ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲ က်င္းပရာတြင္ ခုတ္ေမာင္းသည့္ ဘတ္စ္ကားလုိင္း စလံုးကုိ ျပသ

2019-06-13 14:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဤႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲ က်င္းပရာတြင္ ခုတ္ေမာင္းသည့္ ဘတ္စ္ကားလုိင္းမ်ားသည္ သမားရုိးက်လုိင္း (၁၃)လုိင္း၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ သီးသန႔္ခ်မွတ္သည့္ တုိက္ရုိက္လုိင္း (၁၅)လုိင္း၊ ေခတၲသီးသန႔္လုိင္း (၅)လုိင္းကုိ ပါဝင္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ခရီးထြက္ၿပီး ျပပြဲလည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသည့္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းသည္။ အထူးသျဖင့္၊ သီးသန႔္ခ်မွတ္သည့္ တုိက္ရုိက္လုိင္း (၁၅)လုိင္း စီးလွ်င္ IC ကတ္ မသံုးႏုိင္ဘူး၊ ခုတ္ေမာင္းခ်ိန္သည္ ၇း၀၀-၁၉း၀၀ ျဖစ္သည္။

သမားရုိးက်လုိင္း (၁၃)လုိင္း

K22 ဘတ္စကားလုိင္း၊ တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ- ခ်န္ရွင္းလမ္း ဘတ္စကား Transport Hub

K23 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ဝူးက်ားပဘတ္စကား Transport Hub - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာ

K51 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ပန႔္ေတာင္ဘတ္စကား Transport Hub - ရွီးယြက္ေျမာက္

K28 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ခ်ီန္ရွင္းလမ္း ဘတ္စကား Transport Hub - ခ်မ္ကုမ္

K31 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ဟုိင္ေကေရကာတာ - Colorful Yunnan ancient Dian city

K41 ဘတ္စကားလုိင္း၊ အေနာက္ပုိင္းကားဂိတ္ - ကူမင္း ေတာင္ပုိင္းကားဂိတ္

255 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ေလာင္စဝမ္ ဘတ္စကား Transport Hub - ဖူေပါင္ယဥ္ေက်းမႈရပ္ကြက္

32 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ကူမင္းဘူတာရံု - ဖူေပါင္ယဥ္ေက်းမႈရပ္ကြက္

135 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ဟုိင္ေကေရကာတာ - ဖူေပါင္ယဥ္ေက်းမႈရပ္ကြက္

169 ဘတ္စကားလုိင္း၊ စိက်ီခ်မ္ ဘတ္စကား Transport Hub - ပန႔္ေတာင္ဘတ္စကား Transport Hub

256 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ခ်န္ရွင္းလမ္း ဘတ္စကား Transport Hub - ဖူေပါင္ယဥ္ေက်းမႈရပ္ကြက္

Z95 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ပန႔္ေတာင္ဘတ္စကား Transport Hub - အားကစားစင္တာ

Z96 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ပန႔္ေတာင္ဘတ္စကား Transport Hub - တဒူးဝယ္ယူေရးစင္တာ

ေခတၲသီးသန႔္လုိင္း (၅)လုိင္း

K21 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ကူမင္းျပသေရးစင္တာ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

K24 ဘတ္စကားလုိင္း၊ အက်ီလမ္း Subway Station - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

K25 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ျမန္စန္း ဘတ္စကား Transport Hub - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

K26 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ေလာ္စဝမ္း ဘတ္စကား Transport Hub - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

K27 ဘတ္စကားလုိင္း၊ ယုိဟြားဘတ္စကား Transport Hub - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

အမ်ားျပည္သူအတြက္ သီးသန႔္ခ်မွတ္သည့္ တုိက္ရုိက္လုိင္း (၁၅)လုိင္း

လမ္းေၾကာင္း ၁၊ ဟြန္ထူေဖာ္ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၂၊ တကြမ္းဥယ်ာဥ္ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၃၊ က်ဴဟြားရြာ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၄၊ စိက်ီခ်မ္ ဘတ္စကား Transport Hub - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၅၊ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၆၊ ကူမင္းျပသေရးစင္တာ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၇၊ တစန္းေဟြ႕ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၈၊ အေရွ႕ပုိင္း ဘတ္စကား Transport Hub - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၉၊ ေျမာက္ပုိင္း ဘတ္စကား Transport Hub - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၁၀၊ အေနာက္ပုိင္းကားဂိတ္ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၁၁၊ ဖန္းက်ားဝမ္း - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၁၂၊ ရွီးစန္းေဒသအစုိးရ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၁၃၊ ေျမာက္ပုိင္းၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ ဘတ္စကား Transport Hub - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၁၄၊ ေတာင္ပုိင္းကာဂိတ္ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

လမ္းေၾကာင္း ၁၅၊ တေရႊခ်မ္ - တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္