ႏုိင္ငံျခားသား (၁၁)ေယာက္သည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္ခဲ့

2019-06-03 17:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” တတိယအႀကိမ္ႏွင့္ “အင္တာနက္ေပၚတြင္ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္- ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္” လႈပ္ရွားမႈကုိ ဇြန္လ ၁ရက္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ မွလာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၁)ေယာက္သည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ကို အတူတူ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ၍ တရုတ္ ရုိးရာပဲြေတာ္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံကုိ သိရွိနားလည္၍ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ ထိေတြ႕ခံစားခဲ့သည္။

ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ Kunming Information Hub သတင္းဌာနသည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ရွာင္ဝူလ်န႔္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထမင္းစားဆုိင္၊ ကူမင္း စာေပ အႏုပညာ သုေတသနအကယ္ဒမီ ကူပံ့က်င္းပသည္။ အေၾကာင္းအရာ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ၍ အစားအစာကုန္ၾကမ္း ဝယ္ယူျခင္း၊ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ ထုပ္ျခင္း၊ နဂါးေလွပံုစံ ဆက္ကစားျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိခဲ့သည္။

ဇြန႔္ရွင္း လယ္ယာထြက္ကုန္ပစည္းေစ်းသုိ႔ အစားအစာကုန္ၾကမ္းမ်ား သြားဝယ္

143592

စစ္မွန္ေသာ ကူမင္း၏ အရသာကုိ ရွာႏုိင္ရန္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသား Tom သည္ နံနက္ခင္းတြင္ ေရွာင္ဝူလ်န႔္ ထမင္းစားဆုိင္မွ ဆရာႀကီးဇန္းႏွင့္ လုိက္၍ ဇြန႔္ရွင္း လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေစ်းထဲတြင္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ထုပ္ရန္ သံုးသည့္ အရြက္မ်ား၏ ေမႊးရနံ႔ အျပည့္ရွိ ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးဇန္းသည္ ၫႊန္ၾကားေရွ႕ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ Tom သည္ အရြက္၊ ေကာက္ညႇင္းမ်ားကုိ မည္လုိရြယ္ခ်ယ္သနည္းကုိ သိရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္၊ Tom သည္ သၾကားညိဳကုိ ပထမအႀကိမ္ သိျမင္၍ သၾကားညိဳႏွင့္ ဆီးနီျဖင့္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ခ်ဳိကုိ ထုပ္ႏုိင္သည္ကုိလည္း သိခဲ့သည္။

Tom သည္ ဇြန႔္ရွင္း လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း ေစ်းသည္ အလြန္ စည္ကား၍ ပထမအႀကိမ္ လာေရာက္ျခင္းသည္ ဤေစ်းကုိ ႏွစ္သက္သည္ ဟုေျပာခဲ့သည္။

အရြက္ေဆး ဝက္ေပါင္ေျခာက္လွီးျခင္း

143593

143594

Tom သည္ လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာကုန္ၾကမ္း မ်ားကုိ ဝယ္လာၿပီးေနာက္ တျခား ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ဝက္ေပါင္ေျခာက္လွီးျခင္း၊ အရြက္ေဆးျခင္း၊ ဆန္ေဆးျခင္း စသည့္ ပင္ဆင္လုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စနစ္တက် စတင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ေကာက္ညႇင္းထုပ္ထုပ္ျခင္း

143595

143596

အစားအစာကုန္ၾကမ္း စလံုးကုိ ျပင္ဆင္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ထမင္းစားဆုိင္ ဆရာႀကီးမ်ားသည္ ၫႊန္ၾကားေရွ႕ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ ထုပ္ခဲ့သည္။

ေကာက္ညႇင္းထုပ္စား အခ်ဳိကုိ ႏွစ္သက္မ်ား

143597

(၄၀)မိနစ္ၾကာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးေနာက္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္မ်ား က်က္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္စီ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ကုိ ကုိင္ၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္၍ မိမိကုိယ္ ထုပ္သည့္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္မ်ားကုိ အေလာသံုးဆယ္ႏွင့္ ျမည္းစမ္းခဲ့သည္။

Tom သည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ခ်ဳိ စားႀကိဳက္၍ ဤႏွစ္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ကုိ ေထာပနာျပဳသည့္ စီမံကိန္း ရွိခဲ့သည္။ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ ပထမအႀကိမ္စားသည့္ Sandoval Jazmin သည္လည္း ေကာက္ညႇင္းထုပ္ခ်ဳိကုိ အလြန္ ႏွစ္သက္သည္။

ႏုိင္ငံျခားသား (၁၁)ေယာက္ထဲတြင္ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ယခင္က ေကာက္ညႇင္းထုပ္ စားဖူးခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ားႀကီးသည္ ပထမအႀကိမ္ စားသည္။ သူတုိ႔ အမ်ားႀကီးသည္ အခ်ဳိကုိ ႀကိက္စား၍ အထဲတြင္ သၾကားညိဳ၊ ေျမပဲႏွင့္ ဆီးနီမ်ားကုိ ရွိသည္။

နဂါးေလွပံုစံ ဆက္ကစားၿပိဳင္ပဲြ

143598

နဂါးေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္စားျခင္းသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္၏ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ နဂါးေလွသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ လုိသည့္ အေျခအေန တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ နဂါးေလွပံုစံ ဆက္ကစားၿပိဳင္ပဲြလည္း စီစဥ္ခဲ့သည္။

143599

ႏုိင္ငံျခားသားသည္ သံုးဖြဲ႕ခြဲေဝ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္၊ ပထမဆုကုိ ဒုတိယအဖြဲ႕ အမ်ဳိးသမီး(၃)ေယာက္သည္ ရရွိခဲ့သည္။

Tom သည္ ေဖ့စ္ဘုတ္မိတ္ေဆြ အေယာက္ (၇)ေထာင္ထံ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ကို မိတ္ဆက္မည္

“လာမည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္သည့္ အခြင့္ရွိႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္” ဟု ဒုတိယအႀကိမ္ “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္သည့္ Tom သည္ ေျပာခဲ့သည္။ သူသည္ တရုတ္သုိ႔ လာေရာက္သည္ ႏွစ္ႏွစ္ရွိပါၿပီ၊ ယခင္က ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ကုိ တကယ္ပင္ မခံစားဖူးဘူး၊ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ကုိ မစားဖူးဘူး၊ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္တြင္ နဂါးေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပသည့္ ဓေလ့ထံုးစံသာ သိခဲ့သည္။

ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈအားျဖင့္ သူသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ တရုတ္ ရုိးရာပြဲေတာ္ တစ္ခု ျဖစ္၍ ေကာက္ညႇင္းထုပ္လည္း တရုတ္ ရုိးရာအစားအစာ ျဖစ္သည္ကုိ သိခဲ့သည္။ သူသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ကုိ ႏွစ္သက္၍ ေကာက္ညႇင္းထုပ္လည္း ႏွစ္သက္၍ အားလံုးသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ကုိ အတူတူ ထုပ္သည့္ ခံစားမႈကုိ ပုိၿပီးႏွစ္သက္သည္။ သူသည္ ေဖ့စ္ဘုတ္မိတ္ေဆြ အေယာက္ (၇)ေထာင္ထံ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ကို မိတ္ဆက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ အႏွစ္(၅)ေထာင္ရွိသည့္ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပည္ပသုိ႔ ျပန႔္ႏံွ႔မည္၊ တစ္ကမၻာလံုးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ သိရွိနားလည္ေစမည္။

143600

လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ ရွာင္ဝူလ်န႔္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထမင္းစားဆုိင္သည္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ “ေထ်ာင့္စုိက္” ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ျပသခဲ့သည္၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္၏ ရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံကုိ လက္ေတြ႕ခံစား သည့္အျပင္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ ခံစားေစခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္