ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ စုိင္ကူေလာ္ကန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၾကံရြယ္ခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့

2019-06-30 16:00 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇြန္လ ၂၆ရက္တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပါတီေကာ္မတီ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္၊ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဟူေပါင္ေကာ္သည္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ စုိင္ကူေလာ္ကန္ၿမိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ေလာ္ဖစလ္၊ အဝူနေဘာ္လစလ္ၿမိဳ႕ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဝန္းႀကီးဌာန အတြင္းေရးမႉး ဝလန္ထလ္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆံု၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ စုိင္ကူေလာ္ကန္ၿမိဳ႕တုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ခ်မ္ကုမ္ေဒသႏွင့္ အဝူနေဘာ္လစလ္ၿမိဳ႕တုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၾကံရြယ္ခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

ဟူေပါင္ေကာ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အစုိးရႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ေဝးလံေသာအရပ္မွ ခရီးႏွင္ၿပီး ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆို၍ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သုိ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အေျခခံ အေျခအေနမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ စုိင္ကူေလာ္ကန္ၿမိဳ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ စတင္ ေစ့စပ္ကမ္းလွမ္း၍ နီးစပ္သည့္ အဝူနေဘာ္လစလ္ၿမိဳ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်မ္ကုမ္ေဒသႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ေပါင္းသင္းရန္ မိတ္ဆက္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ျပဳ ခဲ့သည္။ ဤအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အဖက္ဖက္သည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၾကံရြယ္ခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္၊ ေနာက္ေနာင္တြင္ ၾကံရြယ္ခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ မွီခုိ၍ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္၍ တိက်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ အနာဂတ္တြင္ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕တုိ႔သည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ တရားဝင္ ေပါင္းသင္းသည့္ အတြက္ ၾကံ့ခုိင္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်သည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ စုိင္ကူေလာ္ကန္ၿမိဳ႕၊ အဝူနေဘာ္လစလ္ၿမိဳ႕ တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တူလီေသာ အေျခအေန မ်ားမ်ားရွိ၍ ေနာက္ေနာင္ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးပညာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဟု ဘရာဇီး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္