၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲ၏ ျပင္ဆင္လုပ္ငန္းကုိ အဆင္ေျပေဆာင္ရြက္ေန

2019-05-29 16:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္မွ ၁၈ရက္အထိ ကူမင္းတိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္၊ အဝင္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ အယြမ္(၃၀) လုိသည္။ အခု ျပတုိက္၏ ကုန္သည္ေခၚယူျခင္း ႏွင့္ ျပပြဲဖြဲ႕စည္းျခင္း လုပ္ငန္း အမ်ားႀကီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးဆံုး ပါၿပီ၊ ျပခန္းေနရာ ခြဲေဝေပးျခင္း၊ ေဒသခြဲျခားျခင္း၊ ရုပ္ပံုလႊာပံုစံထုတ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ေနသည္။

ျပတုိက္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပသ၍ ျပတုိက္သံုးခု၊ ျပခန္းေနရာတစ္ခုကုိ ပထမအႀကိမ္ ေထာင္လုိက္

ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ စုစုေပါင္း ျပတုိက္(၁၇)ခု၊ စံျပျပခန္းေနရာ အခု(၇၅၀၀)ကုိ ေထာင္လုိက္၍ ျပသေရး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၁.၇)သိန္းခန႔္ ရွိသည္။ ၎အနက္၊“ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပတုိက္၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ေပးဝတၴဳျပတုိက္၊ သစ္ေတာဇီဝလကၡဏာထြက္ကုန္ပစၥည္းျပတုိက္ႏွင့္ ဒီဂ်ီတယ္ယူနန္ျပေနရာ တုိ႔ကုိ ပထမအႀကိမ္ ေထာင္လုိက္သည္ ျဖစ္သည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးျပတုိက္

ျပခန္းေနရာ (၄၉)ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ ယူနန႔္ ေဆးဝါးကုသမႈလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆးကုေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆး၏ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ျပသမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၂ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာျပတုိက္

တကယ့္ပစၥည္းျပသေရး၊ မာလ္တီမီတီယာ ျပသေရး စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယူနန႔္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အျပည့္အစံု ျပသ၍ ယူနန႔္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၃ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ေပးဝတၴဳျပတုိက္

ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ေပးဝတၴဳ အတြက္ သစ္လြင္ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္၊ စြမ္းအင္ေပးဝတၴဳ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ နည္းပညာသစ္၊ ထြက္ကုန္ပစၥည္းသစ္ မ်ားကုိ စုစည္းျပသ၍ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ေပးဝတၴဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရုပ္သြင္သစ္၊ ကမၻာ့ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ေပးဝတၴဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အျပည့္အစံု ျပသမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၄ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပတုိက္

ယူနန္ႏွင့္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားတုိ႔၏ စီးပြားေရး ဖလွယ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ စုစည္းျပသ၍ ယူနန္၏ ကုန္သည္ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျပသ၍ ယူနန္နယ္စပ္ျဖတ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဇုန္နယ္၊ အေထြေထြအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္နယ္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဇုန္နယ္ စသည္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ရရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ယူနန႔္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏံွေရး ပတ္ဝန္းက်င္းႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားကုိ ျဖန႔္ခ်ီမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၅၊ ၆ အေရွ႕ေတာင္အာရွျပတုိက္

စံျပျပခန္းေနရာ အခု(၄၂၀)ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ အဓိက ျပသေရးကုန္ပစၥည္း မ်ားသည္ ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအစာ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ သစ္သီးဝလံ၊ ပင္လယ္ထြက္ပစၥည္း၊ ငွက္သုိက္၊ ေကာ္ဖီ၊ မေဟာ္ဂနီသစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံ(ေဒသ)တြင္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ တရုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံ(ေဒသ) စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဖလွယ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျပသမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၇ Country of honor ႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ႏုိင္ငံျပတုိက္

Country of honor သည္ သီရိလကၤာျဖစ္၍ အိႏိၵယသမုဒၵရာေပၚတြင္ အေရာင္ေတာက္ပေသာပုလဲ တစ္လံုး ျဖစ္သည္။ ဤ Country of honor ျပခန္းကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲၿပီးဆံုးပါၿပီ။ ဧည့္သည္ေတာ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယားျပတုိက္၏ ဒီဇုိင္းစီမံကိန္းကုိ ေဆြးေႏြးေနသည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၈၊ ၉ ေတာင္အာရွျပတုိက္

စံျပျပခန္းေနရာ (၄၄၈)ခုႏွင့္ (၄၀၄)ခု၊ ျပေနရာ (၁၂၆)စတုရန္းမီတာကုိ ေထာင္လုိက္မည္။ တာလီေက်ာက္ပစၥည္း၊ နယ္ၿပီးေသာသားေရပစၥည္း၊ လက္မႈသစ္ပစၥည္း၊ ေၾကးျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း၊ ေကာ္ေဇာ၊ လက္ဖက္ေျခာက္နက္ စသည္တုိ႔ကုိ အဓိက ျပသမည္။ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ စိးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လူမႈဖလွယ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁၀ ျပည္ပႏွင့္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဇုန္ ျပတုိက္

စံျပျပခန္းေနရာ (၄၄၈)ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ျပေနရာ၊ ကုိရီးယားျပေနရာ၊ ေဟာင္ေကာင္ျပေနရာ၊ မတ္ေကာက္ျပေနရာ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္၍ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားမွလာေသာ လုပ္ငန္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသ အသီးသီးႏွင့္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈေလွယ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျပသမည္။ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံ (၂၁)ခု၊ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဇုန္ (၂)ခုသည္ ပါဝင္ျပသမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁၁ ထုိင္ဝမ္ျပတုိက္

စံျပျပခန္းေနရာ (၄၄၈)ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ ျပပြဲဖြဲ႕စည္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (၆)ခုသည္ လုပ္ငန္းအခု(၁၅၀)ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါဝင္မည္။ ရုပ္အလွျပင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အသံုးပစၥည္း၊ အစားအစာ၊ ဘဝသံုးပစၥည္း စသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ပါဝင္မည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁၂ ျပည္တြင္းျပတုိက္

ျပည္တြင္း ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕မ်ားမွ လုပ္ငန္း၊ နည္းပညာ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပညနယ္ခ်င္း ဖလွယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပသမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁၃ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးျပတုိက္

ယူနန္ႏွင့္ ျပပြဲပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံ(ေဒသ)မ်ား၏ ခရီးသြားလာေရးရုပ္ပံုလႊာႏွင့္ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား၊ ယူနန႔္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖလွယ္ပူးေပါင္းသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျပသ၍ ထူးျခားခ်က္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီမည္။ ခရီးသြားကုန္ပစၥည္းသစ္၊ လုပ္ငန္းအေျခအေနသစ္ကုိ ျပသ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖလွယ္ေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းကုိ ဖန္တီးမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁၆ စက္ယႏၲရားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္ပစၥည္းျပတုိက္

စက္ယႏၲရားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္လြင္ေသာ နည္းပညာ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသ၍ ဖလွယ္ေရးနည္းကုိ ဖန္တီးမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁၇ သစ္ေတာဇီဝလကၡဏာထြက္ကုန္ပစၥည္းျပတုိက္

ယူနန႔္ သစ္ေတာ၊ ျမက္ပင္လုပ္ငန္း၊ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသ၍ ယူနန႔္ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ခံြမာသီး စသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ တူးေဖၚလုပ္ကုိင္ေရး၊ အေခ်ာကုိင္ေရး၊ အရည္အေသြးတုိးျမႇင့္ေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ပါဝင္သည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁၈ အစားအစာႏွင့္ ေနထုိင္မႈသံုးပစၥည္းျပတုိက္

ေနရာအသီးသီးမွ နာမည္ေက်ာ္ ေကာင္းေသာ အစားအစာကုန္ပစၥည္း၊ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ သေရစာမ်ားကုိ အဓိ္ကျပသ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစားအေသာက္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေသသပ္ေခ်ာေမြ႕ေသာ အစားအစာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စားကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ပစၥည္းကိရိယာ စသည္တုိ႔ကုိ စုစည္းျပသမည္။

ျပတုိက္နံပါတ္၁၉ သစ္သားယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္

တစ္ႏုိင္ငံလံုး မေဟာ္ဂနီပရိေဘာဂ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ သစ္ထြင္းပန္းပုႏွင့္ သစ္သား လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပသမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္