၂၀၁၉ခုႏွစ္ တလီက်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု အႏုပညာျပပြဲႏွင့္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု ယဥ္ေက်းမႈပြဲသည္ ကြင္းဖြင့္ခဲ့

2019-06-24 17:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

158839_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တလီက်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု အႏုပညာျပပြဲႏွင့္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၁ရက္မွ ၂၅ရက္အထိ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု အႏုပညာ ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပမည္။ က်န႔္ဟုိဖုိရမ္၊ ရုိးရာအေဆာက္အအံု ပံုစံျပပြဲ၊ လက္မႈ သစ္ထြင္းပန္းပု တတ္ကြၽမ္းမႈစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၍ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ က်န႔္ခြၽန္ “သစ္ထြင္းပန္းပု အႏုပညာ၏ ဇာတိ” ၏ ထူးျခားေသာ အညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ က်န႔္ခြၽန္၏ “အႏွစ္တစ္ေထာင္ ရွိသည့္ လက္မႈအႏုပညာ၊ လက္မႈ သစ္ထြင္းပန္းပု” အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ျပသသည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲတြင္ ျပခန္းေနရာ အခု(၃၀၀)ေက်ာ္ကုိ ေထာင္လုိက္၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္း အခု(၃၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါဝင္လာသည္။ ၄င္းအနက္၊ လုပ္ငန္း အခု (၂၀)ေက်ာ္သည္ ထုိင္း၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လာ၍ လုပ္ငန္း အခု (၂၅၀)ေက်ာ္သည္ ဖူက်န႔္၊ ဇယ္က်န္း၊ ကြန္ရွီး၊ ကြန္တံုး စသည့္ ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ခြဲမ်ားမွ လာ၍ က်န႔္ခြၽန္နယ္ခံ လုပ္ငန္း အခု (၃၀)ေက်ာ္ ရွိသည္။ ျပသသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ မေဟာ္ဂနီပရိေဘာဂ၊ သစ္ကုိင္းပန္းပု၊ သစ္ထြင္းပန္းပု ခရီးသြားလာေရး လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္သည္။

158840_500x500

ကြင္းဖြင့္ပဲြတြင္ က်န႔္ခြၽန္ခရုိင္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျပည္နယ္ ဟန္တံုးခရုိင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့သည္။ သစ္ထြင္းပန္းပု၏ ဇာတိ ႏွစ္ခုသည္ သစ္ထြင္းပန္းပု၊ ရုိးရာ လက္မႈအႏုပညာလုပ္ငန္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားျပားေသာ တူညီခ်က္ ရွိ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ သစ္ထြင္းပန္းပု ယဥ္ေက်းမႈ၊ သစ္ထြင္းပန္းပု နည္းပညာ၊ သစ္ထြင္းပန္းပု လုပ္ငန္း စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္။ က်န႔္ခြၽန္ခရုိင္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ သစ္ထြင္းပန္းပုလုပ္ငန္းသည္ တရုတ္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု အႏုပညာ ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၿပီး လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကုိင္လာရန္ စိတ္ရုိးသေဘာရုိးထားၿပီး ႀကိဳဆုိ၍ ထုိင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သက္သာလြယ္ကူေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေပးအပ္မည္။

ထုိေန႔ညေနတြင္ က်န႔္ဟုိဖုိရမ္ကုိ တိန႔္နန္ၿမိဳ႕နယ္ စီးဟယ္ေက်းရြာေကာ္မတီ၌ က်င္းပ ခဲ့သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား မွလာေသာ ပညာရွင္ အေယာက္ (၁)ရာခန႔္သည္ က်န္ဟုိေရကန္တြင္ စုစည္း၍ “ရုိးရာ အေဆာက္အအံု ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေခတ္မွီ အေဆာက္အအံု” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပုလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ယူနန္ သစ္သားယဥ္ေက်းမႈ တုိ႔၏ အနာဂတ္ အတြက္ အၾကံေပးခဲ့သည္။ ယူနန္သည္ သစ္သားယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ သယံဇာတ အားသာခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ရွိ၍ ဤအႀကိမ္ဖုိရမ္သည္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပုလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး နည္းလမ္းသစ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ေစ၍ ယူနန္ သစ္သားယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း အတြက္ ပုိးက်ယ္ဝန္းေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အာကာသကုိ ပါလာမည္ ဟုသူတုိ႔သည္ ထင္သည္။

158841_500x500

ထုိ႔ျပင္၊ ဇြန္လ ၂၁ရက္မွ ၂၈ရက္ ၂၂း၀၀အထိ၊ က်န႔္ခြၽန္ကုိ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Douyin ဗီဒီယုိရုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပမည္။ က်န႔္ခြၽန္၏ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ လူမႈေရး႐ႈခင္း၊ ထူးျခားေသာ အစားအစာ၊ အထူးသျဖင့္ သစ္ထြင္းပန္းပု၏ ညိႇႏုိင္စြမ္းကုိ ျပသျခင္း၊ က်န႔္ခြၽန္၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝကုိ ျပသၿပီး ျပန႔္ႏံွ႔၍ အခ်ိန္ ၁၅စကၠန႔္မွ ၉၀စကၠန႔္အထိ ရွည္ေသာ ဗီဒီယုိတုိကုိ ရုိက္ကူးၿပီးေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္လွ်င္ ဆုေငြ အယြမ္(၅)ေထာင္ကုိ ရရွိႏုိင္မည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ ပထမဆု (၁)ေယာက္၊ ဆုေငြ အယြမ္(၅)ေထာင္ႏွင့္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု လက္ရာ၊ ဒုတိယဆု (၂)ေယာက္၊ ဆုေငြ အယြမ္(၂)ေထာင္ႏွင့္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု လက္ရာ၊ တတိယဆု (၃)ေယာက္၊ ဆုေငြ အယြမ္(၁)ေထာင္ႏွင့္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု လက္ရာ၊ ဆန္းထြင္ျခင္း အမ်ားဆံုးဆု (၁)ေယာက္၊ dynamic ဆု (၁)ေယာက္၊ စာေပ အႏုပညာ အမ်ားဆံုးဆု (၁)ေယာက္၊ ေပ်ာ္စရာ အမ်ားဆံုးဆု (၁)ေယာက္၊ တစ္ေယာက္လွ်င္ ဆုေငြ အယြမ္(၁)ေထာင္ႏွင့္ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု လက္ရာကုိ ခ်ီးျမႇင့္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ပါဝင္ရန္ အေကာင္းဆံုးဆု အေယာက္(၂၀)ကုိ စီစဥ္၍ က်န႔္ခြၽန္ သစ္ထြင္းပန္းပု လက္ရာ စတ္ခုကုိ ရရွိႏုိင္မည္။ အေသးစိတ္ အေျခအေန သိလွ်င္ WeChatဤေန႔က်န႔္ခြၽန္”ကုိ အာရံုစုိက္ႏုိင္သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္