တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔သည္ လာေတာ့မည္

2019-07-25 16:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

640.webp

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တစ္ႏွစ္ ဤအခ်ိန္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ မီးတုတ္၏ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ျဖစ္လာ လ်က္ရွိသည္။ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔သည္ ယီလူမ်ဳိး၊ ဘုိင္လူမ်ဳိး၊ နာရွီလူမ်ဳိး၊ ၾကည္ႏုိလူမ်ဳိး၊ လာဟူလူမ်ဳိး စသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေရွးေဟာင္းရုိးရာပြဲေတာ္ေန႔ ျဖစ္၍ ႀကီးမားေလးနက္ေသာ ဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈ အတြင္းသေဘာ ရွိ၍ “အေရွ႕တုိင္း၏ ဗရင္ဂ်ီဝါမဝင္မီ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ” ဟုေခၚသည္။

ဤႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေနရာမ်ားတြင္ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

640.webp (4)

ရွီလင္

ရွီလင္ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔သည္ “အေရွ႕တုိင္း၏ ဗရင္ဂ်ီဝါမဝင္မီ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ” အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံသည္၊ ႏုိင္ငံတကာ ပြဲေတာ္ေန႔ အသင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ငုပ္လွ်ိးေနေသာ အင္အား အမ်ားဆံုးေသာ ပြဲေတာ္ေန႔ (၁၀)ခု အအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့သည္။

က်င္းပခ်ိန္။။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၆ရက္

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ခုလံုး ေနရာအသီးသီး မွလာေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ႏြားတုိက္ပြဲ၊ ယီလူမ်ဳိး လဲက်ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ သည့္အျပင္ မီးပံုညပြဲ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အေျခအေနကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာၿပီး မ်ားျပားေသာ ယီလူမ်ဳိး ဆာနီလူမ်ဳိး၏ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝ အေျခအေနကိုလည္း ခံစားႏုိင္မည္။

640.webp (7)

Kunming World Horticultural Expo Garden

ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ကုိ ဇူလုိင္လ ၂၅ရက္တြင္ Kunming World Horticultural Expo Garden ၌ က်င္းပမည္။ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ ကူမင္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားသည္ ရပ္ေဝးသုိ႔ သြားရန္မလုိ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား ႏုိင္မည္။

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၂၅ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ လွည့္လည္ျခင္း၊ လူေၾကးအႏုပညာ၊ လမ္းေပၚမ်က္လွည့္အတတ္ စသည့္ မေတြးဆခဲ့သည့္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

640.webp (9)

မင္ဆုေက်းရြာ

မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔သည္ ယူနန္ မင္ဆုေက်းရြာ၏ အႀကီးစား ပြဲေတာ္ေန႔ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ယူနန္ မင္ဆုေက်းရြာသည္ မ်ားျပားေသာ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည္စံုေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ ရပ္ေဝးမွ ေရာက္လာေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဘက္စံုျဖင့္ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား ေစရန္ ယူနန္ မင္ဆု ေက်းရြာသည္ မီလက္ ယီလူမ်ဳိး မီးပူေဇာ္အဖြဲ႕၊ ရွီဖ်င္ အဆုိအကအဖြဲ႕၊ တလီ က်န႔္ခြၽန္ ဘုိင္ခ်ဴ ေရွးေဟာင္း ေတးဂီတ အဖြဲ႕ စသည္တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ယူနန္ မင္ဆုေက်းရြာသုိ႔ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ အားပါးတရ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးမည္။

640.webp (11)

ခ်ဴ႐ံႈ

မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔သည္ ယီလူမ်ဳိး၏ အႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ရုိးရာပြဲေတာ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔သည္ ခ်ဴ႐ံႈ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ၏ တရားဝင္ ပဲြေတာ္ေန႔ အျဖစ္ ၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ ခံခဲ့သည္။

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၂၁ရက္မွ ၂၇ရက္အထိ

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ ေခါင္းစဥ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားသည္ “ယူ႐ႈပ္ယီစန္း” ယီလူမ်ဳိး အဝတ္တန္းဆာျပပြဲ ပထမအႀကိမ္ျပသျခင္း၊ မီးပူေဇာ္ပဲြ၊ ယူနန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဝတ္စံု ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ မူလရုိးရာသီခ်င္းပြဲ ပါဝင္သည္။ အေရးႀကီးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဒသမအႀကိမ္ စီခြၽန္၊ ယူနန္၊ ေကြ႕က်ဴး ၿမိဳ႕(ျပည္နယ္ခြဲ) (၁၄)ခု ပူးေပါင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၊ တရုတ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း အမ်ဳိးသား သုေတသနအသင္း ယီလူမ်ဳိး သီးျခားေကာ္မတီ ႏွစ္ပတ္လည္စည္းေဝးပြဲႏွင့္ “တရုတ္ ယီလူမ်ဳိးေက်းရြာ တည္ေဆာက္ျခင္း” စကၠဴျပာစာတမ္း ျပဳစုေရးသားလုပ္ငန္း စည္းေဝးပြဲ၊ ယီလူမ်ဳိး၏ ပန္းထုိးထည္ျပပြဲ၊ ခ်ဴ႐ံႈၿမိဳ႕ တရုတ္ႏုိင္ငံသစ္ ထူေထာင္မႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ေထာပနာျပဳရန္ ေအာင္ျမင္မႈျပပဲြ ပါဝင္သည္။ ကုန္သြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ယီတုိင္းရင္းေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရးဖုိရမ္၊ ယူနန္ ခရုိင္တြင္း ေငြေရးေၾကးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ေဒသစီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္ ခရုိင္တြင္း ေငြေရးေၾကးေရး မီမံကိန္း ထိပ္သီးဖုိရမ္၊ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ ကုန္သည္ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြသြင္းယူျဖင္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ၊ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ ထူးျခားခ်က္ရွိ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းျပပြဲ ပါဝင္သည္။ အမ်ားျပည္သူ ဗရင္ဂ်ီဝါမဝင္မီ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ မ်ားသည္ မုိဘုိင္းဖုတ္းေဆာင္ၿပီး ခ်ဴ႐ံႈသုိ႔ လည္ပတ္ျခင္း ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပဲြ၊ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ၏ ကြင္းဖြင့္ပြဲ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္သည္။

640.webp (15)

ယိရွီး

ဤႏွစ္ ယိရွီး၏ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔လည္း အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုလွသည္။ အယ္စန္းသည္ တရုတ္ ယီလူမ်ဳိး ဝွာကူအက၏ ဇာတိ ျဖစ္၍ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔သည္ အယ္စန္းခရုိင္တြင္ အႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ၊ အမ်ဳိးသား ထူးျခားခ်က္ အမ်ားရွိဆံုးေသာ ပြဲေတာ္ေန႔ ျဖစ္သည္။

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၁၈ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္အထိ

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ ဤအႀကိမ္ အယ္စန္း မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ယာဥ္ေမာင္းျခင္း ခရီးစဥ္ (၃)လုိင္းကုိ တင္ျပ၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ခရီးစဥ္တြင္ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီး အစားအစာ စားႏုိင္ေစမည္။

640.webp (18)

ရွင္းဖ်င္

ႏွစ္တုိင္း တရုတ္သကၠရာဇ္ ၆လပုိင္း ၂၄ရက္တြင္ ယီလူမ်ဳိးသည္ ေမာ့ဖန္ေတာင္ေပၚမွ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ထက္ (၂၆၁၅)မီတာရွိသည့္ ေဟာ္ရီန္ထုိင္၌ ေရွးေဟာင္းလွ်ိ႕ဝွက္ေသာ ျဖစ္ေသာ သစ္ေဖာက္မီးေမႊးၿပီး မီးစသိမ္းစုျခင္း အခမ္းအနားကုိ က်င္းပ လ်က္ရွိသည္။

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၂၅ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ ရုိးရာေသာ သစ္ေဖာက္မီးေမႊးျခင္း၊ မီးညိႇျခင္း အခမ္းအနား စသည္တုိ႔ ရွိရံုသာမက ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ အစားအစာပြဲ လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း က်င္းပမည္၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ ရွင္းဖ်င္နယ္ခံ ထူးျခားေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္၍ ထူးျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ဝယ္ယူႏုိင္မည္။

640.webp (22)

တလီ ရွီက်ဴးက်ဳပ္ခ်မ္

ႏွစ္တုိင္း တရုတ္သကၠရာဇ္ ၆လပုိင္း ၂၅ရက္တြင္ တလီ ေက်းရြာအသီသီးတြင္ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ကုိ ေထာပနာျပဳ လ်က္ရွိသည္။ ရွီက်ဴးက်ဳပ္ခ်မ္သည္ တရုတ္ ဘုိင္လူမ်ဳိးေက်းရြာ အျဖစ္၊ အျပည့္စံုဆံုးေသာ ဘုိင္လူမ်ဳိး မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ ရုိးရာ အခမ္းအနားကုိ ႁခြင္းခ်န္ထား၍ ႏွစ္တုိင္း ပြဲေတာ္ေန႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အလြန္စည္ကား လ်က္ရွိသည္။

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၂၇ရက္

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔သည္ အစီအစဥ္ (၇)ခုကုိ ပါဝင္၍ မီးတုတ္ထုိးျခင္း အခမ္းအနား၊ အႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ လူႀကီးျဖစ္လာပြဲ အခမ္းအနား၊ မီးတုတ္ပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနား၊ မီးတုတ္ေထာင္လုိက္ျခင္း အခမ္းအနား၊ မီးေမႊးျခင္း အခမ္းအနား၊ မီးဝုိင္းဝန္းၿပီး သီခ်င္းဆုိျခင္း ခြဲျခားျဖစ္သည္။

640.webp (23)

ေဝ့စန္း

ႏွစ္တုိင္း တရုတ္သကၠရာဇ္ ၆လပုိင္း ၂၅ရက္တြင္ ေဝ့စန္းခရုိင္၌ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရုိးရာပြဲေတာ္ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ကုိ ေထာပနာျပဳ လ်က္ရွိသည္။ ေက်းရြာအသီးသီးမွ လူမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ စုစည္း၍ နယ္ခံ အရပ္သူအရပ္သား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ သီခ်င္းဆုိကာ အကက လ်က္ရွိသည္။

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၂၆ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ မီးပံုညပြဲ အျပင္ ေရွးေဟာင္းသီခ်င္း၊ အမ်ဳိးသား အစားအစာ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သမုိင္းၾကာရွည္ေသာ ေရွးေဟာင္းအိမ္ဝင္း စသည့္ အမ်ဳိးသား ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ျပသျခင္းလည္း ရွိမည္။ အထူးသျဖင့္၊ ဤႏွစ္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ အစင္း(၈၀၀)ျဖင့္ အမ်ဳိးသား ထူးျခားခ်က္ မ်ားမ်ားပါရွိေသာ ေလထဲမီးေရာင္ျပပြဲကုိ ထုလုပ္မည္။ ၄င္းသည္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ေဒသတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

640.webp (24)

နင့္လန္

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္မွ ၂၆ရက္အထိ

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။ ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ ျမင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ လဲက်ပြဲ၊ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ လူငယ္အဆုိေတာ္ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသား ရုိးရာ တူရိယာေတးဂတ သီဆုိတီးမႈတ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အလွမယ္ေရြးခ်ယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အႀကီးစား အႏုပညာညပြဲ၊ မီးပံုညပြဲ စသည္တုိ႔ကုိ က်င္းပမည္။

640.webp (26)

ေက်ာင္းထံုး

က်င္းပခ်ိန္။။ ဇူလုိင္လ ၂၆ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ

လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားခ်က္။။ ယီလူမ်ဳိး မီးတုတ္ပြဲေတာ္ေန႔ ဘုိးဘြားပူေဇာ္ပသျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ ယီလူမ်ဳိး ထမင္းစားပြဲ၊ အလြတ္သေဘာျဖင့္ လက္ေဝွ႔ပြဲ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယီလူမ်ဳိး ေတးဂီတဆုိပြဲ၊ ေက်ာင္းထံုးအစားအစာ၊ ထူးျခားေသာ ကုန္စည္ေရာင္းလမ္းကုိ ပါဝင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္