဲ့ပါသည္။

188947

188948

Kunming Information Hub သတင္းဌာနသည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ယူနန္ ဟန္လူမ်ဳိး ရုိးရာအဝတ္တန္းဆာ အသင္း၊ နန္ခ်မ္လမ္း ၈၈ ဇာတ္ရံု၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ စာေပ အႏုပညာ ပူးတြဲအဖြဲ႕၊ ကူမင္း စာေပ အႏုပညာ သုေတသနအကယ္ဒမီ တုိ႔သည္ ကူပံ့က်င္းပသည့္ “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” စတုတၴအႀကိမ္ႏွင့္ “အင္တာနက္ေပၚမွ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္- တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ည” လႈပ္ရွားမႈကုိ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္တြင္ နန္ခ်မ္လမ္း ၈၈ ဇာတ္ရံု၌ က်င္းပမည္။

188950

ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားသားစလံုးသည္ စိတ္ဝင္စားလွ်င္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္မည္။ ၾသဂုတ္လ ၆ရက္ ၂၄း၀၀ အထိ ေရွ႕တန္း နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၄)ေယာက္သည္ လႈပ္ရွားမႈကုိ အခမဲ့ ပါဝင္ႏုိင္မည္။ တရုတ္သကၠရာဇ္ သတၲမလ သတၲမရက္ည၏ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အတူတူ သိရွိနားလည္ႏုိင္မည္။

188953

188956

လႈပ္ရွားမႈသည္ အလွျပင္ျခင္း၊ ဟန္လူမ်ဳိး ရုိးရာအဝတ္တန္းဆာ ဝတ္ျခင္း၊ ရုိးရာအစီအစဥ္ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း ေရာင္းေစ်းသုိ႔ လည္ပတ္ျခင္း၊ ပန္းထုိးအပ္ခ်ဳပ္အတတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္မည္။

188955

ႏုိင္ငံျခားသားသည္ ပါဝင္ခ်င္လွ်င္ ဤသတင္းေအာက္တြင္ “နာမည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ” ေျဖၾကား ျခင္းအားျဖင့္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္မည္။

188957

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္