ကူမင္းစကားေျပာတတ္ေသာျမန္မာ့ကုန္သည္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ႏွစ္သက္ၿပီ

2019-06-28 11:49 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

缅甸人在昆明-鲁尼

ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က မိမိရံုးခန္းမွာ အလုပ္လုပ္စဥ္

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဤႏွစ္အသက္ ၃၁ ႏွစ္ရွိေသာျမန္မာသူလူနီမွာ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕မ်ားတုိ႔ႏွင့္ ကူမင္းအား   အတူတူလာသည္။ ထုိစဥ္က ကူမင္းၿမိဳ႕ လာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္း ေကာင္းလုပ္သည္သာ ျဖစ္သည္ဟု လူနီမိတ္ဆက္သည္။ ၅ ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္စကား ေျပာတတ္သည္၊ မိတ္ေဆြ အမ်ားႀကီး အသိဖြဲ႕၍ ေကာင္းမြန္လွပေသာခ်စ္ေမတၲာ အခု ေတြဆံုမိသည္၊ အေရာင္းအဝယ္ လည္း ပုိ၍ ေကာင္းမြန္လာသည္ ။ မိမိသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕အား ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ႏွစ္သက္ၿပီဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာင္ ေျပာသည္။

ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲ ပါဝင္သည့္အတြက္ ပထမ အႀကိမ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ လာသည္၊ ထုိ႔ေနာက္ ဤၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္း ရတနာဆုိင္ ဖြင့္ခ်င္သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အထိ လူနီမွာ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ထမင္းဆုိင္ တစ္ဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ပါၿပီ။

ကူမင္းၿမိဳ႕ စ၍ ေရာက္ေသာအခါ လူနီတရုတ္ဘာသာစကားမေျပာတတ္ဘူး၊ အျပင္ထြက္၍ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ မိတ္ေဆြ မ်ား၏ အကူအညီ အေပၚ မူတည္သည္။ “ဟုိအခါ ဖ်ားတဲ့ေၾကာင့္ ေဆးရံုတက္ ရင္္ ေဆးရံုအထဲက ဆရာဝန္နဲ႔ သူနာျပဳဆရာမ မ်ားအားလံုး တုိ႔က အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား နားမလည္းတဲ့ ေၾကာင့္ ကူးလူးဆက္ဆံ မႈ အခက္အခဲရွိတယ္္၊ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ သူနာျပဳဆရာမ မ်ားအားလံုး တုိ႔က သြက္လက္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာ တတ္တယ္္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ေျပာသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွာ တရုတ္ဘာသာ စကား ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ ေပးသင္တန္း ပါဝင္ေသာ ေၾကာင့္ တရုတ္ ဘာသာ စကား အရည္အခ်င္းအား တုိးျမႇင့္ေစသည္။ မ်က္ေမွာက္အခါ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွာ သြက္လက္ေသာ တရုတ္ဘာသာ စကား ေျပာတတ္ၿပီ။ “ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ တရုတ္ဘာသာစကားသင္တာ ေကာင္းမြန္ၿပီး အတန္းမွာ အလြန္ေတာ္တယ္္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ ေျပာသည္။ တရုတ္စံျပ ဘာသာ စကား အျပင္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွာ ကူမင္းစကား လည္း ေျပာတတ္သည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေသာ အခ်ိန္ အတြင္း ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွာ မိတ္ေဆြသစ္ အမ်ားႀကီးေပါင္းသည္။ “ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ တယ္လီဖုန္း၊ WeChatထဲမွာ ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အထိမ်ားရွိတယ္္။ WeChat ဖြင့္ရင္္ မိတ္ေဆြမ်ား ရဲ႕အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကည္ႏုိင္ပါတယ္္၊ ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာတဲ့့သူမ်ား ရွိတယ္္၊ ၎က ကြၽန္ေတာ္ ၏ ျမင္ကြင္းကုိ ပုိၿပီး က်ယ္ျပန႔္ေစတယ္္။”

ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၏ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဆုိင္ ထဲတြင္ ရံုးသံုး စားပြဲ တစ္ပြဲ ထားေနသည္။ စားပြဲေပၚတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ မ်ားအား သိမ္းဆည္းပါသည္၊ ႏုိင္ငံအတုိင္း ခြဲျခားပါသည္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ လာအုိ၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အင္ဒုိနီးရွားစသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ “အားလံုးတုိ႔က ဧည့္သည္ မ်ားနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၿပီးေနာက္ ခ်န္ထားတယ္္ျဖစ္တယ္္ ”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ေျပာသည္။

မိတ္ေဆြမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ေျပာတတ္ေသာ ဘာသာ စကားလည္း ပုိမ်ားသည္။ ျမန္မာဘာသာစကားအျပင္ တရုတ္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကား ႏွင့္ ဟိႏၵီ ဘာသာစကား ေျပာတတ္သည္။

“ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ဥာဏ္ေကာင္းတယ္္၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေကာင္းတယ္၊ ခါတုိင္း စိတ္အား ထက္သန္ တယ္္၊ သူ႔နဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံလုိ႔ စိတ္ေပ်ာ္ေရႊတယ္္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၏ တရုတ္ မိတ္ေဆြ မစၥတာ မရိေထာင္းေျပာသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္အား ေတာင္းပန္းလာေသာသူမ်ားျပားသည္။

“ဒီေနရာ က ရာသီဥတုအလြန္သက္သာၿပီး ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္တယ္္၊ ဒီေနရာမွာ ရွည္ၾကာစြာေနထုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္ျပန္ၿပီးေနာက္ ပူအုိက္မိတယ္္၊ ဒါေပမဲ့ အပူမႀကိဳက္ဘူး”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ေျပာသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ေနထုိင္ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွာ ေနရင္းအရပ္မွ အစားအစာ ႏွစ္သက္သည္။ “အမဲသားေျခာက္ အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္တယ္္၊ အယ္စီး(ရွမ္းေခါက္ဆြဲ)နဲ႔ မီးရွည္လည္းႀကိဳက္စားတယ္္၊ အစပ္ လည္း ႀကိဳက္စားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မ်ားရာစုအခ်ိန္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွာ မိမိဖြင့္လွစ္ေသာ ထမင္းဆုိင္အထဲ စားသည္။ အားလွ်င္ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ ေစ်းကြက္သုိ႔ အစားအစာကုန္ၾကမ္း သြားဝယ္သည္။“ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္း ေစ်းကြက္ အမ်ားႀကီးကုိ ကြၽန္ေတာ္ သိတယ္၊ ဒီေနရာက လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းကြက္က အလြန္ သန္စင္လွပတယ္္”ဟု လူနီေျပာသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္အတြက္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ တစ္ခ်က္သာ ရွိေသာၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ဤ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ တစ္ခ်က္တည္းမွာ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္စာေမးပြဲမွာ တရုတ္ စာေမးခြန္းသာ ရွိသည္ျဖစ္သည္၊ ဒါေၾကာင့္သူသည္ ကူျမင္းၿမိဳ႕၏ နယ္ေျမေဒသ ကားလုိင္စင္ ရလွ်င္ အခက္အခဲမ်ား ခါတုိင္းတြင္ လူနီ၏ အလုပ္မ်ားသည္၊ ဆုိင္၂ ဆုိင္မ်ား လုပ္ကုိင္သည္၊ တရုတ္ဘာသာစကားစာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ အခ်ိန္ကုန္၍ စာသင္သြားရသည္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္အထိ လူနီမွာ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ဟုိင္ေကဥယ်ာဥ္ႏွင့္ Green Lake သုိ႔သာသြားဖူးသည္။ က်န္ရစ္ ေသာ အခ်ိန္ အမ်ားစုတြင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဆုိင္ႏွင့္ ထမင္းဆုိင္ အၾကား အျပန္အလွန္သြားလာသည္။

ထုိ႔ျပင၊္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွာ ေကာင္းမြန္လွပေသာ ခ်စ္ေမတၲာအခုလည္း ေတြဆံုမိသည္။ စာသင္ေသာေၾကာင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ယူနန္ဓာလီၿမိဳ႕မွ လာေသာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ခ်စ္လုိက္သည္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ၂ ႏွစ္ခန႔္ ခ်စ္ေရးဆုိၿပီ၊ လက္ထပ္မည့္ အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီ။ “သူက ကြၽန္ေတာ့္္ညားႏုိင္တယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္၊ သူက ကြၽန္ေတာ္္ ညားရင္္ ကြၽန္ေတာ္က ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ ေနထုိင္ရမယ္္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ ေျပာသည္။ မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္တြင္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္မွာ မိမိ၏ ဘဝအတြက္ ေက်နပ္သည္။ "ေနာက္ ဆုိရင္ အခြင့္ရွိရင္ ေဖေဖ၊ ေမေမေနဲ႔ဲ ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ အတူတူ ေနထုိင္မယ္။"

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္