တလီ-လင္ဆန္း ရထားလမ္းကုိ လာမည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ လမ္းေပါက္မည္ ကူမင္းမွ လင္ဆန္းသုိ႔ (၃)နာရီၾကာခန႔္ ေရာက္ႏုိင္

2019-07-31 11:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တလီ-လင္ဆန္း ရထားလမ္းကုိ လာမည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္၂ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း လမ္းေပါက္မည္ ကူမင္းမွ လင္ဆန္းသုိ႔ (၃)နာရီၾကာခန႔္ ေရာက္ႏုိင္ ပါသည္၊ ယြန္သယ္ ေလဆိပ္ကုိလည္း ခ်က္ခ်င္း စတင္ တည္ေဆာက္မည္ မြန္တင့္ ေလဆိပ္ ေစာပုိင္း လုပ္ငန္းကုိလည္း တည္ေဆာက္ေနပါသည္ ္ဟု လင္ဆန္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မတီ ဒုတိယ အတြင္းေရးမႉခ်ဳပ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီး ဇန္းဇီးဇန႔္ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေျပာျပပါသည္။

လင္ဆန္းၿမိဳ႕ အႏွစ္(၇၀)ၾကာ ႀကိဳးပမ္းမႈ အစဥ္အလားကုိ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ၿပီး GDPသည္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ အယြမ္(၇၀)သန္းမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အယြမ္ (၆၃)ဘီလ်ံသုိ႔ တုိးျမႇင့္ (၂၃၄)ဆ တုိးလာၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရးအနက္ စာမတတ္သူ (၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ လူတုိ႔ ပ်မ္းမွ် ပညာသင္ယူျခင္း (၁၀.၇)ႏွစ္ ရွိပါသည္။

လင္ဆန္းၿမိဳ႕သည္ တည္ေနရာ ထူးျခားၿပီး တရုတ္သည္ အိႏၵိယသမုဒရာသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည့္ အလြယ္ဆံုး ကုန္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ လင္ဆန္းၿမိဳ႕သည္ ကူမင္းမွ ခ်င္းေဆြဟယ္သုိ႔ လမ္းေၾကာင္း ပ်ံလႊားငွက္ ကုိယ္ခႏၶာ အေျဖစ္၊ တလီမွ လင္ဆန္းသုိ႔ လမ္းေၾကာင္း၊ လင္ဆန္းမွ ဖူအယ္သုိ႔ လမ္းေၾကာင္း ပ်ံလႊားငွက္ ေတာင္ပံ အျဖစ္၊ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လမ္းေၾကာင္း ပ်ံလႊားငွက္ သီးေခါင္း အျဖစ္၊ ကူမင္းမွ ေတာင္အရွာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒရာသုိ႔ ပ်ံဝဲသည့္ "ပ်ံလႊားငွက္ ပံုစံ" ေပါင္းစပ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ပါသည္။ ကုန္းေၾကာင္းလမ္းဘက္တြင္ ယိရွီးမွ လင္ဆန္း အျမန္ႏႈန္း ကုန္းေၾကာင္းလမ္းကုိ တက္ႂကြစြာ တည္ေဆာင္ေနပါသည္။ ရထားလမ္းဘက္တြင္ တလီမွ လင္ဆန္းသုိ႔ ရထားလမ္းကုိ လာမည္ကႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္၂ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ လမ္းေပါင္းမည္ ကူမင္းမွ လင္ဆန္းသုိ႔ (၃)နာရီၾကာခန႔္ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

အနာဂတ္ တုိးတက္မႈ အတြက္ လင္ဆန္းသည္ လင္ဆန္း-ခ်င္းေဆြဟယ္ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ လွ်င္ျမန္စြာ တြန္းအားေပးၿပီး၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း စတင္ႏုိင္သည္ကုိ ႀကိဳးပမ္းေန လန္းဆန္း နယ္စပ္ေဒသ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ထူးျခားခ်က္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ကမ္း စီးပြါးေရးဖုန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းႏွင့္ စြမ္းအင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ ေျခခံ အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းကုိ ယႏွစ္တြင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ပါသည္။ ဇန႔္ခန္း-ေကာ္ကန္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ကြန္ႏြမ္တံတားႀကီးသစ္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္