ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဆးပညာေရးႏွင့္ ေဆးကုက်န္းမာေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကုိ ထူေထာင္ခဲ့

2019-07-16 14:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဆးပညာေရးႏွင့္ ေဆးကုက်န္းမာေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကုိ ကူမင္း ေဆးတကၠသုိလ္၌ တရားဝင္ ထူေထာင္၍ ယူနန္သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆးပညာေရးႏွင့္ ေဆးကုက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ဘက္စံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္သည့္ အတြက္ သစ္လြင္ေသာ ျပင္ညီစင္ တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ေဆးပညာေရးႏွင့္ ေဆးကုက်န္းမာေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကုိ ရွန္ဟုိင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပညာ တကၠသုိလ္၊ ကူမင္း ေဆးတကၠသုိလ္ တုိ႔သည္ အတူတကြ ထူေထာင္သည့္ အျပင္ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံ(၁၂)ခုမွ ေဆးတကၠသုိလ္ႏွင့္ သုေတသနဌာန (၄၁)ခုသည္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ၿပီး တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္း (၃၉)ဖြဲ႕၏ ပညာေရး၊ သိပံၸပညာ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေဆးကုဝန္ေဆာင္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဖလွယ္ျခင္း၊ လူေတာ္လူေကာင္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ား ျပည့္ဝေစျခင္း၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဖလွယ္ျခင္း စသည့္နယ္ပယ္မွ သယံဇာတပစၥည္း မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း စုစည္း၍ ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ သယံဇာတပစၥည္း အတူစံစားသည့္ ျပင္ညီစင္၊ ပူးတြဲစမ္းသပ္ခန္း စသည္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္၍ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ေရရွည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ခ်ထားမည္။ အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူေတာ္လူေကာင္း၊ နည္းပညာ စသည့္ သယံဇာတပစၥည္းႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ မွီခုိ၍ ေဒသတြင္း၊ တစ္ကမၻာလံုး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူထုက်န္းမာေရး အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြၿပီး တင္ျပ၍ ေဒသတြင္း ေဆးပညာေရးႏွင့္ ေဆးကုက်န္းမာေရး လုပ္ငန္း၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ဉာဏ္စြမ္းေထာက္ခံမႈႏွင့္ လူေတာ္လူေကာင္း အာမခံခ်က္ကုိ ေပးအပ္မည္။ ေဒသတြင္း ေဆးပညာေရးႏွင့္ ေဆးကုက်န္းမာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာ၍ ေဒသတြင္း တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးကုဌာနသုိ႔ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား တင္ပုိ႔ၿပီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေဝမွ်ခံစားၿပီး ထိခုိက္မႈ တုိးျမႇင့္ေစမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္