၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းျပပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္ စတင္က်င္းပ၍ ႏုိင္ငံ(၁၃)ႏုိင္ငံ ပါဝင္မည္

2019-07-11 14:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းျပပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္မွ ၁၄ရက္အထိ တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပ၍ “ယူနန္ေကာ္ဖီ” ဖလား တရုတ္ ေဖ်ာ္ျပဳတ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြ ကုိလည္း အလားတူကာလတြင္ က်င္းပမည္။

ကူမင္းပန္းျပပြဲကုိ (၁၉)ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ။ ဤအႀကိမ္ ပန္းျပပြဲသည္ “ေရာင္စံုယူနန္တြင္ ပန္းပြင့္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အနာဂတ္ကုိ အတူစံစားၾကျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဓိက က်င္းပရာေနရာသည္ တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာမွ နံပါတ္၆မွ ၉ျပတုိက္ ျဖစ္၍ ေနရာခြဲသည္ ခ်မ္ကုမ္တုပ္နန္ႏွင့္ ဟံုဟယ္ခုိင္းယြန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ အဓိက က်င္းပရာေနရာသည္ စတုရန္းမီတာ (၅)ေသာင္း က်ယ္ဝန္းၿပီး ျပခန္းေနရာ (၁၃၅၂)ခု ေထာင္လုိက္၍ ကုန္သည္ အေယာက္(၄၀၀)ေက်ာ္သည္ ပါဝင္လာမည္။

ပန္းမန္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း အားသာခ်က္ အမ်ားဆံုးရွိေသာ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ တက္သစ္စလုပ္ငန္း ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာပထမဆင့္ “ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ အမွတ္တံဆိပ္” ကုိ ထုလုပ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကူမင္းပန္းျပပြဲသည္ စုစည္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေစျခင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားျခင္း စသည့္ ပံုစံမ်ား မွတစ္ဆင့္ ယူနန႔္ပန္းလုပ္ငန္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ တြန္းအားေပးမည္။

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ဦးစီးက်င္းပသူသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ “နာမည္ေက်ာ္ဆံုးေသာ ပန္းဆယ္မ်ဳိး”ကုိ အလင္းဆံုေပး၍ တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ ေဘးနားတြင္ “နာမည္ေက်ာ္ဆံုးေသာ ပန္းဆယ္မ်ဳိး”ျဖင့္ ပန္းလမ္းမႀကီးႏွင့္ ပန္း႐ႈခင္းကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲ ေဆာက္လုပ္၍ ယူနန္ပန္း အမွတ္တံဆိပ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ စုစည္းျပသ၍ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ “နာမည္ေက်ာ္ဆံုးေသာ ပန္းဆယ္မ်ဳိး” ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္ျဖင္း လႈပ္ရွားမႈ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။

အဓိက က်င္းပရာေနရာ အျပင္၊ ေနရာခြဲမွ လႈပ္ရွားမႈလည္း အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ခ်မ္ကုမ္တြင္ တုပ္နန္ပန္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ပြဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ပန္းရုိက္ကူးည စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၍ ဓာတ္ပံု၊ ကာတြန္းႏွင့္ ရုပ္ေျပာင္၊ ပန္းအႏုပညာျပပြဲ စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယူနန္ပန္းယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပန႔္ႏံွ႔ၿပီး ယူနန္ ပန္းအမွတ္တံဆိပ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္မည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ခုိင္းယြန္ရွိ ေနရာခြဲသည္ ကုန္သည္မ်ား ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြ သြင္းယူျခင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္း၍ ေရာင္စံုယူနန္ဂႏၶမာပန္း အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ေက်ာ္ၾကားေစမည္။ “ပန္းေတာထဲမွ မင္းကုိ ေတြ႕ဆံုျခင္း” စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အေျခခံျပဳ၍ ခုိင္းယြန္ ပန္းမန္လုပ္ငန္း၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကုိ ဘက္စံုျပသမည္။

ထုိအခါေရာက္လွ်င္ နယ္သာလန္၊ အစၥေရး၊ ဂ်ပန္၊ ထုိင္း၊ အက္စတုိးနီးယား၊ ဂ်ာမဏီ၊ တူရကီ၊ ပုိလန္၊ အေမရိကန္၊ ဆြီဒင္၊ ၿဗိတိန္၊ ယူဂႏၶာ၊ အီေကြဒုိ (၁၃)ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပါဝင္လာမည္။ ၎အနက္၊ အစၥေရးသည္ ဧည့္သည္ေတာ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။

နယ္သာလန္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးသည္ နယ္သာလန္ ျပသေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စုေပါင္းထုတ္ျပ၍ ၎အနက္ လုပ္ငန္း(၅)ခုသည္ ပထမအႀကိမ္ ပါဝင္သည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ ပန္းမန္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ရုကၡပင္ တင္ပုိ႔ေရးအသင္းသည္ ပထမအႀကိမ္ ဖြဲ႕စည္း၍ JFPEA အသင္း ျပခန္းေနရာျဖင့္ တစ္ခုလံုးျပသမည္။ အစၥေရးသည္ ပါဝင္သည့္အျပင္ တရုတ္-အစၥေရး လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ား ဆက္သြယ္ေရး စည္းေဝးပြဲ လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း က်င္းပ၍ ပန္းအမ်ဳိးအစား၊ နည္းပညာ၊ ထြက္ကုန္ပစၥည္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္၍ အစၥေရး အတပ္အဆင္ပစၥည္း လုပ္ငန္း (၁၀)ခုသည္ ပါဝင္မည္။

အေမရိကန္၊ အီေကြဒုိ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ကုိလံဘီယာ၊ ၿဗိတိန္၊ နယ္သာလန္၊ ထုိင္း၊ ၾသစႀတီးယား၊ အစၥေရး၊ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ ကင္ညာ၊ အီသီယုိးပီးယား (၁၇)ႏုိင္ငံမွ သံရံုးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး သံအမတ္ႀကီး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အမႈထမ္းမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ကြင္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္မည္။

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ “ယူနန္ေကာ္ဖီ” ဖလား တရုတ္ ေဖ်ာ္ျပဳတ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြကိုလည္း က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ “ေကာ္ဖီႏွင့္ပန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေမႊးျခင္း၊ သာယာလွပေသာ ေရာင္စံုယူနန္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ပန္းမ်ားကုိ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ ထူးျခားေသာ ေကာ္ဖီအရသာခံေသာက္ျခင္း၊ ပန္း႐ႈစားျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ပြဲ တစ္ႀကိမ္ကုိ ေပးအပ္မည္။

ဤအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ တရုတ္ ေကာ္ဖီ ထိပ္သီးၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္၍ ဖူအယ္၊ ေပါင္စန္း၊ လင္ခ်မ္၊ တယ္ဟံု ကုန္ထြက္ရာေဒသမွ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕သည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္၍ လက္ေတြ႕ျပသ ေဖ်ာ္ျပဳတ္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ အရသာခံေသာက္ ေပးမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေခၚယူျခင္းအားျဖင့္ လက္ေရြးစင္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ျပဳတ္ျခင္း ဆရာ အေယာက္(၂၀)ေက်ာ္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

ဤအႀကိမ္ ပန္းျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္မွ ၁၃ရက္ မနက္ပုိင္း ၉နာရီမွ ညေန ၁၇နာရီသည္ သီးျခားပရိသတ္ေန႔ ျဖစ္၍ သီးျခားပရိသတ္ မ်ားသည္ ပရိသတ္ မွတ္ပံုတင္ေနရာ၌ မွတ္ပံုတင္စာရင္း၊ အမည္ကတ္ျပားျဖင့္ ေထာက္ခံစာ လဲယူၿပီး ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္။ သာမန္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ အဝင္လက္မွတ္ကုိ လက္ေတြ႕ဝယ္ယူ ၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ျဖင့္ ေထာက္ခံစာ လဲယူၿပီး ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ၍ လက္မွတ္ခ အယြမ္(၂၀) ျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္လ ၁၄ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခ်ိန္သည္ မနက္ပုိင္း ၉နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၅နာရီ အထိ ျဖစ္၍ ၁၅နာရီ ၿပီးေနာက္ ပရိသတ္မ်ားသည္ မဝင္ရဘူး။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္