ယူနန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေဒၚလာ (၁၀)ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျပႇဳပ္ႏံွခဲ့

2019-06-17 16:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "တရုတ္ရဲ႕ အီလက္ထရြန္ ကုန္ပစၥည္း၊ အေခ်ာကုိင္ၿပီးပစၥည္းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း မ်ားကုိ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံမွာ အရမ္း ႀကိဳက္ခံပါတယ္။" ဟု ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဟာ္စုိင္ယင္း ဇာမီအလ္သည္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္သြယ္ေရးဖုိရမ္တြင္ တရုတ္ႏွင့္ ေမာ္လဒုိက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေစ၍ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ လက္ေတြ႕က်က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ စီးပြားေရး အတူတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရရွိေစသည့္ နည္းလမ္းသစ္ကုိ အတူတူ စူးစမ္းေလ့လာရမည္ ဟု ပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖုိရမ္တြင္ ေျပာဆုိ ခဲ့ၾကသည္။

ကိန္းဂဏန္းအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္သည္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏ ေဒၚလာ (၁၄၀.၁၄)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၀.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္သည္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏ ေဒၚလာ (၅၇၀)သန္း ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ထက္ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာ ခဲ့ပါသည္။ အခု ယူနန္သည္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာင္လုိက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ နယ္ပယ္မ်ားသည္ အင္တာနက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု စသည္တုိ႔ကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ျပည္နယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အခုအထိ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေငြ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ (၁၀)ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ပါၿပီ။
တရုတ္- ေမာ္လဒုိက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားသည္ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံတြင္ အေရးပါေသာ အမွတ္အေဆာက္အအံု တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တရုတ္အစုိးရ၏ အရင္းေငြႏွင့္ နည္းပညာ ေထာက္ခံ ျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္၍
တရုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံတြင္ အလြန္ႀကိဳက္ခံသည္ ဟု ေဟာ္စုိင္ယင္း ဇာမီအလ္သည္ ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။

"ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တည္ေဆာက္ေရးသည္ နက္႐ႈိင္းစြာ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ျခင္း ႏွင့္အမွ် ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေရွးရုိးစဥ္လာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ခုိင္မာေစ သည့္အျပင္ သစ္လြင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္ကုိ ဖန္တီးေနသည္ကုိ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္