ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ဇြန္လ ၁ရက္တြင္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ လႈပ္ရွားမႈသုိ႔ ပါဝင္လာရန္ ဖိတ္ေခၚ

2019-06-01 07:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139442

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္သည္ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္ ျဖစ္၍ ဓေလ့ထံုးစံ အေၾကာင္းအရာ ႂကြယ္ဝေပါမ်ား၍ နဂါးေလွေလွာ္ျခင္းႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ စားျခင္းသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္၏ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်ဴးရြန္ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ ဤပြဲေတာ္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္၊ ေနရာတစ္ခ်ဳိ႕၌ ဝူေဇ႐ႈ၊ ေစာင္အယ္ႏွင့္ က်က္ေဇေထြးကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း စသည့္ ေျပာပံုဆုိပံုမ်ားလည္း ရွိသည္။

139441

139443

Kunming Information Hub သတင္းဌာန ဦးစီးက်င္းပ၍ ေရွာင္ဝူလ်န႔္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထမင္းစားဆုိင္ ကူညီက်င္းပသည့္ “ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” တတိယအႀကိမ္ႏွင့္ “အင္တာနက္ေပၚတြင္ တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္- ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္” လႈပ္ရွားမႈကုိ ဇြန္လ ၁ရက္တြင္ ေရွာင္ဝူလ်န႔္ ထမင္းစားဆုိင္၌ က်င္းပမည္။

139444

139448

အစားအစာကုန္ၾကမ္း ဝယ္ျခင္း၊ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ ထုပ္ျခင္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ကင္ျခင္း၊ “ေထ်ာင့္စုိက္” ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လက္ေတြ႕ခံစားျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။

မင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္လွ်င္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ရွိလွ်င္၊ ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္ခ်င္လွ်င္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္မည္။ ၂၄း၀၀ အထိ ေရွ႕တန္း နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား (၆)ေယာက္သည္ လႈပ္ရွားမႈကုိ အခမဲ့ ပါဝင္ႏုိင္မည္။

139446

139445

ေမလ ၃၀ရက္ ၂၄နာရီ အထိ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းရန္ ေရွ႕ေန ႏုိင္ငံျခားသား (၉)ေယာက္သည္ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ အခမဲ့ ပါ၀င္ႏုိင္မည္။ မင္းသည္ပါဝင္ခ်င္လွ်င္ ဤသတင္းေအာက္တြင္ “နာမည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ” ေျဖၾကားျခင္းအားျဖင့္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္