ယူနန္သစ္သီးကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရာင္းေကာင္း

2019-06-30 10:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဤႏွစ္ ယူနန္သစ္သီးမ်ားကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဆက္လက္ ေရာင္းေကာင္းသည္။ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအထိ၊ ယူနန္သစ္သီး ပုိ႔ကုန္ေငြ အယြမ္(၂.၈၁)ဘီလ်ံ ရွိ၍ မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၅.၄ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာသည္။ ၎အနက္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ပုိ႔ကုန္ေငြ အယြမ္(၂.၄၄)ဘီလ်ံ ရွိ၍ မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၇.၇ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝ အေျခအေန ရွိ၍ မ်ဳိးစံုေသာ ရာသီဥတုသည္ ယူနန္သစ္သီး ႂကြယ္ဝေပါမ်ား ေစသည္။ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ထူးျခားေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း အားသြန္ခြန္စုိက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေပၚလစီသည္ လမ္းၫႊန္ျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရ၊ လုပ္ငန္း၊ လယ္သမားမိသားစု တုိ႔သည္ ေဒသအလုိက္ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ သစ္သီးအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အက်ယ္အဝန္း အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တစ္ျပည္နယ္လံုး သစ္သီး စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အက်ယ္အဝန္း အမုိ(၇.၉)သန္း၊ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ အတန္(၇.၄၁၈)သန္း၊ ထြက္ကုန္တန္ဖုိး အယြမ္(၁၃.၇)ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းထံုး ပန္းသီး၊ မန္ေဇ သလဲသီး၊ မီလလ္ စပ်စ္သီး၊ ဟြာနင္ လိေမၼာ္သီး၊ ခ်မ္ကံု သစ္ေတာ္သီးျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ေဒသခံ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ သစ္သီးအမွတ္တံဆိပ္၏ ပါးစပ္ရာဇဝင္သည္ ပုိေကာင္းမြန္လာသည္၊ ၎အနက္၊ သမပုိင္းဇုန္မွ သစ္သီး၏ ပုိ႔ကုန္ အေရအတြက္သည္ လည္း လ်င္ျမန္စြာ တုိးပြားလာခဲ့သည္။

အခုတေလာ၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပန္းသီး၊ မက္မံုသီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ တည္သီး စသည့္ သမပုိင္းဇုန္မွ သစ္သီးမ်ားကုိ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား စသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ပါၿပီ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သစ္သီး တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕မ်ားထဲတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းထံုး ပန္းသီးသည္ ယူနန္၏ ထူးျခားေသာ သစ္သီးအျဖစ္၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္သုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်၍ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်၍ ပုိ႔ကုန္အေရအတြက္သည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တုိးပြားလာသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ တလီမွထြက္သည့္ စပ်စ္သီးမ်ားကုိလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ် ပါၿပီ။

ပုိ႔ကုန္အေရအတြက္ တုိးပြားသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူျပည္သား မ်ားသည္ ယူနန္သစ္သီးကုိ ႏွစ္သက္သည္။ ယူနန္မွ တင္ပုိ႔သည့္ ပန္းသီး ႀကီးလည္းႀကီးၿပီး အေရာင္းအဆင္းလည္း ရႊန႔္တင့္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္မ၏ ဗန္ေကာက္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ယူနန္ပန္းသီးကုိ ႀကိဳက္ဝယ္သည္ ဟု ဗန္ေကာက္တြင္ ပညာသင္သည့္ ယူနန္လူလ်ဴယူသည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဒသခံ သစ္သီးဆုိင္မ်ားတြင္ ယူနန္မွ တင္ပုိ႔သည့္ ပန္းသီးမ်ား၊ သစ္ေတာ္သီးမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ၾကည့္ႏုိင္သည္၊ ဤသမပုိင္းဇုန္မွ သစ္သီးမ်ားသည္ အပူပုိင္းဇုန္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ ထူးျခားေသာ အရသာ ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္