ေရွ႕(၅)လအတြင္း ယူနန္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ အယြမ္ (၈၇.၁၆)ဘီလ်ံရွိ

2019-06-17 16:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္း အေကာက္ေတာ္ဌာနသည္ စာရင္းေကာက္ျခင္း အရ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေရွ႕(၅)လအတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ အယြမ္ (၈၇.၁၆)ဘီလ်ံ ရွိ၍ မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။ ၎အနက္၊ ပုိ႔ကုန္ပမာဏ အယြမ္ (၃၆.၂၁)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၂၇.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္၍ သြင္းကုန္ပမာဏ အယြမ္ (၅၀.၉၄)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၅.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္၍ လတုိင္း ပုိ႔ကုန္ပမာဏသည္ မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ဆက္လက္ တုိးလာ ခဲ့ပါသည္။

ေရွ႕(၅)လအတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အဓိကေစ်းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး တုိးတက္မႈ ေကာင္းမြန္ ခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ အယြမ္ (၄၄.၂၁)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၃.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ အယြမ္ (၁.၅၂)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၇၅.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္၊ ၎အနက္၊ အိႏၵိယႏွင့္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ အယြမ္ (၁.၃၂)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁.၅ဆ တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။ လက္တင္အေမရိကတုိက္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အမာဏ အယြမ္ (၈.၂၈)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၄၅.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ အယြမ္ (၅.၅၈)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၃၁.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ အယြမ္ (၃.၃၁)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၈.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ အယြမ္ (၁.၄၄)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့က် ခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တစ္ေလွ်ာက္မွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ အယြမ္ (၆၂.၁၉)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၉.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္၍ အခ်ိန္တူကာလ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ၏ ၇၁.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအနက္၊ ပုိ႔ကုန္ပမာဏ (၂၂.၇၈)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၆.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္၍ သြင္းကုန္ပမာဏ အယြမ္ (၃၉.၄၁)ဘီလ်ံ ရွိၿပီး မႏွစ္က အခ်ိန္တူကာလထက္ ၅.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး