တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း ယူနန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပမည္

2019-06-25 16:35 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း ယူနန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္ ဟု သတင္းေထာက္သည္ ဇြန္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ သိရွိရခဲ့သည္။

ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း ျပပြဲတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ျပတုိက္၊ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း ျပတုိက္၊ ယူနန္ ပန္းမန္ႏွင့္ ေျမထည္ ျပတုိက္၊ ျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားမွ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း ျပတုိက္၊ ကူမင္း အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း ျပတုိက္၊ ယဥေက်းမႈလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈ ျပတုိက္ ျဖစ္သည့္ ျပတုိက္(၇)ခုကုိ စီစဥ္မည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သိပၸံနည္းပညာ ျပသျခင္း၊ ျပည္တြင္း နာမည္ေက်ာ္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း ျပသျခင္း စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ ျပသျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ လိက်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ တလီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ စသည့္ေနရာမ်ား၌ ျပသေနရာခြဲမ်ားကုိ ေထာင္လုိက္၍ ေဒသခံေနရာမ်ား၌ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပသည့္အျပင္ အဓိကျပသရာေနရာႏွင့္ အျပန္အလွန္လႈပ္ရွားမႈလည္း ေဆာင္ရြက္မည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ဤႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲတြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း ဒီဇုိင္း ျပသေရးႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း ျပင္ညီစင္မ်ားကုိ တည္ခင္းၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၍ ကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ေျမမွ ဒီဇုိင္းဆြဲဆရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေရွ႕တန္းက်ေနရာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဖလွယ္ရန္ တြန္းအားေပး၍ ယူနန္ျပညနယ္၏ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း ဒီဇုိင္းဆြဲလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္းကုိ အဆက္မျပတ္ တိုးျမႇင့္ရန္ ျဖစ္သည္။ "ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ေဇက်န္းကုန္သည္မ်ားသည္ ယူနန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း" စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပ၍ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲသည္ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေယဥ္ေက်းမႈကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီသည့္ ျပသေရး ျပင္ညီစင္ကုိ ျဖစ္လာေစမည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္