အဌမအႀကိမ္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္း ႏွီးေႏွာပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2019-06-27 17:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇြန္လ ၂၆ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ထုိင္ဝမ္ေရးရာ ၫႊန္ၾကားေရးရံုးခန္းႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရ အတူတူ ဦးစီးက်င္းပသည့္ အဌမအႀကိမ္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္း ႏွီးေႏွာပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ စတင္က်င္းပ၍ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္းမွ လာေသာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ပါရဂူႏွင့္ ပညာရွင္၊ နာမည္ေက်ာ္သူ အေယာက္ (၁)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပါဝင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ယူနန္ “ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ကူးလူးဖလွယ္မႈ စခန္း” ထူေထာင္ျခင္း၊ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား လက္ေတြ႕စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကုိ အတူတူ မ်က္ျမင္သက္ေသ ခဲ့သည္။ စီမံကိန္း (၁၃)ခုကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ တန္ဖုိး အယြမ္(၄.၄)ဘီလ်ံ ရွိသည္။

အဌမအႀကိမ္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္း ႏွီးေႏွာပြဲ၏ ေခါင္းစဥ္သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အခြင့္ကုိ အတူစံစားၾကျခင္း၊ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ နက္႐ႈိင္းေစျခင္း၊ ဗဟုိခ်က္မမွ ျဖာထြက္ေရး စင္တာကုိ တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပဲြ အျပင္၊ အေရွ႕အေျမာက္ပုိင္း ထုိင္ဝမ္းအသင္း ဥကၠဌမ်ား ဖလွယ္ေရးဖုိရမ္၊ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆန္းထြင္ေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္၊ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ လူငယ္မ်ား အဆန္းထြင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကုိင္ျခင္း ေဝမွ်ခံစားျခင္း၊ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ သတၲဝါေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ အဓိက က်င္းပသည္။

ဤအႀကိမ္ ႏွီးေႏွာပြဲ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၁)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ပါဝင္ခဲ့သည္၊ ၎အနက္၊ ထုိင္ဝမ္လူ အေယာက္(၅)ရာေက်ာ္ ရွိသည္၊ ေနာက္ေနာင္မွ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ လူအေယာက္ (၈)ရာေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ လႈပ္ရွားမႈ၏ အဆင့္အတန္း၊ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ပါဝင္သူ၏ အေရအတြက္သည္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္၊ ၎၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားျပား၍ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္းမွ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈထဲတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ယူနန႔္ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၊ ထူးျခားေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ခရီးသြားယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ အဓိက ပါဝင္သည္။ ကူမင္း-ထုိင္က်ံဳ တုိက္ရုိက္ပ်ံသန္းသည့္ ေလယာဥ္ကုိ ခုတ္ေမာင္း၍ ယူနန္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ (၁၁)ခုမွ စီမံကိန္း အခု(၃၀)ေက်ာ္သည္ ထုိင္ဝမ္ကုန္သည္ မ်ားသုိ႔ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီၿပီး ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ဖလွယ္ေရး ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေပါင္းသင္းေစရန္ တြန္းအားေပးသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အထိ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးတြင္ ထုိင္ဝမ္ကုန္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္း (၈၅၃)ခုရွိ၍ ထုိင္ဝမ္ရင္းႏွီးေငြ ကန္ေဒၚလာ(၁.၂၂)ဘီလ်ံ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ မႏွစ္က ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏ ကန္ေဒၚလာ(၁.၃၆၇)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တူကာလထက္ ၄၅၄ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာခဲ့သည္။

ဤပြဲကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပ ၿပီးေနာက္ အခုအထိ (၈)ႀကိမ္ ဆက္လက္ က်င္းပပါၿပီ။ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ၏ အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါၿပီ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ခုတည္းေသာ ယူနန္ထူးျခားခ်က္ ရွိေသာ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ဖလွယ္ျခင္း အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး