တံုးခြၽန္း-ကယ္လယ္ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္၍ ကူမင္းမွ ခ်မ္ဒူသုိ႔ ကီလုိမီတာ (၁၂၀) ေလ်ာ့နည္း

2019-07-02 15:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

166627_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္း တံုးခြၽန္း-ကယ္လယ္ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇူလုိင္လ ၂ရက္တြင္ က်င္းပသည္၊ ဇူလုိင္လ ၇ရက္ ၁၁နာရီမွစ၍ သြားလာသည့္ ကားမ်ား အတြက္ ျဖတ္သန္းသြားလာခ ယူမည္၊ ဇူလုိင္လ ၂ရက္မွ ၇ရက္အထိ၊ ကားမ်ားသည္ အခမဲ့ ျဖတ္သန္းသြားလာ ႏုိင္မည္။

166628_670x670

ေနာက္ေနာင္တြင္ ဤလမ္းမႀကီးျဖင့္ ခ်မ္ဒူသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ G5 ပီကင္း-ကူမင္း အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီးထက္ ကီလုိမီတာ (၁၂၀)ခန႔္ ေလ်ာ့နည္း၍ ကုန္သည့္ အခ်ိန္ ၁နာရီခြဲ အတုိခ်ံဳ႕မည္။ ဤလမ္းမႀကီးျဖင့္ ခ်ံဳခ်င့္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ G85 ခ်ံဳခ်င့္-ကူမင္း အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီးထက္ ကီလုိမီတာ (၇၀)ခန႔္ ေလ်ာ့နည္းမည္။

166629_670x670

တံုးခြၽန္း-ကယ္လယ္ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီးသည္ တံုးခြၽန္းေဒသ ပန္ဟယ္ခုတ္ မွအစ ကံုးစန္း-တံုးခြၽန္း အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး တံုးခြၽန္းေဒသ ေထာပခါၿမိဳ႕ ကယ္လယ္ေက်းရြာ အထိ၊ စုစုေပါင္း (၃၉.၄၆၆)ကီလုိမီတာ ရွည္သည္။ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း (၄)ေၾကာင္းရွိၿပီး အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ(၈၀) စီစဥ္သည္။ အဓိက စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဥမင္လုိဏ္ေခါင္း (၃)လံုး၊ တံတား အလံုး(၂၀)၊ ဖလုိင္းအုိဖါ (၃)ခု၊ ကားထုိးရပ္ေနရာ (၁)ခု စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

166630_670x670

တံုးခြၽန္း-ကယ္လယ္ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီးသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီးမ်ား စီမံကိန္းထဲမွ ကူမင္း-ေခ်ာင္က်ား အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီး၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္မွ စီခြၽန္၊ ခ်ံဳခ်င့္သုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ အဓိက ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း တစ္လုိင္းျဖစ္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ အဓိကလမ္းမ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းလည္း ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕၊ ခရုိင္၊ ေဒသတုိ႔၏ ေဒသခံ စီးပြားေရး ပင္မလုိင္းျဖစ္သည္။

တံုးခြၽန္း-ကယ္လယ္ အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္သည္ စီခြၽန္၊ ယူနန္၏ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းမွ ျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္စြမ္းကုိ မ်ားမ်ား တုိးျမႇင့္၍ အခု G85 ခ်ံဳခ်င့္-ကူမင္း အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီး၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဖိအားကုိ ထိေရာက္စြာ ခြဲေဝထမ္းေဆာင္ ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္