၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္တံုးျပပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၀ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ က်င္းပမည္

2019-07-12 09:48 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

172799

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္တံုးျပပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၀ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊ ဥေရာပတုိက္၊ အေမရိကတုိက္၊ အာဖရိကတုိက္ စသည္တုိ႔မွ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ(၂၄)ခုမွ လာေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပမည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဒီဇုိင္းဆြဲဆရာ၊ သတၲဳထည္ အေခ်ာကုိင္ဆရာ၊ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း ထူးခြၽန္သူ အေယာက္ (၆၀၀)ေက်ာ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမန္၊ စင္ကာပူ စသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ မွလာေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ သတၲဳထည္ အေခ်ာကုိင္ဆရာမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျပပြဲတြင္ စုစည္းလာ၍ ေသသပ္သိမ္ေမြ႕ေသာ ဒီဇုိင္းဆြဲလက္ရာ အခု တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ျပသမည္။

172800

ဤအႀကိမ္ ေက်ာက္တံုးျပပြဲသည္ ျပတုိက္(၇)ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဒီဇုိင္းဆြဲပစၥည္း၊ အႏုပညာပစၥည္း အခု တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ျပသမည္။ ႏုိင္ငံတကာျပတုိက္သည္ ျပခန္းနံပါတ္ ၁ တြင္ တည္ရွိေန၍ သီရိလကၤာ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေျမာက္အေမရိကတုိက္၊ ပုိလန္၊ ျမန္မာ၊ ေဟာင္ေကာင္ စသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ မွလာေသာ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္၊ ပယင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း စသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ စုစည္း ျပသမည္။ ျပခန္းနံပါတ္ ၂ သည္ ေက်ာက္မ်က္ေက်ာက္စိမ္း ျပတုိက္ ျဖစ္၍ ကူမင္း၊ မန္စီ၊ ေရႊလီ၊ ထိန္ခ်ံဳး စသည့္ေနရာမွ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက ပါဝင္မည္။ ျပခန္းနံပါတ္ ၃ သည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲ ျပတုိက္ ျဖစ္၍ ျပည္တြင္း ထူးခြၽန္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ဒီဇုိင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပု အႏုပညာ လက္ရာမ်ားကုိ စုစည္း ျပသမည္။ ေပါင္းစုျပတုိက္သည္ ျပခန္းနံပါတ္ ၄ တြင္ တည္ရွိေန၍ သတၲဳပစၥည္းပြင့္ခဲ၊ ဟြန္လံုေက်ာက္စိမ္း၊ ျမေက်ာက္ စသည္တုိ႔ကုိ ျပသ၍ လုပ္ငန္းအသင္းႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ လုပ္ငန္း၏ ထူးဆန္းေသာ ေက်ာက္တံုးႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပု ဒီဇုိင္းလက္ရာမ်ားကုိ အဓိက ျပသမည္။ ဟြန္လံုေက်ာက္စိမ္း ျပတုိက္သည္ ျပခန္းနံပါတ္ ၅ တြင္ တည္ရွိေန၍ လံုလင္ ဟြန္လံုေက်ာက္စိမ္း၊ ထိန္ခ်ံဳး မဟူရာ စသည္တုိ႔ကုိ ျပသမည္။ ျပခန္းနံပါတ္ ၆ သည္ အလွျပေက်ာက္တံုး ျပတုိက္ ျဖစ္၍ အေရွ႕ပင္လယ္ စလင္း၊ စန္းဆံုး ထူးဆန္းေသာ ေက်ာက္တံုး၊ လ်ဴက်ဴး ထူးဆန္းေသာ ေက်ာက္တံုး စသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအသီးသီးမွ အလွျပေက်ာက္တံုးမ်ားကုိ အဓိက ျပသေရာင္းခ်မည္။ ျပခန္းနံပါတ္ ၇ သည္ ထုိင္ဝမ္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္း ျပတုိက္ ျဖစ္၍ ထုိင္ဝမ္ျပခန္းေနရာႏွင့္ ေရႊလီျပခန္းေနရာ ပါဝင္မည္။

172802

ထုိ႔ျပင္၊ ျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဒီဇုိင္းဆြဲျခင္း ထိပ္သီးဖုိရမ္၊ တီထြင္ဆရာ ဖုိရမ္၊ ႏုိင္ငံတကာ သတၲဳထည္ အေခ်ာကုိင္ဆရာ ဖုိရမ္၊ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ျခား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဒီဇုိင္း အမွတ္တံဆိပ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဆယ္လြန္၊ ကုန္ပစၠည္းသစ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ အခု(၅၀)ေက်ာ္လည္း က်င္းပမည္။

172803

အာရွတုိက္ အတုိင္းအတာ အႀကီးဆံုး၊ သီးျခားမႈအဆင့္ အျမင့္ဆံုး၊ အမွတ္တံဆိပ္ ထိခုိက္မႈ အႀကီးဆံုးေသာ သီးျခား ႏုိင္ငံတကာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ျပပြဲအျဖစ္၊ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္တံုးျပပြဲ (၁၂)ႀကိမ္ကုိ အခုအထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ၍ ျပသျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ စုစည္းသည့္ အႀကီးစား ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတကာ သီးျခား ေက်ာက္တံုးျပပြဲ ျဖစ္လာပါၿပီ၊ ေက်ာက္တံုးလုပ္ငန္း၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ က်ယ္ဝန္းေသာ ျပင္ညီစင္ကုိ ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။

172804

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္